Terug
Gepubliceerd op 27/09/2023

2023_MV_00476 - Mondelinge vraag van raadslid Anton Vandaele: Ondersteuning burgers bij wegen- en rioleringswerken

vragenuurtje
ma 25/09/2023 - 18:00 Gemeenteraadzaal
Datum beslissing: ma 25/09/2023 - 18:15
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck

Secretaris

Mieke Hullebroeck

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2023_MV_00476 - Mondelinge vraag van raadslid Anton Vandaele: Ondersteuning burgers bij wegen- en rioleringswerken 2023_MV_00476 - Mondelinge vraag van raadslid Anton Vandaele: Ondersteuning burgers bij wegen- en rioleringswerken

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De stad voert regelmatig wegen- en rioleringswerken uit in de buurt van waterzieke gronden bij oude waterlopen of oude moerasgebieden. Vaak zijn er in deze gronden ondoordringbare lagen of veenlagen aanwezig. De oude rioleringen, vaak al een eeuw oud, zijn vaak gemetste rioleringen die zeer poreus zijn en ook heel wat scheuren en lekken hebben. Deze verzamelen niet alleen het afvalwater maar verzamelen ook heel wat grondwater. Dit grondwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering en kan niet in de bodem dringen. Lekke rioleringen veroorzaken op die manier een permanent wegtrekken van stedelijk grondwater. Dit zorgt voor verdroging wat in tijden van waterschaarste en toenemende verdroging niet wenselijk is. 

De nieuwe rioleringen die geplaatst worden zijn waterdicht, wat moet voor het verzamelen en zuiveren van afvalwater. Hierdoor voeren zij ook minder grondwater af en kan dit op termijn zorgen voor het op peil houden van het grondwater.

Bewoners zijn soms ongerust voor de aankomende wegen- en rioleringswerken en wensen graag tips hoe zij hiermee kunnen omgaan. Ik ben er me van bewust dat we we natuurlijk nooit alle bezorgdheden en hinder kunnen wegnemen. De verantwoordelijkheid van de stad stopt ook grotendeels op de rooilijn, op de grens tussen openbaar en privaat domein.

Hoe kunnen we als stad bewoners helpen of voldoende informeren? Daarover heb ik twee concrete vragen:

Indiener(s)

Anton Vandaele

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 21/09/2023 - 12:44

Toelichting

  1. Wat kunnen bewoners doen vóór de werken en in het geval er mogelijks schade optreedt op de werf?
  2. Hoe kunnen mensen zich informeren en voorzorgen nemen dat hun kelder voldoende waterdicht is?

Bespreking

Antwoord

Het is de bedoeling dat die werken zorgvuldig worden voorbereid en uitgevoerd zonder schade aan de woningen. Hiervoor voorzien we zelf heel wat extra maatregelen. Zowel in ontwerp als in uitvoering  worden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om zettingen te voorkomen. Er worden vooraf bemalingsstudies uitgevoerd om de kans op zettingen in te schatten. Indien blijkt dat er risico bestaat op zettingen moet de aannemer tijdens de werf de nodige monitoring uitvoeren. Indien nodig beperken we de bemaling ook tot een zone door te werken met speciale wanden.

De stad heeft een webpagina “Eerste hulp bij wegenwerken”.

We gaan daar een aantal praktische adviezen toevoegen die we ook meegeven bij informatievergaderingen.

  • Het staat de aangelanden vrij om voor de werf een plaatsbeschrijving op te maken. Ik zou dit zelf ook doen. Dit hoeft eigenlijk niet meer te omvatten dan een fotoverslag met vermelding van datum en locatie. Bewoners kunnen dit mogelijks samen organiseren maar gebeurt best onafhankelijk van de bouwheer of de stad. Deze plaatsbeschrijving mag tegen ontvangstmelding overgemaakt worden aan de opdrachtgever / aanbestedende overheid. 
  • Als er schade optreedt tijdens de werken contacteer je altijd je brandverzekering. De brandverzekering stelt dan een expert aan die contact opneemt met de andere partijen en hun verzekering. Uiteraard verlenen de opdrachtgevers (Farys, Aquafin, Stad Gent) hiervoor hun volledige medewerking. Dit is gelijkaardig als schadegevallen bij een brandverzekering of bij een ongeval.

Wat betreft de kelders, dit is een gekend probleem. Door nieuwe waterdichte buizen wordt minder grondwater gedraineerd. Lekke buizen zorgen dat er te veel grondwater toekomt bij de waterzuivering waardoor de zuivering niet efficient kan verlopen. Ook voor de verdroging van de ondergrond is dit niet wenselijk. Het uitdrogen van de ondergrond kan zelf ook voor zettingen zorgen. 

  • Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar dat de kelder waterdicht is. Bij nieuwe woningen is dat meestal wel het geval. Bij oudere woningen kan dit soms een probleem vormen. Wie daaraan twijfelt kan (ev. samen met geïnteresseerde buren) een kelderdichtingsexpert contacteren voor een advies over de staat van de kelderdichting. Hier kunnen we zelf geen gespecialiseerde firma’s voorstellen maar we bekijken of we hiervoor een omschrijving kunnen uitwerken.
  • Wie nu al vochtproblemen of (droge) scheuren en barsten in de keldervloer en keldermuren heeft kan deze beter voor de werken herstellen. Ook hiervoor zijn voldoende gespecialiseerde firma’s en worden de werken best vooraf in een droge periode uitgevoerd.

In onze toekomstige communicatie betreffende wegen en rioleringswerken en op de informatievergaderingen gaan we dit meegeven.  We zullen deze informatie ook ontsluiten via de website Stad Gent en mogelijks ook Farys. 

wo 27/09/2023 - 12:19