Terug
Gepubliceerd op 09/02/2024

2024_MV_00102 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Communicatie onteigening Slotendries

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 08/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: do 08/02/2024 - 20:56
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Anita De Winter; Caroline Persyn; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Astrid De Bruycker; Filip Watteeuw; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele; Anneleen Schelstraete; Maarten De Grauw; Stephanie Van Burm; Sarah van Acker; Peter  Vanden Abeele; Joris Roos; Hans Mestdagh; Tom Van Damme; Tom Sierens; Sten Guns

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Karla Persyn; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Sami Souguir; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2024_MV_00102 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Communicatie onteigening Slotendries 2024_MV_00102 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Communicatie onteigening Slotendries

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

/

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

vr 02/02/2024 - 18:44

Toelichting

Op 26 januari konden we in de pers het Recht van antwoord lezen van de eigenaars van het wandelbos Slotendries. De eigenaars schreven dit Recht van antwoord omdat men niet akkoord is met het publiceren van de details van het finale bod dat de stad hen gedaan heeft. Ze halen verder aan dat de berichtgeving in de media gebruikt wordt om hen onder druk te zetten.

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

  • Kan de schepen deze situatie toelichten?
  • Hoe en waarom komt de informatie over een toch al moeizame onderhandeling zo snel en zo makkelijk bij de pers?
  • Welke invloed heeft dit op de verdere onderhandelingen?

Bespreking

Antwoord

Het bos aan Slotendries is een van de belangrijkste groene longen in het noordoosten van Gent. De historiek is intussen genoegzaam bekend: sinds de jaren ‘70 was dit domein vrij toegankelijk via een overeenkomst tussen de eigenaars en ons, de stedelijke overheid, die in ruil voor de toegankelijkheid het onderhoud garandeerde. Juist omdat we het zo belangrijk vinden dat dit gebied altijd een groene bestemming zou hebben én toegankelijk zou blijven voor iedereen hebben we het opgenomen in ons RUP Groen én hebben we het opgenomen in het daarbij horende onteigeningsplan. Daarin zitten alleen de gebieden die we als Stad Gent absoluut zelf willen verwerven, omdat ze zo waardevol zijn en/of omdat we de toegankelijkheid absoluut wilden garanderen. 

Als onderdeel van de onteigeningsprocedure volgen we altijd een uitgebreid traject van minnelijke onderhandelingen. 

  • Al helemaal bij de opstart van het RUP Groen werden al zitdagen voor de betrokken eigenaars in de deelgebieden georganiseerd. 
  • Vervolgens vonden in het najaar van 2019 specifiek voor alle betrokken onteigenden en per deelgebied infoavonden plaats, waarbij concrete informatie werd gegeven over het RUP Groen, de realisatie ervan en de betekenis voor hun betrokken eigendommen. 
  • Begin   2020 werd aan alle onteigenden per brief een uitnodiging verstuurd voor een individueel gesprek om het schattingsverslag te overlopen, met het oog op de minnelijke aankoop van hun percelen. Hierop gingen de betrokken stadsdiensten in individueel overleg met alle betrokken eigenaars. 

Deze werkwijze (eerst proberen tot minnelijk akkoord komen)  vinden we zelf ontzettend belangrijk en ligt ook perfect in lijn met onze decretaal verplichte onderhandelingsplicht. Bovendien heeft het al veel resultaten opgeleverd. Op basis van de al gevoerde minnelijke gesprekken heeft de Stad intussen al 17 ha aankopen in der minne gerealiseerd, allemaal op basis van officiële schattingen door de door Stad Gent aangestelde schatter. En dit werk gaat door: ook nu zijn onze diensten bezig met het gestaag verder aankopen van gronden in der minne. 

Enkel wanneer deze piste geen resultaat oplevert, gebruiken we de gerechtelijke onteigening als “ultimum remedium”. Aangezien we nu nog volop bezig zijn met verwervingen in der minne was de verwachting dat dergelijke procedures pas in 2025 of later nodig zouden zijn.

De ene uitzondering daarop tot nu toe is Slotendries, omdat de eigenaars hier vorig jaar beslist hebben het domein af te zetten met herashekkens. We willen dit bos zo snel als mogelijk weer toegankelijk maken voor iedereen – de vraag hiernaar is bijzonder groot – maar aangezien we niet tot een akkoord in der minne komen, rest ons jammer genoeg alleen de opstart van een gerechtelijke procedure – wat altijd deel uitmaakte van de voorziene procedure en we nu ook doen. 

Over dit volledige proces werd ik de voorbije tijd al regelmatig bevraagd, door raadsleden van meerderheid en oppositie, en door de pers. Zo ook naar aanleiding van het laatste collegebesluit ter zake. Ik heb daarbij steeds een feitelijke stand van zaken enerzijds en de motivering van de stad anderzijds meegegeven, zonder details van vb het bod vrij te geven. 

Om op uw laatste vraag te antwoorden: de minnelijke gesprekken zijn dus helaas zonder akkoord afgelopen. Dat betekent dat er geen rechtstreekse onderhandelingen meer zijn momenteel tussen onze diensten en de eigenaars. Het zal nu aan de rechtbank zijn om zich uit te spreken. 

vr 09/02/2024 - 13:45