Terug
Gepubliceerd op 13/11/2023

2023_GR_00974 - Politie - Vacantverklaring van 3 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - vijfde mobiliteitscyclus 2023 - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 20/11/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2023_GR_00974 - Politie - Vacantverklaring van 3 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - vijfde mobiliteitscyclus 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00974 - Politie - Vacantverklaring van 3 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - vijfde mobiliteitscyclus 2023 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), artikel VI.II.15, §1, eerste lid, 1°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 121 en 128;
 • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikelen IV.I.30 en deel VI, titel II, hoofdstuk I, afdeling 1, onderafdeling 1 (de eerste aanwijzing van extern aangeworven aspiranten, met uitzondering van de aspirant-commissarissen van politie) en deel VI, titel II, hoofdstuk II (de regeling van de mobiliteit);
 • Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
 • Ministerieel Besluit van 9 september 2021 tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten en van het ministerieel besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten;
 • Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
 • Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen;
 • Omzendbrief GPI 15quinquies van 6 april 2005 betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;
 • Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 houdende de personeelsformatie van de Politiezone Gent en de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent;
 • Gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2022 houdende wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Gent;
 • Gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2023 houdende wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Gent;
 • Gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2023 houdende de aangepaste personeelsformatie van de Politiezone Gent.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van 1 betrekking binnen het administratief en logistiek kader en 2 betrekkingen binnen het operationeel kader van Politiezone Gent in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2023.

Voor de betrekkingen van inspecteur van politie (basiskader) wordt bovendien goedkeuring gevraagd om deze plaatsen, indien deze niet via de reguliere mobiliteit worden ingevuld, aan te bieden via externe werving.

De korpschef adviseert om de volgende functies vacant te verklaren:

- 1 betrekking in het administratief en logistiek kader: 

DienstFunctie
Graad
Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer
1 Medewerker Functioneel Beheer
Assistent/Niveau C


- 2 betrekkingen in het operationeel kader:

Dienst
Functie
Graad
Wijkdienst
2 Medewerkers Buurtwerk
Inspecteur van politie

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het financieel meerjarenplan van Politiezone Gent voorziet in 2023 een gemiddelde personeelsbezetting van 1.125 operationele personeelsleden en 195 administratieve en logistieke personeelsleden.

Om een goede en veilige uitvoering van de opdrachten van onze zone te kunnen verzekeren is, in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2023, een vacantverklaring van 3 betrekkingen noodzakelijk.

Op 14 september 2021 trad een nieuw aanwervingsconcept in werking. De korpsleiding kan beslissen om (een aantal van) de voormelde betrekkingen van het basiskader, die niet via de reguliere mobiliteit ingevuld raken, via dit nieuwe aanwervingsconcept, namelijk de externe werving, aan te bieden en aldus de kansen op een effectieve invulling van de vacante betrekkingen te maximaliseren.

Overzicht van de uitgaven

De raming van de brutoloonkost (op jaarbasis) gebeurt op basis van de begrotingstool van het SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie):

aantal en graad bedrag
1 assistent/niveau C
 € 58.332,79
2 inspecteurs van politie
€ 145.247,64
(2 x 72.623,82)


Het totaal van de jaarlijkse brutoloonkost voor de 3 vacante betrekkingen bedraagt 203.580,43 euro.

Voorgestelde uitgaven

€ 203.580,43

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de vacantverklaring van 2 betrekkingen in het operationeel en 1 betrekking in het administratief en logistiek kader in de vijfde mobiliteitscyclus van 2023 voor de volgende diensten van Politiezone Gent:

- 1  betrekking in het administratief en logistiek kader: 

DienstFunctie
Graad
Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer
1 Medewerker Functioneel Beheer
Assistent/Niveau C


- 2 betrekkingen in het operationeel kader:

Dienst
Functie
Graad
Wijkdienst
2 Medewerkers Buurtwerk
Inspecteur van politie

Artikel 2

Keurt goed dat de eventueel niet ingevulde betrekkingen van inspecteur van politie (basiskader), die vacant zijn verklaard in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2023, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal worden opengesteld via externe werving. Het openstellen van die betrekkingen kan eventueel over meerdere wervingsmomenten worden opgesplitst.