Terug
Gepubliceerd op 01/02/2024

2024_GR_00127 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de digitalisering, digitale instroom, bewaring, metadatering en ontsluiting van de collectie beeld en geluid van Archief Gent - Addendum met betrekking tot de dienstverlening inzake digitalisering en ontsluiting van topstukken - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 08/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2024_GR_00127 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de digitalisering, digitale instroom, bewaring, metadatering en ontsluiting van de collectie beeld en geluid van Archief Gent - Addendum met betrekking tot de dienstverlening inzake digitalisering en ontsluiting van topstukken - Goedkeuring 2024_GR_00127 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de digitalisering, digitale instroom, bewaring, metadatering en ontsluiting van de collectie beeld en geluid van Archief Gent - Addendum met betrekking tot de dienstverlening inzake digitalisering en ontsluiting van topstukken - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, bekend als het Topstukkendecreet;
  • Het Decreet van 20 mei 2016 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel, zoals gewijzigd bij het Decreet van 29 maart 2019 houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur;
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 ter uitvoering van het Decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 27 maart 2023 de samenwerkingsovereenkomst goed met meemoo betreffende de digitalisering, digitale instroom, bewaring, metadatering en ontsluiting van de collectie beeld en geluid van Archief Gent.

Archief Gent heeft in zijn collectie kunstwerken of erfgoedobjecten die op de Vlaamse Topstukkenlijst (hierna “topstukken”) staan, en wenst een beroep te doen op de meemoo-dienstverlening inzake de digitalisering en ontsluiting van topstukken.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Meemoo en de Stad Gent wensen afspraken vast te leggen met betrekking tot de meemoo-dienstverlening inzake de digitalisering en ontsluiting van topstukken, die aanvullend zijn op de afspraken van de bestaande samenwerkingsovereenkomst.

Deze bijkomende afspraken worden vastgelegd in een addendum dat gevoegd wordt bij de bestaande samenwerkingsovereenkomst. 

Het addendum treedt in werking op datum van ondertekening en loopt voor onbepaalde duur, zoals de samenwerkingsovereenkomst zelf.

Activiteit

AC34198 Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde addendum met betrekking tot de dienstverlening door vzw meemoo, Vlaams instituut voor het archief, met zetel te 9000 Gent, Ham 175, inzake de digitalisering en ontsluiting van topstukken uit de collectie van Archief Gent, waarbij dit addendum een aanvulling is bij de bestaande samenwerkingsovereenkomst met vzw meemoo voor de digitalisering, digitale instroom, bewaring, metadatering en ontsluiting van de collectie beeld en geluid van Archief Gent.