Terug gemeenteraad

Mon 25/09/2023 - 19:00 Gemeenteraadzaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Beheer agenda

Af te voeren punt

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Hoogdringend punt

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Sportdienst
Dienst Toerisme
Departement Facility Management
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Onderwijs
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Dienst Kinderopvang
Jeugddienst
Onderwijscentrum Gent
Departement Gezondheid en Zorg
Medisch Sociaal Opvangcentrum
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de aangepaste revalidatieovereenkomst met de Vlaamse gemeenschap - Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35, bus 33, 1030 Brussel, ter vervanging van de bestaande RIZIV-overeenkomst voor de uitbating en ermee gepaard gaande financiering van het MSOC Gent. 

Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Stedelijke Vernieuwing
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Economie
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de  subsidieovereenkomst goed te keuren met de Universiteit Gent, met bestuurszetel Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, voor het project HighTru Lab -  werkingsjaren 2023-2025, waarbij een subsidie wordt toegekend van 240.000 euro.

    Het High Troughput Experimentation-project (HTE-project) beoogt het opzetten en exploiteren van het eerste academische hoog doorvoer labo in België. Het HTE-project heeft als doel de chemische en de farmaceutische activiteiten in de Gentse regio te verankeren, door het ontwikkelen van een uitmuntend duurzaam chemisch en farmaceutisch kenniscentrum.

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Projectbureau Ruimte
Dienst Wonen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AGB Kunsten en Design
AGB Erfgoed
Zakelijke Werking
Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning
Team Belastingen Wonen
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties
Dienst Internationale Relaties en Netwerken
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Organisatie en Omgeving
Team Facility en Medewerkers
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Bureau - Interpellaties, voorstellen tot raadsbesluit en motie (tijdsblok: 2 uur)

A-punten

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Dienst Kinderopvang
Jeugddienst
Onderwijscentrum Gent
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan een bijkomende overeenkomst in het kader van het stedelijke samenwerkingsverband Gentse Zomeracademie 2023, tijdens de periode 01/07/2023 tot en met 31/12/2023. Het gaat om een overeenkomst met vzw Al Minara, voor de organisatie van een zomerschool (zomeracademie) voor 50 kinderen uit het basisonderwijs. De uitgaven, voorzien via onderhavige overeenkomsten, zijn volledig afgedekt door een goedgekeurde Vlaamse subsidie i.k.v. de zomerscholen. Via het stedelijke samenwerkingsverband 'Gentse Zomeracademie 2023' worden, met inbegrip van onderhavige uitbreiding, 820 plaatsen gecreëerd, in 17 zomerscholen (zomeracademies), georganiseerd door 13 aanbieders.

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Dienst Strategische Coördinatie
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Economie
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het aangepast ontwerp van brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject '190. Drongen – Site Bostoen'  tussen de Vlaamse Regering, de actoren (Bostoen Group·nv,  Pauline Van Pottelsberghelaan 22, 9051 Sint-Denijs-Westrem en IFB nv,  Pauline Van Pottelsberghelaan 22, 9051 Sint-Denijs-Westrem) en de regisseurs (Stad Gent , OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen, en AWV,·Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel).

  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject '242. Gent – Rodenhuize-Noord' tussen de Vlaamse Regering, de actoren (North Sea Port Flanders nv van publiek recht, John Kennedylaan 32, 9042 Gent; ArcelorMittal Belgium nv, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel; Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang, Thonetlaan 102 bus 2, 2050 Antwerpen) en de regisseurs (Stad Gent; OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen; Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernemenstraat 1, 9000 Gent; Departement Omgeving, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel; VLAIO, Koning Albert II laan 35 bus 12, 1030 Schaarbeek; AWV, Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel; Agentschap Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 45, 1000 Brussel; De Werkvennootschap, NV van publiek recht, Sint-Lazaruslaan 4-10, 1000 Brussel). 

Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Staf
AGB Kunsten en Design
Zakelijke Werking
Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning
Team Belastingen Economie
Team Belastingen Wonen
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties
Vredeshuis

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Facility en Medewerkers
Team Belastingen Wonen
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het diverse retributiereglementen te wijzigen, met ingang van 1 oktober 2023. De wijziging betreft telkens de aanpassing van het bedrag voor de administratiekost naar 20 euro.

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Facility Management

Bureau- interpellaties, voorstellen tot raadsbesluit en motie (vervolg)

Besloten vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM