Terug
Gepubliceerd op 20/09/2023

2023_MV_00456 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Aanpak Personeelstekort Ivago

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 19/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: wo 20/09/2023 - 14:01
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Anne Schiettekatte; Carl De Decker; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Alana Herman; Karla Persyn; Anton Vandaele; Bart De Muynck; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2023_MV_00456 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Aanpak Personeelstekort Ivago 2023_MV_00456 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Aanpak Personeelstekort Ivago

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

di 12/09/2023 - 14:17

Toelichting

Recent erkende iemand een lid van het management van Ivago dat personeelstekort er voor zorgt dat de dienstverleningen aan burgers en commerciële klanten soms in gebreke blijft, met onder meer rondes die niet afgewerkt worden. In oktober vorig jaar stelde ik al een deels gerelateerde vraag waarbij de schepen in zijn antwoord toen ook al toegaf dat er uitdagingen zijn op personeelsvlak. Eén en ander is ongetwijfeld te kaderen binnen de huidige algemene krapte op de arbeidsmarkt, maar dat neemt niet weg dat er – in het belang van de burger en andere klanten – aan oplossingen wordt gewerkt.

Vandaar mijn vragen:

  1. Kan de schepen het personeelstekort bij Ivago toelichten? Over hoeveel VTE’s gaat het? Wat is de impact op de dienstverlening?
  2. Hoe wordt er gewerkt aan het oplossen van het personeelstekort? In welke mate zijn er initiatieven om werkzoekenden richting Ivago toe te leiden, al dan niet in samenwerking met bijvoorbeeld het OCMW of binnen het kader van het Gentse Arbeidspact?

Bespreking

Antwoord

Dank voor uw vraag.

Het is een onderwerp waar ik me dagelijks om bekommer en voor engageer.

Ingevulde vacatures zijn niet zomaar een checklist, maar betekenen ook een uitstekende dienstverlening voor de burger en een gezonde werkbalans voor de medewerkers. En uiteraard is het omgekeerde ook waar. Wanneer er afwezigheden zijn, vacatures niet ingevuld worden, staan de ervaring en routine nog meer onder druk, en krijg ik zowel op het vakbondsoverleg, dat ik bij IVAGO voorzit, alsook vanuit de burger verschillende vragen. Beide signalen hoor ik, en samen met IVAGO zoek ik naar oplossingen om zo de druk bij de werknemers weg te nemen en te streven naar een propere stad.

Net als heel wat andere intercommunales afval en heel wat andere bedrijven, denk maar aan De Lijn die routes schrapt, kampt IVAGO met een personeelstekort en dat heeft impact op de werknemers en op de netheid van de stad. Er zijn geen budgettaire besparingen gebeurd op personeel. Integendeel de formatie is deze legislatuur fors uitgebreid. En dat betekent dat er constant vacatures openstaan. Heel wat personeelszaken bespreken we maandelijks op de raad van bestuur.

• IVAGO-breed zijn er 32 vacatures die moeten worden ingevuld. Vandaag worden bedienden veelal ingevuld door uitzendkrachten en consultants. Op die manier probeert IVAGO haar dagelijkse werking niet onder druk te zetten. Want zoals je weet, achter elke ophaalploeg, veegteam, recyclageparkwachter (ook daar zijn we in transitie, op 3 oktober openen we twee vernieuwde parken) … staat een ijzersterk administratief team. En, een afvalteam is op haar best als elke schakel er is.

• Naast administratieve krachten missen we ook 8 AEC-medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van restafval in onze afvalenergiecentrale, 5 chauffeurs en ook enkele milieuwerkers. Die laatsten worden opgevangen met uitzendkrachten en of jobstudenten. IVAGO blikt terug op de afgelopen drie jaar en stelde vast dat er 5 chauffeurs bevorderden tot planner-coach, steward of opleidingscoördinator. Dit is enkel en alleen goed nieuws, maar creëert natuurlijk ook een gat. 7 chauffeurs wisselden om gezondheidsredenen hun vrachtwagen in. Waarvan je er 4 vindt op één van de zes recyclageparken, de andere drie staan op de trede en halen afval op. Helaas, zijn er ook 5 chauffeurs langdurig ziek.

Daarnet zei ik het al, iedere lid van ons afvalteam is onmisbaar. Zonder chauffeurs slagen we er niet in om de dienstverlening ten volle uit te voeren. En we weten allemaal dat het vinden van chauffeurs niet alleen bij IVAGO een uitdaging is. Maar, IVAGO trekt haar broek op en steekt een tandje bij in de zoektocht en werving van chauffeurs.

• 23 milieuwerkers worden intern opgeleid tot chauffeur, 5 ervan behaalden intussen hun rijbewijs C.

• Voor veiligheidsreden is het cruciaal dat chauffeurs vlot communiceren in het Nederlands met hun team, de ophalers, en de dispatch. Om iedereen voldoende kansen te geven, voorziet IVAGO drie taalcoaches. En dat met succes.

• Zonder een voorafname te willen doen op het verder sociaal overleg: Er wordt onderzocht om chauffeurs en andere technische profielen met een verkorte procedure aan te werven.

IVAGO stelt, net als de andere Vlaamse intercommunales vast, dat het absenteïsme hoog ligt en bij chauffeurs nog hoger. De absenteïsmegraad bij chauffeurs was in 2022 12,1%. De reden hiervoor is moeilijk eenduidig te beantwoorden. Wat niet wegneemt dat we niet inzetten op welzijn op het werk en het objectiveren daarvan. Daarom volgen leidinggevende onder andere een cursus 'Verzuimgesprekken voeren'. Op die manier hopen we meer inzicht te krijgen, gerichter te handelen en oplossingen op maat te implementeren.

De komende maanden zal IVAGO niet stilzitten, naast heel wat grote operationele projecten, blijft ze inzetten op personeel. Samen met de vakorganisaties zoekt IVAGO verder naar manieren om externe chauffeurs en andere technische of niche functies vlotter in te vullen. Ook wordt er op een meer strategisch niveau bekeken welke oplossingen er nog zijn.

Het is niet zo dat we binnen de schoot van het Arbeidspact een sectorovereenkomst of een van onze proefprojecten loopt bij IVAGO. Daarvoor is deze intercommunale afval net te kleinschalig, ze vormt geen sector op zichzelf. Toch liggen de bovengemelde zaken in de geest van de agenda van het Arbeidspact:

• Inzetten op opleiding en doorstroming

• Retentiebeleid voor wie een andere functie wil opnemen

• Taalcoaching, IVAGO rekent op twee coaches van de stad en schakelt nog een derde in gezien de grote vraag ernaar.

• …

Er zijn andere mogelijkheden, zoals inderdaad een samenwerking met de VDAB of alternatieve werkvormen, individueel maatwerk … Deze opties worden onderzocht, en steeds geprojecteerd op de functie-inhoud en de daaraan verbonden vaardigheden.

En laat het duidelijk zijn, en ik ben ook blij dat dit nog eens op het vakbondsoverleg van vorige week werd bevestigd, IVAGO is een aantrekkelijke werkgever, en doet dan ook haar uiterste best om de druk bij het huidige personeel tot het minimum te beperken. Werkplezier, een goede work-life-balans, en veiligheid staan voorop.

Maar ze is ook een betrokken Gentse netheidsspeler die elke dag opnieuw probeert om haar dienstverlening maximaal uit te voeren. Afval ophalen, de stad net houden en de verwerking van restafval. Lukt dit niet, dan zet IVAGO eerst en vooral in op de restafvalophaling aan huis, het ledigen van korven en natuurlijk de AEC. Je zou je inderdaad de vraag kunnen stellen waarom IVAGO ook bedrijfsafval ophaalt? Eén: Dit gaat ook over jobs. En twee: IVAGO doet dit als een van de weinigen intercommunales afval, en is net als private inzamelaars ook onderhevig aan de OVAM-wetgeving. Zo mag deze dienstverlening geen verlieslatende post zijn en moet ze haar op een eerlijke manier in de markt positioneren.

Als voorzitter van IVAGO wil ik vooral mijn dank uitspreken naar het voltallige IVAGO-team. Tijdens de vakantie moesten nog meer afwezigen worden opgevangen, en toch slaagden ze erin hun hoofd boven water te houden. Ook de mensen bij IVAGO weten dat de Gentenaren bezorgdheden hebben en het begrijpelijkerwijs niet fijn vinden dat afval onverwachts blijft staan.

Daarom toch nog ook deze oproep aan alle Gentenaren:

• Bied je afval correct aan, zodat de ophalers vlot alles van de stoep kunnen pikken.

• Houd je eigen stoep proper.

• Gooi niks op de grond, maar drop het in een vuilnisbak. Is die vol? Neem het mee naar huis.

En ook niet onbelangrijk, de IVAGO-familie is uniek. Het is een prachtige plek om te werken: check dus zeker de vacaturepagina van IVAGO.

wo 20/09/2023 - 08:57