Terug
Gepubliceerd op 09/02/2024

2024_MV_00100 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Geen openingswoord door dienst stadsarcheologie tijdens Raveschotlezing

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 08/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: do 08/02/2024 - 20:56
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Anita De Winter; Caroline Persyn; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Astrid De Bruycker; Filip Watteeuw; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele; Anneleen Schelstraete; Maarten De Grauw; Stephanie Van Burm; Sarah van Acker; Peter  Vanden Abeele; Joris Roos; Hans Mestdagh; Tom Van Damme; Tom Sierens; Sten Guns

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Karla Persyn; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Sami Souguir; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2024_MV_00100 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Geen openingswoord door dienst stadsarcheologie tijdens Raveschotlezing 2024_MV_00100 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Geen openingswoord door dienst stadsarcheologie tijdens Raveschotlezing

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op 25 januari jl. vond de jongste editie van de jaarlijkse Raveschotlezing plaats, de ‘feestelijke start van het archeologisch jaar’ in Gent. Volgens het aangekondigde programma zou een medewerker van de dienst stadsarcheologie ook deze keer en zoals gebruikelijk het openingswoord verzorgen.

Verschillende aanwezigen melden me echter dat – tot hun verbazing en in weerwil van het programma – er deze keer geen inleidende speech was vanwege de dienst stadsarcheologie. Traditioneel wordt daarin een nochtans een inhoudelijk jaaroverzicht gegeven, veelal ook met een kritische noot en een kwinkslag. Het onverwachte ontbreken hiervan werd als een gemis ervaren.

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

vr 02/02/2024 - 13:20

Toelichting

Vandaar mijn vraag: kan de schepen toelichten waarom het openingswoord met jaaroverzicht door de dienst stadsarcheologie niet doorging?

Bespreking

Antwoord

Voor ik op uw vraag antwoord, wil ik u wel meegeven dat de correcte naam van de organiserende dienst van de Raveschotlezing de “dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg” is. Bij deze jaarlijkse lezing is er inderdaad elk jaar een welkomwoordje vanuit deze dienst en daarna een kleine intro door de bevoegde schepen. Over dat laatste kan ik u alle achtergrondinformatie bezorgen. Om te weten hoe het met het welkomwoordje is verlopen, diende ik mij bij de dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg te bevragen. Dat is ook logisch, want operationele beslissingen en organisatie horen de administratie toe, en niet het politieke kader. Dat is met andere woorden een zaak voor ambtenaren, diensthoofden, afdelingshoofden en departementshoofden.  

Naar ik heb vernomen was er inderdaad een welkomwoord voorbereid. De hiërarchie van de organisatie oordeelde, dat dit welkomwoordje evenwel veel verder ging dan een spreekwoordelijke ‘kwinkslag’. Het voorstel zou bovendien niet met de deontologische code van stad Gent hebben gestrookt. Als dat zo was, dan is dat heel erg betreurenswaardig, want van een ambtenaar wordt verwacht dat hij/zij zich schikt naar de deontologische code van zijn/haar ambt. Ter duiding citeer ik effen uit deze code: “Als je het niet eens bent met bepaalde beslissingen, maak dan je ongenoegen niet in het openbaar bekend. Bespreek dan met je leidinggevende hoe je hiermee om kan gaan.” Naar verluid is de inhoud ook binnen de organisatie besproken, maar zag de medewerker uiteindelijk af van de mogelijkheid om een speech te geven.

vr 09/02/2024 - 10:57