Terug
Gepubliceerd op 13/11/2023

2023_GR_00976 - Toestemming tot zichtbaar gebruik van mobiele camera' s (drones en handcamera' s) bij hoogdringendheid op het grondgebied van de Politiezone Gent in het kader van diverse manifestaties - Bekrachtiging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 20/11/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2023_GR_00976 - Toestemming tot zichtbaar gebruik van mobiele camera' s (drones en handcamera' s) bij hoogdringendheid op het grondgebied van de Politiezone Gent in het kader van diverse manifestaties - Bekrachtiging 2023_GR_00976 - Toestemming tot zichtbaar gebruik van mobiele camera' s (drones en handcamera' s) bij hoogdringendheid op het grondgebied van de Politiezone Gent in het kader van diverse manifestaties - Bekrachtiging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°;
  • De Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992, artikel 25/4 § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992, artikel 25/4 § 3

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op grond van de Wet op het politieambt van 5 augustus 1992, gewijzigd bij Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de Wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid,  moeten een aantal verplichtingen worden nageleefd wanneer de politiediensten een bewakingscamera willen plaatsen en gebruiken met het oog op bewaking en toezicht.

Een politiedienst kan camera's plaatsen en gebruiken op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt, na voorafgaande principiële toestemming van de gemeenteraad, wanneer het gaat om een politiezone. Om deze toestemming te bekomen wordt er een aanvraag ingediend bij de gemeenteraad door de korpschef. De toestemmingsaanvraag preciseert het type camera, de doeleinden waarvoor de camera's zullen worden geïnstalleerd of gebruikt, evenals de gebruiksmodaliteiten ervan, en voor wat betreft de vaste camera's ook de plaats. Deze aanvraag houdt rekening met een impact- en risicoanalyse op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel niveau, met name wat de categorieën van verwerkte persoonsgegevens betreft, de proportionaliteit van de aangewende middelen, de te bereiken operationele doelstellingen en de bewaartermijn van de gegevens die nodig is om deze doelstellingen te bereiken. (artikel 25/4 WPA)

In casu werd bij hoogdringendheid mondeling toestemming gevraagd door de korpschef tot het zichtbare gebruik van mobiele camera's (drones en handcamera' s) op het grondgebied van de Politiezone Gent in het kader van een mobiele manifestatie "Palestijnen GAZA; Stop het geweld!" op 21 oktober 2023  alsook een statische manifestatie "Betoging Gaza van de Vereniging van Gentse Moskeeën" op 22 oktober 2023.

Uit de impact en risicoanalyse en uit diverse gebeurtenissen in de voorbije periode bleek de vraag gegrond.

Op basis van de verhoogde terreurdreiging wordt er immers een verhoogde waakzaamheid en versterkte politieaanwezigheid gevraagd. Het dreigingsniveau 3 verwijst ook naar de aanwezigheid van "soft targets", gelet op de geopolitieke spanningen in Israël en de Gazastrook. De verhoogde terreurdreiging heeft een impact op de beschikbare middelen van de Federale politie. Het spanningsveld tussen beide partijen ligt ver uit elkaar met hoog oplaaiende emoties. Deze emoties kunnen leiden tot reële verstoringen van de openbare orde. Tevens diende er rekening mee gehouden te worden dat groepen zich zouden afscheuren van de mobiele manifestatie op 21/10/2023 of de statische manifestatie op 22/10/2023. De kans bestond derhalve dat er een confrontatie ontstond tussen partijen met andere belangen. Ook was de kans reëel dat groepen met andere bedoelingen zich zouden aansluiten om de betoging te ontwrichten en te laten escaleren. Tot slot zou de federale politiehelikopter slechts gedurende een beperkte tijdspanne ter beschikking zijn.

Al deze elementen tonen aan dat luchtsteun via drones als bijkomende ondersteuning een noodzaak was.

Het gebruik van mobiele camera's (drones en handcamera' s) kon de politiediensten ondersteunen bij de uitvoering van hun opdrachten in functie van het waarborgen van de openbare veiligheid.

De inzet van drones was het gevolg van een weldoordachte beslissing waarbij rekening werd gehouden met het beoogde doel en met het gebruik dat ervan zou worden gemaakt.

De periode waarbinnen de mobiele camera' s kon worden ingezet was beperkt in tijd, nl. op 21 oktober 2023 vanaf 08.00 u. tot en met  22 oktober 2023 20.00 u.

Gelet op deze dringende noodzakelijkheid diende beroep gedaan te worden op artikel 25/4 §3 van de Wet op het Politieambt dat stelt dat in geval van met redenen omklede hoogdringendheid, waarbij de voorafgaande principiële toestemming van de gemeenteraad tot zichtbaar gebruik van camera’s  nog niet werd bekomen, de korpschef, mondeling de toestemming vraagt aan de burgemeester om gebruik te maken van camera's in het kader van de specifieke opdracht die de hoogdringendheid rechtvaardigt. Deze mondelinge toestemming dient vervolgens zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd te worden door de bevoegde overheid.

Gelet op de doelstellingen van de mobiele camera' s (drones en handcamera's) en het gebruik ervan was er een maatschappelijk draagvlak voor het gevraagde cameratoezicht en werd door de burgemeester bij hoogdringendheid op 18 oktober 2023 mondeling toestemming verleend tot gebruik van de mobiele camera' s (drones en handcamera' s) door de Politiezone Gent op haar grondgebied op 21 oktober 2023 vanaf 08.00 u. tot en met  22 oktober 2023 20.00 u. in het kader van de geplande manifestaties.Waarom wordt deze beslissing genomen?

In geval van met redenen omklede hoogdringendheid, waarbij de hogerop bedoelde toestemming van de gemeenteraad nog niet werd bekomen, dient de korpschef mondeling de toestemming aan de burgemeester te vragen om gebruik te maken van camera's in het kader van de specifieke opdracht die de hoogdringendheid rechtvaardigt. Deze mondelinge toestemming dient vervolgens zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd te worden door de bevoegde overheid. (artikel 25/4 § 3 WPA).


Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Bekrachtigt de mondelinge toestemming van de burgemeester tot het zichtbare gebruik van mobiele camera' s (drones en handcamera's)  door de Politiezone Gent op het ganse grondgebied van de Politiezone Gent en meer bepaald in de voor het publiek toegankelijke plaatsen en de niet-besloten plaatsen op 21 oktober 2023 tussen 08.00 u. en 22 oktober 2023 20.00 u. in het kader van diverse manifestaties.