Terug
Gepubliceerd op 09/02/2024

2024_MV_00094 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - site Libertyt - Wondelgem

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 08/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: do 08/02/2024 - 20:56
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Anita De Winter; Caroline Persyn; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Astrid De Bruycker; Filip Watteeuw; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele; Anneleen Schelstraete; Maarten De Grauw; Stephanie Van Burm; Sarah van Acker; Peter  Vanden Abeele; Joris Roos; Hans Mestdagh; Tom Van Damme; Tom Sierens; Sten Guns

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Karla Persyn; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Sami Souguir; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2024_MV_00094 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - site Libertyt - Wondelgem 2024_MV_00094 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - site Libertyt - Wondelgem

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op 13 oktober 2022 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning geweigerd voor het sociale woningbouwproject op de site van WZC De Libertyt. In haar arrest van 11 januari 2024 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep van sogent en Stad Gent tegen deze weigering verworpen.

Uit de inspraakmomenten van december 2023 en januari van dit jaar blijkt duidelijk dat dit project leeft in Wondelgem. De terugkoppeling naar de buurt moet nog plaatsvinden. Buurtbewoners vragen zich af in welke mate met hun bezorgdheden rekening gehouden zal worden.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 01/02/2024 - 15:49

Toelichting

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

1. Wat is de reactie van de schepen op het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen? Hoe gaat de stad hiermee om?

2. Welke lessen kunnen uit het arrest getrokken worden en hoe worden die lessen meegenomen?

3. Gaat de stad in cassatie tegen het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen? 

Bespreking

Antwoord

We leven in een rechtsstaat. De Stad Gent zal het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting dan ook respecteren.  

Deels herbevestigt dit nieuwe arrest ook het zogenoemde Wasserij-arrest van 6 oktober 2022. Dat gaat over over de bevoegdheidverdeling bij het beoordelen van omgevingsvergunningen. Naar aanleiding van dat arrest heeft stad Gent in 2022 al verschillende maatregelen genomen. Ik heb u deze maatregelen op uw vraag in de commissie van 17 november 2022 ook uitvoerig toegelicht. Deze maatregelen zijn vandaag nog altijd van kracht en worden ook toegepast. De verkaveling aan de Liberteyt door sogent werd evenwel op 11 januari 2022 ingediend. Dat is ruim voor de uitspraken in het Wasserij-arrest. Hierdoor werd dit dossier ook kwetsbaar voor deze argumentatie. Wat in deze ook is gebleken. 

Voor dit recente arrest van 11 januari zal stad Gent niet naar het Hof van Cassatie gaan. De bevoegdheidsdiscussie over het vergunnen, staat middels de de Wasserijsite al op de rol van het Hof. Een bijkomend dossier over dit thema biedt derhalve weinig meerwaarde.  

Tot slot kan ik nog meegeven, dat het voor mij als schepen bevoegd voor Stedenbouw vanzelfsprekend is dat eventuele ruimtelijke onderzoeken en latere omgevingsvergunningen op deze site binnen de ruimtelijke structuurvisie van 'Ruimte voor Gent' moet passen.

vr 09/02/2024 - 13:43