Terug
Gepubliceerd op 12/09/2023

2023_GR_00683 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Sint-Bernadettestraat 258, middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 19/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2023_GR_00683 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Sint-Bernadettestraat 258, middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring 2023_GR_00683 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Sint-Bernadettestraat 258, middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII 'Huur'.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2022 is een nieuwbouw gerealiseerd in de Sint-Bernadettestraat 258 in Sint-Amandsberg aan de bestaande school de Tandwiel. In die nieuwbouw zijn 2 jeugdlokalen voorzien waarvan er 1 exclusief zal ingezet worden voor jeugdwerking en het ander gedeeld gebruikt zal worden door de school en jeugdwerking. Daarnaast zal de jeugdwerking ook gebruik kunnen maken van een stockageruimte in de kelder, het sanitair en de turnzaal van de school. Op die manier wordt er ingezet op gedeeld gebruik en komt de bijkomende jeugdwerking in de school tegemoet aan de doelstellingen die de Stad wil realiseren in deze wijk.

De Jeugddienst ging in 2021-2022 op zoek naar een geschikte partner binnen het jeugdwerk in de Bernadettewijk. Daarbij kwam vzw Sportaround al meest geschikte naar boven en werden er gesprekken opgestart met vzw Sportaround over de inhoudelijke werking en over de huur van de ruimte in de nieuwbouw. Vzw Sportaround is reeds actief in de wijk/school met een aanbod voor buitenschoolse activiteiten en wenst in de toekomst die werking verder uit te bouwen.

De geschatte huurprijs voor dit goed bedraagt 20.683,36 euro per jaar.  Er wordt 100 % huursubsidie toegekend ter waarde van de gederfde huurontvangsten, binnen de bevoegdheid van de Jeugddienst. De huurder zal een forfait betalen voor het EGW-verbruik en zal ook een waarborg moeten stellen. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door middel van dit besluit wordt gevraagd om de toekenning van een nominatieve subsidie ter waarde van de gederfde huurontvangsten goed te keuren voor een bedrag van 20.683,36 euro per jaar aan vzw Sportaround, voor de huur van een deel van het stadseigendom, gelegen te Gent, Sint-Bernadettestraat 258, en dit onder de volgende voorwaarden:

 1. de huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als jeugdwerkinitiatief en gesubsidieerd te worden voor haar werking;
 2. er moet duidelijk worden bewezen dat de huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de vastgestelde huurwaarde van het te huren goed geheel of gedeeltelijk te financieren;
 3. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in onderhavige overeenkomst en de subsidieovereenkomst met de Jeugddienst, na te leven.

 

Tot slot wordt door middel van dit besluit gevraagd om het sluiten van de overeenkomst met vzw Sportaround goed te keuren, voor de huur van een deel van het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Sint-Bernadettestraat voor duur van 6 jaar ingaande op 01/06/2023, en onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze gebruiker.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Jeugddienst FM Onderwijs
Budgetplaats 3406300WK 349890000
Categorie* E subs. E
Subsidiecode XHU.HUU NIET_RELEVANT
2023 12.065,48 463,15
2024 20.683,36 1.111,56
2025 20.683,36 1.111,56
2026 20.683,36 1.111,56
2027 20.683,36 1.111,56
202820.683,36
1.111,56
Later 8.618,06 463,15
Totaal 124.100,16 6.669,36

Voorgestelde uitgaven

€ 124.100,16

Overzicht van de inkomsten


Dienst* Jeugddienst Vastgoed 
Budgetplaats 3406300WK   347250002 
Categorie* E.subs 
Subsidiecode XHU.HUU  NIET_REVELANT 
2023 12.065,48  463,15 
2024 20.683,36  1.111,56 
2025 20.683,36  1.111,56 
202620.683,36
1.111,56
202720.683,36
1.111,56
202820.683,36
1.111,56
Later 8.618,06  463,15 
Totaal 124,100,16  6.669,36 

Verwachte ontvangsten

€ 130.769,52

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie ter waarde van de gederfde huurinkomsten voor het bedrag van 20.683,36 euro per jaar aan vzw Sportaround voor de huur van een deel van het stadseigendom, gelegen te Gent, Sint-Bernadettestraat 258, en dit onder de volgende voorwaarden:

 1. de huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als jeugdwerkinitiatief en gesubsidieerd te worden voor haar werking;
 2. er moet duidelijk worden bewezen dat de huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de vastgestelde huurwaarde van het te huren goed geheel of gedeeltelijk te financieren;
 3. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in onderhavige overeenkomst en de subsidieovereenkomst met de Jeugddienst, na te leven.

Bijlagen

 • 20230523_AV_plan VD-1 Sint-Bernadettestraat 258_vzw Sportaround.jpg
 • 20230523_AV_plan gelijkvloers Sint-Bernadettestraat 258_vzw Sportaround.jpg
 • 20230620_AK_huurovereenkomst Sint-Bernadettestraat 258_vzw Sportaround_ondertekend.pdf