Terug
Gepubliceerd op 12/09/2023

2023_GR_00784 - In huur geven door de Stad van een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Vliegtuiglaan 5 en het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 19/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2023_GR_00784 - In huur geven door de Stad van een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Vliegtuiglaan 5 en het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring 2023_GR_00784 - In huur geven door de Stad van een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Vliegtuiglaan 5 en het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 2;
  • Het gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2018 houdende hervaststelling dagelijks bestuur.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 01/01/2017 huurt de Stad een loods gelegen te Gent, Vliegtuiglaan 5 van nv Adviesburo M.J.P. voor onbepaalde duur. De loods wordt enerzijds door de Stad zelf gebruikt als stockageruimte (voor materiaal kerk, materiaal speelpleinwerking, ...) en anderzijds wordt een deel verhuurd aan vzw-huurders voor het stockeren van materiaal.

Vzw Ardu heeft sinds 1 april 2017 een huurovereenkomst voor een compartiment in de loods. In juni 2023 heeft de vzw de overeenkomst opgezegd tegen 1 augustus 2023. Vzw Jong die reeds een compartiment in de loods huurt, heeft gevraagd om het compartiment van vzw Ardu te kunnen overnemen. Door een recente beslissing van vzw Jong om op enkele locaties de werking van spelotheken stop te zetten, zijn ze dringend op zoek naar een tijdelijke opslagplaats voor het materiaal. Het is de bedoeling dat de vzw dat materiaal op andere locaties terug zal inzetten maar dat maakt nog deel uit van een verdere oefening waarvoor ze nog wat tijd nodig hebben. Ondertussen moeten zij de locaties van de spelotheken vrijmaken, vandaar de vraag voor een tijdelijke stockageruimte.

In overleg met de Jeugddienst wordt voorgesteld om met vzw Jong een contract af te sluiten voor 1 jaar voor het vrijgekomen compartiment. Na die periode zal Dienst Vastgoed en de Jeugddienst verder bekijken hoe dat compartiment nadien zal ingezet worden. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de huurovereenkomst met vzw Jong goed keuren betreffende een deel van de loods gelegen te Gent, Vliegtuiglaan 5.

De overeenkomst wordt afgesloten voor een jaar van 01/08/2023 tot 31/07/2024 en de huursubsidie van 1.015,00 EUR/jaar wordt gedragen door de Jeugddienst. Gezien het gebruik als opslag en het beperkte verbruik i.f.v. daarvan, wordt geen vergoeding voor nutsvoorzieningen gevraagd. 

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Jeugddienst 
Budgetplaats 3406300WK 
Categorie* E SUBS 
Subsidiecode XHU.HUU 
2023 422,92 
2024 592,08 
Totaal 1.015,00 

Voorgestelde uitgaven

€ 1.015,00

Overzicht van de inkomsten

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Vastgoed 
Budgetplaats 347250003 
Categorie* E SUBS 
Subsidiecode XHU.HUU  
2023 422,92 
2024 592,08 
Totaal 1.015,00 

Verwachte ontvangsten

€ 1.015,00

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie ter waarde van de gederfde huurinkomsten voor het bedrag van 1.015,00 euro per jaar aan vzw Jong voor de huur van een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Vliegtuiglaan 5 onder volgende voorwaarden:

  1. de huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief;
  2. er moet duidelijk worden bewezen dat de huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de vastgestelde huurwaarde van het te huren goed geheel of gedeeltelijk te financieren;
  3. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in onderhavige overeenkomst, na te leven.

Bijlagen

  • 20230823_AK_Vliegtuiglaan 5_vzw Jong.pdf
  • 20230823_AV_plan Vliegtuiglaan 5_vzw Jong.jpg