Terug
Gepubliceerd op 13/11/2023

2023_GR_00978 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van sensibiliseringsactiviteiten ter preventie van vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijk en andere vormen van familiaal geweld - Addendum - werkingsjaren 2024-2025 - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 20/11/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2023_GR_00978 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van sensibiliseringsactiviteiten ter preventie van vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijk en andere vormen van familiaal geweld - Addendum - werkingsjaren 2024-2025 - Goedkeuring 2023_GR_00978 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van sensibiliseringsactiviteiten ter preventie van vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijk en andere vormen van familiaal geweld - Addendum - werkingsjaren 2024-2025 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
     

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 20 december 2022 keurde de gemeenteraad een subsidieovereenkomst goed met GAMS vzw voor de organisatie van sensibiliseringsactiviteiten ter preventie van vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en andere vormen van familiaal geweld, voor de periode 01/01/2023 - 31/12/2023 (besluit nummer 2022_GR_01120).

Met de verlenging van de overeenkomst willen we GAMS ondersteunen om de sensibiliseringsactiviteiten te behouden en extra inzetten op bekendheid en bewustwording via de ingangspoort van enerzijds welzijnsgeoriënteerde organisaties en anderzijds gezondheidsgeoriënteerde organisaties. Met de subsidie willen we er ook gebruik van maken om te zoeken naar mogelijkheden om de werking in Gent te verankeren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd een addendum opgemaakt voor de periode 01/01/2024 tot en met 31/12/2025, te sluiten met GAMS vzw, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Gabrielle Petitstraat 6, onder voorbehoud van ontvangst van de betreffende subsidie van de federale overheid.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* PVV 
Budgetplaats 3514700DE
Categorie* E subs.
Subsidiecode NIET_RELEVANT
2024 € 7.872,93
2025€ 8.891,78
2026€ 890,78
Totaal € 17.655,49

Voorgestelde uitgaven

€ 17.655,49

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35147 Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.

Besluit

Artikel 1

Keurt goed, onder voorbehoud van ontvangst van de betreffende subsidie van de federale overheid, het bij dit besluit gevoegde addendum aan de subsidieovereenkomst voor de organisatie van sensibiliseringsactiviteiten ter preventie van vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijk en andere vormen van familiaal geweld voor werkingsjaren 2024-2025 met GAMS vzw, Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen