Terug
Gepubliceerd op 20/09/2023

2023_MV_00454 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Advies SAPH beleidsnota FM

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 19/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 19/09/2023 - 19:12
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Anne Schiettekatte; Carl De Decker; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Karla Persyn; Anton Vandaele; Bart De Muynck; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2023_MV_00454 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Advies SAPH beleidsnota FM 2023_MV_00454 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Advies SAPH beleidsnota FM

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In 2021 bracht de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een handicap of SAPH een spontaan advies uit over de grote nood aan toegankelijk publiek sanitair als reactie op de beleidsnota FM. In het advies staan enkele zeer concrete suggesties rond het opzetten van een structurele dialoog met SAPH hierover, verbeteren van de communicatie over de toegankelijke publieke toiletten, aandacht voor toegankelijkheid bij tijdelijke toiletcontainers en belang van netheid van deze toiletten.

Uw voorganger reageerde reeds op dit advies in mei 2021. Begin vorig jaar nam u de fakkel over. Graag had ik daarom uw plannen rond publiek toegankelijk sanitair gehoord, zodat dit belangrijk en heel concreet advies niet van de tafel valt:

Indiener(s)

Emilie Peeters

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

di 12/09/2023 - 12:00

Toelichting

  • In het advies wordt gevraagd om de communicatie rond de beschikbare toegankelijke publieke toiletten te verbeteren, enerzijds via apps als Hoge Nood en Toilet Finder, maar ook via een papieren kaart voor zij die geen gebruik maken van apps. Ook het gebruik van een eenduidige herkenbare signalisatie voor toegankelijke publieke toiletten voor aanbevolen. Waar staan we vandaag met deze communicatie?
  • Ook de aandacht voor het goed plaatsen van tijdelijke publieke toiletcontainers zodat personen met een beperking er zelfstandig in en uit kunnen, was een concrete vraag. In hoeverre is dit vandaag een standaard criterium bij het plaatsen?
  • Schone en goed onderhouden publiek toiletten zijn voor personen met een beperking nog belangrijker, aangezien zij meer dan andere personen nood hebben aan hygiënische ruimtes waar ze medische handelingen kunnen stellen. Ook al wordt er al veel ingezet vanuit de stad op regelmatig schoonmaken, toch blijft dit een probleem volgens de adviesraad. Bent u van plan hier de inspanningen te verhogen en hoe zal u dat doen?

Bespreking

Antwoord

Bedankt voor uw vraag en interesse.  

Het aanbieden van kwalitatief en toegankelijk publiek sanitair is een belangrijk speerpunt van mijn beleid. Daarin hebben we al grote stappen gezet. We zijn nog niet helemaal waar we willen geraken, maar daar zijn een aantal verklaringen voor. 

Bij de renovatie of nieuwbouw van publiek sanitair wordt er altijd de nodige aandacht besteed aan toegankelijkheid. Onze diensten gaan hiervoor in overleg met de toegankelijkheidsambtenaar en bekijken wat mogelijk is. Bij bestaand sanitair is het jammer genoeg technisch niet altijd mogelijk om een het integraal toegankelijker te maken – als bijvoorbeeld het gebouw niet voldoende ruimte biedt voor de nodige draaicirkels of bredere deuropeningen voor rolstoelen of andere hulpmiddelen. 

Toegankelijkheid zien we als een zeer breed begrip. Zo zetten we naast aangepaste toiletten, rolstoeltoegankelijkheid en beschikbaarheid; ook in op plekken voor het verzorgen van je kind, genderinclusieve signalisatie en een goede spreiding van het beschikbare publiek sanitair. Met openingstijden die passen bij de nood van de locatie.  

Er loopt momenteel een proefproject met testcontainers op verschillende locaties die als interessant gezien worden voor bijkomend aanbod publiek sanitair zoals parken. Deze tijdelijke containers zijn allemaal integraal toegankelijk en het gebruik wordt met sensoren gemonitord. Het doel is om goed overwogen keuzes te maken waar we extra permanent publiek sanitair dienen te voorzien. Bij de inplanting werd inderdaad gekeken naar bereikbaarheid maar soms hangt dat ook samen met het respecteren van afgebakende ruimte door ander gebruikers van het openbaar domein (zoals bv. Parkeren van voertuigen in de aanrijzones van een hellend vlak). Dit zal zeker meegenomen worden in de evaluatie tegen volgend jaar.  

Om bezoekers en Gentenaars te informeren waar er publiek sanitair is, hebben we de plaskaart ontwikkeld op de website van stad Gent.   Er is toen gekozen voor een eigen plaskaart omdat dit een makkelijk instrument is dat door de diensten zelf aangestuurd en up to date gehouden kan worden.  

Op de plaskaart staat elk publiek sanitair; telkens met de beschikbare voorzieningen en openingstijden. Een QR code op verschillende plaatsen maakt de link en biedt de mogelijkheid om een probleem te melden.  We werken verder samen met andere stadsdiensten en het middenveld om de mogelijkheden wat betreft communicatie te verbeteren. Desalniettemin is de uitrol van de nieuwe heldere, uniforme en genderneutrale signalisatie al een heel mooie eerste stap. Het zorgt voor meer inclusie, is helder voor zowel de Gentenaar als toeristen in onze stad.  

Het aanbieden van gratis publiek sanitair is, zoals gezegd een speerpunt. We blijven hier op inzetten en evalueren waar het beter kan. Want, toegegeven, het is niet zonder uitdagingen. 

Ons publiek sanitair wordt tot 4 maal per dag schoongemaakt, ons personeel doet zijn uiterste best om de toiletten proper te houden. Op sommige locaties hebben we hardnekkige problemen met vandalisme en overlast.  Ik heb ook geen schroom om dit toe te geven, maar kan wel zeggen dat de diensten hier hard aan werken en zoeken naar verbeteringen.  

De overlast en vandalisme in het Publiek Sanitair is een complexe materie, die we door samenwerking met verschillende diensten het hoofd proberen te bieden. De problematiek beperkt zich dan ook niet enkel tot het schoonmaken en kan ook niet enkel door de schoonmaakploegen opgelost worden. Zoals ik ook heb geduid in een vraag van een andere collega uit de raad.  

We hebben hierover regelmatig overleg ook met de handhavingsdiensten die vandalisme en oneigenlijk gebruik van het sanitair opvolgen en vermijden. Jammer genoeg zijn de toiletten voor rolstoelgebruikers vaker doelwit van misbruik omdat deze groter zijn.  

We laten dit niet los, maar het is inderdaad een uitdaging waar we meerdere diensten van Stad en de ordediensten voor zullen moeten blijven mobiliseren. 

wo 20/09/2023 - 08:50