Terug
Gepubliceerd op 12/09/2023

2023_RMW_00116 - Delegatie bij reglement van een aantal bevoegdheden inzake personeel - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 19/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2023_RMW_00116 - Delegatie bij reglement van een aantal bevoegdheden inzake personeel - Goedkeuring 2023_RMW_00116 - Delegatie bij reglement van een aantal bevoegdheden inzake personeel - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 13 oktober 2016 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn de delegatie bij reglement van een aantal bevoegdheden inzake personeel goedgekeurd. Dit besluit werd goedgekeurd onder het toepassingsgebied van het toenmalige  Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (het zogenaamde OCMW-decreet), dat intussen is vervangen door het Decreet over het lokaal bestuur. Het besluit is dan ook toe aan een actualisatie. De delegatie bij reglement van een aantal bevoegdheden inzake personeel moet immers worden gebaseerd op een nieuwe rechtsgrond. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog enkele wijzigingen door te voeren m.b.t. de in het besluit van 2016 opgelijste gedelegeerde bevoegdheden.

Eén van de gedelegeerde bevoegdheden betrof het aangaan van dadingen met personeelsleden die de beëindiging van het dienstverband, en meer bepaald de gevolgen daarvan, tot voorwerp hebben. 

Deze bevoegdheidsdelegatie naar het vast bureau was algemeen en betrof alle personeelsleden, ongeacht of ze door het vast bureau of de raad waren aangesteld.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het komt onlogisch voor dat het vast bureau ook bevoegd is voor het aangaan van dergelijke dadingen met personeelsleden die niet door haar werden aangesteld. Bedoeling moet zijn dat elke aanstellende overheid de bevoegdheid behoudt dergelijke dadingen aan te gaan met personeelsleden die door haarzelf werden aangesteld. In die zin zou de raad, wanneer het een personeelslid heeft aangesteld en ontslagen, de bevoegdheid moeten behouden om ook dadingen met dat betrokken personeelslid aan te gaan die de beëindiging van het dienstverband, en meer bepaald de gevolgen daarvan, tot voorwerp hebben.

 Voorts was ten tijde van het het OCMW-decreet de mogelijkheid voorzien dat de raad voor maatschappelijk welzijn haar aanstellingsbevoegdheid kon delegeren (wat voorheen zo al was voor de stad), waardoor het oorspronkelijke besluit van 2016 ook daarin voorzag. Sinds de inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur is het vast bureau sowieso de aanstellende overheid, waardoor geen delegatie meer nodig is en waardoor het oorspronkelijke besluit van in 2016 ook in die zin, als tweede wijziging, moet worden aangepast.

Het verdient aanbeveling het oorspronkelijke reglement over de delegaties op te heffen en te hernemen in de gewijzigde vorm, zoals hiervoor geschetst.

Activiteit

AC34627 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de opheffing van de delegatie bij reglement van een aantal bevoegdheden inzake personeel, goedgekeurd door de raad op 13 oktober 2016 (2016_RMW_00322).

Artikel 2

Delegeert bij reglement de hierna opgesomde bevoegdheden inzake personeel aan het vast bureau:

  • de vaststelling van het organogram;
  • de invulling van het begrip dagelijks personeelsbeheer;
  • dadingen met personeelsleden die de beëindiging van het dienstverband, en meer bepaald de gevolgen daarvan, tot voorwerp hebben, met uitzonderingen van deze dadingen met personeelsleden waarvoor de raad de aanstellende overheid is
  • overdracht van personeel.

Artikel 3

Beslist dat het vast bureau structureel aan de raad voor maatschappelijk welzijn zal rapporteren over de uitoefening van deze bevoegdheden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 oktober 2023.