Terug
Gepubliceerd op 22/11/2023

2023_MV_00589 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Jongeren Jong Gent in Actie (Wolterslaan) en de Gentse Politie

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 20/11/2023 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 20/11/2023 - 21:29
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Christiaan Van Bignoot; Fourat Ben Chikha; Mieke Bouve; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Helga Stevens; Patricia De Beule; Gabi De Boever; Carl De Decker; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Veli Yüksel; Anton Vandaele; Tom Van Dyck

Afwezig

André Rubbens; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2023_MV_00589 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Jongeren Jong Gent in Actie (Wolterslaan) en de Gentse Politie 2023_MV_00589 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Jongeren Jong Gent in Actie (Wolterslaan) en de Gentse Politie

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In het jaarverslag 2022 van Jong Gent In Actie (JGIA, onder de vleugels van vzw Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen/BMLIK), waarmee de Stad Gent een samenwerkingovereenkomst inzake jeugdwelzijnswerk heeft, staat onder meer volgende passage te lezen:

In de Wolterslaan wilden de jongeren lange tijd werken aan de vele politierazzia’s op het plein en de ethnic profiling van de politie. Het was (en is) een heet hangijzer en elk politiebezoek op het plein doet deze problematiek groeien. De eerste verkennende stappen leerden ons echter dat de kloof tussen beiden veel te diep is om daar op dit ogenblik rond te werken.

Een nieuwe kans om politiserend te werken deed zich voor met de bouw en inrichting van een jeugdhuis. Jongeren voelen zich geprikkeld om hun zeg te doen en zien dat hun stem invloed kan hebben. We blijven kansen zoeken en grijpen om de gasten op een constructieve manier in contract te brengen met politie, maar leggen de nadruk op dit moment eerst op hen een stem geven in het jeugdhuis.  

De gebruikte termen (razzia, ethnic profiling, diepe kloof, …) geven aan dat de verhouding tot de politie gekenmerkt wordt door spanningen, toch zeker vanuit het perspectief van de jongeren. Nochtans heeft de Gentse politie de voorbije jaren zoals welbekend verschillende initiatieven ontplooid die er specifiek gericht zijn om een goede verstandhouding tot de Gentse jeugd te bewerkstelligen en eventueel wantrouwen weg te nemen (zie o.a. https://www.politie.be/5415/over-ons/jongeren-en-politie, https://www.politie.be/5415/over-ons/projecten/jongerenwerking, https://www.politie.be/5415/vragen/jongeren/de-jeugdinspecteur-het-aanspreekpunt-voor-de-gentse-jongeren).

Indiener(s)

Els Roegiers

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

di 14/11/2023 - 10:20

Toelichting

Vandaar mijn vragen: 

  1. In hoeverre is er effectief sprake van ‘razzia’s’ en ‘ethnic profiling’ op die plek? Zijn er ter zake formele meldingen of klachten?
  2. Wat is de visie van de Gentse politie met betrekking tot de in de evaluatie geschetste situatie? Is men vertrouwd met de geschetste problematiek? 
  3. Is er volgens de politie nood aan acties om de onderlinge verstandhouding daar te verbeteren? Werd er eventueel al iets ondernomen?

Bespreking

Antwoord

 

Het klopt dat de Politiezone Gent heel wat inspanningen levert om een goede relatie te hebben met jongeren in onze stad. Dat   is niet altijd een even gemakkelijke opdracht maar het is belangrijk dat politie en jongeren elkaar kennen en minstens een vorm van wederzijds respect nastreven. Dit is mooi geïllustreerd geweest in de online reeks ‘Framed’. 

Jongeren zijn een doelgroep waar politie Gent bijzondere aandacht aan besteedt en waar diverse diensten van het korps in betrokken zijn, denk maar aan de jeugdcoördinator, het Bureau Aanspreekpunt Scholen en de verschillende jeugdinspecteurs, één per hoofdcommissariaat. Door maximaal aanwezig te zijn in het straatbeeld hebben de jeugdinspecteurs een antennefunctie voor interne en externe diensten die met jeugdwerking en jeugdwelzijn bezig zijn. 

Bijgevolg wordt er altijd nagegaan hoe de relatie tussen politie en jongeren verder kan verbeterd worden, ook voor de specifieke locatie van het Wolterspark en omgeving. Politie en Jeugddienst zijn hierover in afstemming met elkaar. 

Dat de Wolterspark een locatie is die gericht werd opgevolgd, had te maken met het feit dat er zich daar een specifieke problematiek stelde. Er waren de afgelopen maanden gegronde vermoedens van druggebruik en drugverkoop op deze locatie. De politie stelde dan ook alles in het werk om de veiligheid en leefbaarheid daar te garanderen.  

Deze sterke opvolging manifesteerde zich dan ook in meer controles. Zowel de ondersteunende diensten als de Wijkdienst gingen geregeld over tot patrouilles in de buurt, en er waren ook gerichte acties. Wie daar dan aanwezig was had dan ook meer kans om gecontroleerd te worden.  

Dit alles leverde ook resultaten op. Voor de zomer heeft de politie een bende opgerold die drugs dealde in het Wolterspark. 

De politie blijft deze buurt nu verder gericht opvolgen om de leefbaarheid en veiligheid, voor zowel de bewoners als de  bezoekers, te blijven garanderen.

wo 22/11/2023 - 08:22