Terug
Gepubliceerd op 13/11/2023

2023_RMW_00137 - Delegatie van bevoegdheid tot het afsluiten van overeenkomsten over inkomende subsidies van bovenlokale overheden - Wijziging

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 20/11/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2023_RMW_00137 - Delegatie van bevoegdheid tot het afsluiten van overeenkomsten over inkomende subsidies van bovenlokale overheden - Wijziging 2023_RMW_00137 - Delegatie van bevoegdheid tot het afsluiten van overeenkomsten over inkomende subsidies van bovenlokale overheden - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stad en OCMW vragen als lokale overheid regelmatig subsidies aan bij de hogere overheden. Het kan hierbij gaan om subsidieprogramma’s beheerd door de Vlaamse of federale overheid (bijvoorbeeld: ‘subsidieprogramma Gemeente zonder gemeentehuis’) of om Europese subsidieprogramma’s, zoals projecten in het kader van de subsidieprogramma's Horizon Europe of Interreg, maar ook om subsidieprogramma's voor uitwisselingsprojecten zoals URBACT.

De deelname aan dergelijke extern gesubsidieerde projecten gaat meestal gepaard met de goedkeuring van een overeenkomst (enerzijds subsidieovereenkomst en anderzijds partnerschaps-, of samenwerkingsovereenkomst genoemd).

Om snel te kunnen anticiperen op subsidieoproepen werd in de raad voor maatschappelijk welzijn van december 2022  de bevoegdheid tot het afsluiten van overeenkomsten over inkomende subsidies van bovenlokale overheden aan het vast bureau gedelegeerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De huidige delegatie geldt enkel:

 • bij inkomende subsidies;
 • én uitgegeven door een bovenlokale overheid;
 • én gepaard gaand met een overeenkomst;
 • ongeacht het toegekende bedrag.

Bij de toepassing in praktijk blijkt dat deze voorwaarden niet op alle situaties een antwoord bieden. Er wordt voorgesteld de delegatie van de bevoegdheid tot het afsluiten van overeenkomsten over inkomende subsidies van bovenlokale overheden, zoals goedgekeurd in de gemeente- en ocmw-raad van 19 december 2022 aan te passen als volgt: 

 • Een uitbreiding van de delegatie naar alle rechtshandelingen tot het bekomen van inkomende subsidies van een bovenlokale overheid. Dit behelst onder meer het afsluiten van overeenkomsten, het toetreden zonder formele overeenkomst, kandidaatstelling voor een specifieke subsidieoproep, ...
  Niet elke inkomende subsidie gaat in praktijk gepaard met een overeenkomst, soms is er ook gewoon een aanvraag met een eenzijdig besluit van goedkeuring of volstaat het indienen van een aanvraag voor het bekomen van de subsidie.
 • Er wordt door de raad voorzien in een delegatie aan het vast bureau, met de mogelijkheid om te subdelegeren naar een lager niveau. 
  Er zijn geen grensbedragen voorzien in de huidige delegatie. Dit heeft als gevolg dat voor het verkrijgen van subsidies met een waarde lager dan 30.000 euro in principe ook besluitvorming moet uitgelokt worden, in tegenstelling tot andere thema's binnen de organisatie.
  Het vast bureau zal op zijn beurt delegeren volgens dezelfde principes van dagelijks bestuur zodat rechtshandelingen lager dan 30.000 euro ook onder bevoegdheid van departement- en dienst kan komen.

De zesmaandelijkse rapportering aan de raad wordt uitgebreid naar een overzicht van alle rechtshandelingen betreffende inkomende subsidies van bovenlokale overheden, ongeacht het bedrag.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

Artikel 1

Delegeert de bevoegdheid tot het aangaan van allerhande rechtshandelingen tot het bekomen van inkomende subsidies van bovenlokale overheden aan het vast bureau, met de mogelijkheid tot subdelegatie.

Artikel 2

Het vast bureau rapporteert zesmaandelijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn over deze aangelegenheid.

Artikel 3

Deze beslissing vervangt de delegatie van de bevoegdheid tot het afsluiten van overeenkomsten over inkomende subsidies van bovenlokale overheden, zoals goedgekeurd in de gemeente- en ocmw-raad van 19 december 2022.

Artikel 4

Deze beslissing treedt in werking vanaf 1 januari 2024.