Terug raad voor maatschappelijk welzijn

Mon 25/09/2023 - 19:01 Gemeenteraadzaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid OCMW

Departement Facility Management
Dienst FM Welzijn - OCMW team Gezondheid en Zorg
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van Aanpassingswerken voor brandveiligheid voor LDC Ten Hove, Begijnhofdries 13/14, 9000 Gent - FM/2023/242, met als procedure de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en een totale raming van 173.901,83 EUR + 36.519,38 EUR (21 % btw) = 210.421,21 EUR.

  Het vast bureau verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het vast bureau met opening offertes evenwel na de datum van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Departement Gezondheid en Zorg
Zelfstandig Wonen
Lokale Dienstencentra
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Organisatie en Omgeving
Team Facility en Medewerkers
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

A-punten

Bevoegdheid OCMW

Departement Financiën
Team Sociale dienstverlening
Team Belastingen Wonen
Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Gezondheidszorg
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om goedkeuring te geven over de ten laste name van de kosten voor dringend ambulancevervoer voor cliënten die gerechtigd zijn op dringende medische hulp tijdens de duur van een geldige medische kaart.
  Deze kosten worden niet meer terugbetaald door de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie gezien dringend ambulancevervoer ook niet meer terugbetaalbaar is binnen de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Lokaal sociaal beleid
 • Gent heeft sinds 2016 een systeem van Aanvullende Financiële Hulp (AFH) dat berust op de verhouding tussen 3 bedragen, die voor iedere gezinssituatie apart berekend wordt: het gezinsinkomen, het referentiebudget en de kritische grens. De basisvisie is dat we mensen extra steun geven tot maximaal het referentiebudget (de individueel berekende armoedegrens), behalve indien we hierdoor te dicht in de buurt van het minimumloon komen, dat men kan verkrijgen uit werk. Dit om ook de financiële stimulans tot werk te behouden. Aan deze basisprincipes van de AFH raken we niet.

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedkeuring gevraagd voor 2 bijsturingen vanaf 1 oktober 2023:

  1. Andere berekeningsbasis voor kritische grens dan het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen (GGMMI);
  2. Geactualiseerde aftopping van de woonkost in het referentiebudget.
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Facility en Medewerkers
Team Belastingen Wonen
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Opgroeien regie, Hallepoortlaan 27, 1160 Sint-Gillis, en Vlaams agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG), Trierstraat 9, 1000 Brussel betreffende detecteren van de doelgroep van het project Lekker(s) Op School. 
  De kosten worden geschat op 1.568 euro. De duurtijd van de overeenkomst is 1 jaar vanaf ondertekening.

  Daarnaast wordt het vast bureau gemachtigd om de samenwerkingsovereenkomst jaarlijks te verlengen indien dit aangewezen is en er geen inhoudelijke wijzigingen zijn.

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Patrimoniumbeheer OCMW

Publicaties

Agenda
Besluitenlijst
Notulen