Terug
Gepubliceerd op 12/09/2023

2023_GR_00621 - Wijziging statuten Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking naar reglement over de Stedelijke Adviesraad Mondiale Solidariteit (AdMoS) - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 19/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2023_GR_00621 - Wijziging statuten Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking naar reglement over de Stedelijke Adviesraad Mondiale Solidariteit (AdMoS) - Goedkeuring 2023_GR_00621 - Wijziging statuten Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking naar reglement over de Stedelijke Adviesraad Mondiale Solidariteit (AdMoS) - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 304.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 304.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 26 mei 2014 keurde de gemeenteraad de statuten van de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking (STANZ) goed.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Negen jaar later zijn deze echter aan een noodzakelijke herziening toe, omwille van volgende redenen:

- de naam van de adviesraad is gewijzigd naar Adviesraad Mondiale Solidariteit (AdMoS), hiermee wordt afgestapt van de tweedeling Noord-Zuid en zo ook de sectorbrede tendens gevolgd;

- het voorzitterschap van de adviesraad moet ook opgenomen kunnen worden door (maximum 3) covoorzitters aangezien er begin dit jaar voor geopteerd is om het voorzitterschap van de raad zo in te vullen de komende twee jaar;

- de gehanteerde terminologie dient aangepast te worden (o.a. vervangen van 'Noord-Zuid' en 'ontwikkelingssamenwerking') en de tekst her en der opgefrist om de leesbaarheid te verhogen;

- de werkingsmiddelen zouden vanaf 2024 in de vorm van een jaarlijkse subsidie ter beschikking gesteld worden.

Hiertoe worden de statuten van de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking gewijzigd naar een reglement over de Stedelijke Adviesraad Mondiale Solidariteit (AdMoS).

Het reglement over de Stedelijke Adviesraad Mondiale Solidariteit (AdMoS) treedt op 1 oktober 2023 in werking. 

Activiteit

AC34569 Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de wijziging aan de statuten Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2014, naar het reglement over de Stedelijke Adviesraad Mondiale Solidariteit (AdMoS), zoals bij dit besluit gevoegd. 


Bijlagen