Terug
Gepubliceerd op 22/11/2023

2023_MV_00576 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Dodelijk ongeval op speelpleinwerking Stad Gent tijdens stormweer

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 20/11/2023 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 20/11/2023 - 21:29
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Christiaan Van Bignoot; Fourat Ben Chikha; Mieke Bouve; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Helga Stevens; Patricia De Beule; Gabi De Boever; Carl De Decker; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Veli Yüksel; Anton Vandaele; Tom Van Dyck

Afwezig

André Rubbens; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2023_MV_00576 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Dodelijk ongeval op speelpleinwerking Stad Gent tijdens stormweer 2023_MV_00576 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Dodelijk ongeval op speelpleinwerking Stad Gent tijdens stormweer

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Tijdens de herfstvakantie vond een dodelijk ongeluk plaats op de speelpleinwerking van de Stad Gent aan het Henri Story-plein. Volgens de berichtgeving werd een vijfjarige jongen dodelijk getroffen door een zware tak die door het hevige stormweer losgerukt werd. Een tweede kind liep verwondingen op. 

Veel mensen kunnen niet begrijpen dat een groep kinderen op dat moment nog aan het buiten spelen was op een terrein waar heel wat bomen aanwezig zijn. Rond 8u30 die ochtend was de alarmcode voor de provincie immers nog verscherpt van geel naar oranje. Iedereen kon ten andere ook met eigen ogen vaststellen dat bomen het door de zeer harde rukwinden erg te verduren hadden. 

Het stadsbestuur heeft ondertussen een onderzoek gevraagd door de eigen dienst interne audit om na te gaan wat er is fout gelopen en welke maatregelen er kunnen genomen worden om een dergelijke tragedie in de toekomst zo veel mogelijk te proberen vermijden.

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

wo 08/11/2023 - 11:54

Toelichting

Vandaar mijn vragen: 

  1. Welke communicatie is er in de context van het aangekondigde stormweer geweest vanuit de jeugddienst of een andere stedelijke instantie richting de stedelijke speelpleinwerkingen (Offerlaan en Storyplein) en eventuele andere niet-stedelijke jeugd-initiatieven? Graag met de nodige toelichting over de communicatie op de dag van de gebeurtenissen, met name ook na het verscherpen van de alarmcode.
  2. Welke procedures hanteert het stadsbestuur in het kader van aangekondigd noodweer met betrekking tot kinder- en jeugdactiviteiten, en in het bijzonder wat betreft deze die door de stad of in samenwerking met de stad georganiseerd worden?
  3. In afwachting van de resultaten van de interne audit: welke voorlopige maatregelen worden er nu al genomen in geval er op korte termijn opnieuw vergelijkbaar noodweer aangekondigd wordt?

Bespreking

Antwoord

Ik wil vooreerst nogmaals mijn diepste medeleven met de families van de slachtoffers die we moeten betreuren na de passage van storm Ciarán op donderdag 2 november uitdrukken. De menselijke tol is erg zwaar, in het bijzonder gezien twee mensen het leven gelaten hebben en anderen gewond geraakt zijn.

Het is des te tragischer als er een jong kind bij deze slachtoffers hoort én als dat gebeurt tijdens onze eigen speelpleinwerking. Dat raakt ons allemaal diep. 

Het is evident dat wij met onze diensten en partners, vanaf dag één uitgebreide steun en begeleiding hebben voorzien voor het gezin van Matvii en van de Duitse dame. Er wordt contact gehouden met beide families. 

De dag na dit tragische ongeval zaten onze stadsdiensten samen met de familie van Matvii om hen bij te staan, onder andere door hen te ondersteunen in de meest praktische behoeften en bijvoorbeeld de uitvaartplechtigheid te regelen. We hebben ook psychologische steun ingeroepen en alvast tijdelijke accommodatie voorzien zodat het gezin, dat verblijft in de collectieve opvang Schoonmeersen, in de mate van het mogelijke op adem kon komen en overgekomen familie kon ontvangen. Ik heb samen met een delegatie van het stadsbestuur en de algemeen directeur samengezeten met de familie, om ons medeleven te betuigen en hen te steunen.

Met het overlijden van Matvii wordt een hele gemeenschap geraakt. We leven ook mee met de voltallige Oekraïense gemeenschap in Gent, die al langer onze steun krijgt en zal blijven krijgen. We staan in nauw contact met hen en ondersteunen waar nodig. 

Zoals u weet heeft het noodlot ook een 64-jarige Duitse dame, die samen met haar man en dochter onze zo uitnodigende stad bezocht, niet gespaard. Het Duitse gezin werd begeleid door de sociale dienst van het UZ Gent en is ondertussen teruggekeerd naar Duitsland maar blijft in contact met de verschillende betrokken instanties en is ingelicht over de mogelijkheden op vlak van slachtofferzorg. 

Ik vergeet ook niet de verschillende terreinwerkers en ambtenaren die op die noodlottige donderdag 2 november paraat stonden, elk vanuit hun eigen discipline en werking. Als stad moeten we geregeld omgaan met onvoorziene, kritieke omstandigheden en daarin doen wat menselijk mogelijk is. Gent heeft hierin ervaring. Met professionele, loyale diensten die zich dagelijks voor ons inzetten. Ook zij worden met dit drama geconfronteerd. Ook die mensen zijn er het hart van in en krijgen onze steun. En laten we zeker ook de monitoren van de speelpleinwerking niet vergeten die de tragedie vanop de eerste rij hebben meegemaakt. Ook daar is de impact enorm.

Vanzelfsprekend begrijp ik jullie vragen over wat er die voormiddag precies is gebeurd. Dat leeft ook bij de bevolking. En wij - het college, de diensten - stellen ons die menselijke en terechte vragen ook. Jullie en de Gentenaars hebben recht op transparantie en antwoorden. 

U weet, ik heb de opdracht gegeven om een interne audit te laten uitvoeren om onze processen, van begin tot einde, kritisch en met open geest te analyseren. Die audit loopt nu. Niet om een zondebok aan te duiden, maar om verbeterpunten bloot te leggen en als collectief te leren. Zoals geweten wordt de audit gerapporteerd aan het auditcomité, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Het is echter aan het auditcomité en niet aan ons, als commissie AFB of College, om uitspraken te doen over verdere stappen en wijze van bespreking. Daar gaat het Intern Audit Comité verder over. De audit zal mogelijks aanbevelingen opleveren, waarbij we het als college goed zouden vinden om deze samen in deze commissie te bespreken, weliswaar binnen de contouren die een gerechtelijk onderzoek ons op dat moment oplegt.

Daarnaast werden er met betrekking tot de gebeurtenissen op het Henri Storyplein en in het Citadelpark strafrechtelijke onderzoeken opgestart door het Parket van Oost-Vlaanderen. Dit betreft opsporingsonderzoeken onder leiding van de procureur des Konings waar de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de Stad onderzocht zal worden. Vanuit de Stad zal volledige medewerking gegeven worden aan dat onderzoek, zodat de gerechtelijke autoriteiten in alle comfort hun werk kunnen doen. 

Het strafonderzoek is geheim. Dit is wettelijk zo bepaald om wat er is gebeurd met de grootst mogelijke kans op slagen te reconstrueren zodat nabestaanden een allesomvattend antwoord kunnen krijgen op hun vele vragen. Daarom is het ook onze plicht om het gevoerde onderzoek, over alle politieke kleuren heen, de volle slaagkansen te geven en hier en nu geen verklaringen te doen die de rechten van anderen kunnen raken. Wij laten ons hierin bijstaan door een raadsman die erop toeziet dat die dunne grens bewaakt blijft. Hoewel we graag een debat zonder restricties zouden willen houden is dit op dit moment dan ook niet mogelijk. 

We vragen daarom respect voor de twee sporen die lopen en begrip voor het feit dat er niet op elke vraag die vandaag gesteld wordt in deze fase een afdoend antwoord zal geformuleerd worden.  Net daarom ook zullen eventuele bijkomende vragen gesteld op deze vergadering naderhand schriftelijk worden beantwoord, in de mate van het mogelijke en gelet op hetgeen ik zo pas uiteen heb gezet. 

Ik dank u voor uw begrip. 

wo 22/11/2023 - 08:19