Terug
Gepubliceerd op 06/02/2024

2024_GR_00139 - Samen Stad Gebouwd. Bouwmeesterrapport 2017 - 2023 - Kennisneming

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 08/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2024_GR_00139 - Samen Stad Gebouwd. Bouwmeesterrapport 2017 - 2023 - Kennisneming 2024_GR_00139 - Samen Stad Gebouwd. Bouwmeesterrapport 2017 - 2023 - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 1;
  • De statuten (artikel 4.6) van de kwaliteitskamer Gent, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 maart 2021 .

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De functie-omschrijving van de stadsbouwmeester zoals vastgelegd bij de principebeslissing voor de aanstelling van een stadsbouwmeester, goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 januari 2017.
  • De statuten (artikel 4.6) van de kwaliteitskamer Gent, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 maart 2021.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de zitting van de gemeenteraad op 23 januari 2017 werd beslist om een stadsbouwmeester aan te stellen die de beoogde architecturale kwaliteit als belangrijke pijler van Gent zou bewaken en stimuleren. Een van de taken van de de stadsbouwmeester omvatte het opmaken van een jaarverslag over het verloop van de opdracht. Op de zitting van de gemeenteraad op 29 maart 2021 werd beslist om niet elk jaar, maar om de cyclus van drie jaar, te rapporteren over de werking van de kwaliteitskamer en het gehanteerde advieskader aan het college en de gemeenteraad. Dit omdat resultaten en inzichten binnen het werkveld van de stadsbouwmeester zich niet laten vatten in een termijn van een jaar, en de werklast te hoog zou zijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De stadsbouwmeester rondde op 31 oktober 2023 het eerste mandaat af. Omdat de driejaarlijke rapportering van de kwaliteitskamer samenvalt met het einde van dit mandaat, wordt nu een grondige rapportage ter kennisname voorgelegd over de integrale werking van de stadsbouwmeester.

Activiteit

AC35489 Organiseren werking Advieskamer

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport 'Samen Stad Gebouwd. Bouwmeesterrapport 2017 - 2023'.


Bijlagen

  • 20240124_NO_Bouwmeesterrapport Samen Stad Gebouwd