Terug
Gepubliceerd op 12/09/2023

2023_GR_00731 - ELENA-project SUPRA: addendum bij de samenwerkingsovereenkomst Supra en samenwerkingsovereenkomst Zelfstandige Groepering Supra - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 19/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2023_GR_00731 - ELENA-project SUPRA: addendum bij de samenwerkingsovereenkomst Supra en samenwerkingsovereenkomst Zelfstandige Groepering Supra - Goedkeuring 2023_GR_00731 - ELENA-project SUPRA: addendum bij de samenwerkingsovereenkomst Supra en samenwerkingsovereenkomst Zelfstandige Groepering Supra - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Europees subsidieprogramma ELENA - European Local Energy Assistance - voorziet in ondersteuning voor projecten die grote, energiebesparende investeringen realiseren. Op 25 april 2019 besliste het college om in samenwerking met de intercommunale Leiedal (projectcoördinator) en de intercommunale IGEMO (projectpartner) een project in te dienen onder de naam SUPRA: Speed UP Renovation through Accompaniment (Versnel renovatie door begeleiding). Het projectvoorstel werd goedgekeurd door de Europese Investeringsbank EIB.

Het doel van het project  is de versnelling van de energetische renovatie door de verdere opschaling van de renovatiebegeleiding. Het project is gestart in april 2021 en heeft een looptijd van 3 jaar. In het project wordt 90% van de loonkost van 12 renovatiebegeleiders en 3,3 VTE ondersteunend personeel gefinancierd. Voor Gent gaat het concreet om versterking van de activiteiten van de Energiecentrale, zoals die vandaag door EVA vzw REGent worden opgenomen in samenwerking met de Dienst Milieu en Klimaat, met 4 VTE renovatiebegeleiders en 0,5 VTE administratieve ondersteuning. Ter verantwoording van de subsidie moet een investering in energiezuinigheid in particuliere woningen waargemaakt worden van minimum 10 keer het subsidiebedrag (hefboomfactor 10). 

Ter uitvoering van het project werden verschillende overeenkomsten aan de gemeenteraad voorgelegd:

1. een subsidieovereenkomst tussen de coördinerende partner (Leidedal) en de Europese instanties 

2. een samenwerkingsovereenkomst tussen alle projectpartners (Leiedal, IGEMO en Stad Gent). Deze overeenkomst formaliseert alle onderlinge afspraken, waardoor risico's en gedeelde verantwoordelijkheden.

3. een samenwerkingsovereenkomst ter oprichting van een zelfstandige groepering zonder rechtspersoonlijkheid. aangezien een cofinanciering van 10% vereist is, en een aantal kosten gemeenschappelijk zijn, moet Leiedal de cofinanciering en andere kosten doorrekenen aan de andere partners, IGEMO en Stad Gent. De overeenkomst laat toe dit op de meest efficiënte manier te kunnen doen, zonder bijkomende lasten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gedurende de eerste 18 maanden werden over de 3 partners 

  1. € 11.499.804,36  investeringen (offertes en facturen) in energetische maatregelen van private woningen gerapporteerd 
  2. een hefboomfactor van 9.47 gerealiseerd
  3. € 1.348.694,26  subsidiabele budget uitgegeven

 Volgens de prognoses is er 25% minder subsidiabel budget uitgegeven dan verwacht. De reden is:

  • Langzame start door onvolledige teams en de vertraagde rekrutering renovatiecoaches
     Bij aanvang van het project op 1 april 2021 waren slechts 6 van de 12 voorziene renovatiecoaches aangeworven. Een jaar na de start van het project ging een laatste renovatiecoach van start bij het team van IGEMO. 
  • Vanaf oktober 2023: reductie VTE van overkoepelende functies coördinatie en communicatie door het vertrek van een medewerker
  • Arbeidstijdvermindering bij aantal mensen 

Voor de EIB is het cruciaal dat binnen het project SUPRA zowel de middelen (subsidies) volledig besteed worden als de hefboomfactor bereikt wordt (minimaal 10). 

Omdat deze tweeledige doelstelling niet haalbaar is binnen de vooropgestelde projectperiode van (tot 31 maart 2024) werd een aanvraag tot projectverlening van max. 12 maanden ingediend en goedgekeurd door het EIB. Het project kan evenwel toch vroeger dan de aangevraagde verlenging worden afgesloten, wanneer de subsidie opgebruikt is.  

Deze projectverlening impliceert dat er een addendum wordt toegevoegd aan de huidige samenwerkingsovereenkomst (tussen de projectpartners) waarbij de indicatieve timing voor de uitvoering van het Project wordt aangepast van 31 januari 2024 naar 31 maart 2025. Aan de samenwerkingsovereenkomst van de zelfstandige groepering SUPRA wordt tevens een addendum toegevoegd waarbij de projectduur met een jaar wordt verlengd. 

Activiteit

AC34251 Ondersteunen REGent

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst SUPRA, zoals gevoegd bij dit besluit.

Artikel 2

Keurt goed het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst van de Zelfstandige Groepering SUPRA, zoals gevoegd bij dit besluit.


Bijlagen