Terug
Gepubliceerd op 13/02/2024

2024_GR_00175 - Sluiten van een overeenkomst tot vervroegde minnelijke beëindiging van een deel van de erfpachtovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed Materniteit gelegen op de Bijlokekaai te Gent - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2024_GR_00175 - Sluiten van een overeenkomst tot vervroegde minnelijke beëindiging van een deel van de erfpachtovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed Materniteit gelegen op de Bijlokekaai te Gent - Goedkeuring 2024_GR_00175 - Sluiten van een overeenkomst tot vervroegde minnelijke beëindiging van een deel van de erfpachtovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed Materniteit gelegen op de Bijlokekaai te Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek,  Boek 3, Titel 7, 'Erfpachtrecht';
  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel III, 'Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 27 oktober 2005 werd een erfpachtovereenkomst gesloten tussen de Stad en vzw H&L voor 3 loten: een perceel grond als lot 1, de Materniteit als lot A en het Huis van de Abdis als lot B. Het was toen de bedoeling dat vzw H&L zou bouwen op het perceel grond, en de Materniteit en het Huis van de Abdis in gebruik zou nemen en zou renoveren.

Vzw H&L is een samengaan van vzw LOD en vzw La Geste (voorheen Les Ballets C de la B). De vzw is specifiek opgericht voor het sluiten van deze erfpachtovereenkomst op de Bijlokesite.

De dienst Cultuur subsidieert de volledige erfpachtvergoeding van 93.000€/jaar (geïndexeerd 108.620,33€), waarvan 90.000€/jaar (geIndexeerd 103.904,02€) voor het gebouw Materniteit.

Op het perceel grond heeft vzw H&L in een eerste fase 2 productiestudio’s gebouwd. In 2011 werd het Huis van de Abdis uit de erfpachtovereenkomst gelicht, omdat vzw H&L er niet in slaagde de restauratie uit te voeren en omdat de Hogent een geschikte plaats zocht op de Bijlokesite voor de realisatie van een kunstenbibliotheek voor het KASK.

Op 29 augustus 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen het Ruimtelijk Masterplan Bijlokesite Gent goedgekeurd. Doelstelling van het masterplan is dat dit fungeert als richtinggevend kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Bijlokesite voor de komende 20 jaar. Als eerste uitvoeringsopdracht wordt voorzien in de restauratie, herinrichting en eventuele uitbreiding van de voormalige Materniteit. De Materniteit dient een volwaardige creatieruimte te worden waar de bewoners de mogelijkheid krijgen om op een professionele manier te werken.

Aangezien de Materniteit moet gerenoveerd worden en vzw H&L dit niet doet, neemt de Stad dit verder op. Hiertoe dient de erfpachtovereenkomst vervroegd minnelijk beëindigd te worden opdat de Stad het beheer van het gebouw in handen zou hebben om de renovatiewerken uit te voeren. 

Voor de restauratie van de Materniteit door de Stad worden de  nodige budgetten voorzien door de Stad, met aanwending van een FoCI-subsidie van 230.000 euro en met een eigen inbreng door vzw H&L van minimum 20% van de totale projectkost ten belope van 57.500 EUR (ter voldoening van het reglement voor subsidiëring van culturele infrastructuur met bovenlokaal belang d.d. 16 maart 2001). De dienst Cultuur dient een apart dossier in tot goedkeuring van een overeenkomst tot onderlinge overdracht van de FOCI-subsidie van de vzw H&L aan de Stad. Hierbij blijft vzw H&L - als subsidieontvanger - de eindverantwoordelijke ten aanzien van de Vlaamse overheid (departement CJM). In deze overeenkomst zal ook de storting van de eigen inbreng van vzw H&L aan de Stad worden geregeld.

Voor de restauratie van de Materniteit werd er een overheidsopdracht uitgeschreven door de dienst Themagebouwen van FM. De opdracht werd in zitting van het college van 18 januari 2024 gegund aan NV Denys en de werken starten van zodra de omgevingsvergunning wordt bekomen. De werken zullen ongeveer 2 jaar in beslag nemen en tijdens die periode dient het gebouw volledig ontruimd te zijn. De start van de werken is momenteel voorzien half februari 2024. Vzw H&L zal het gebouw uiterlijk eind januari 2024 verlaten, zodat de vervroegde minnelijke beëindiging kan ingaan vanaf 1 februari 2024.

Er werd een akte vervroegde beëindiging in der minne van de erfpachtovereenkomst met betrekking tot de Materniteit voorbereid.

Vzw H&L behoudt de erfpachtovereenkomst voor het gedeelte van de grond met de door haar opgerichte 2 studio's tot de einddatum, zijnde 30 juni 2038, .

Na afloop van de werken aan het gebouw Materniteit zal er met vzw H&L (of apart met de vzw's die deel uitmaken van vzw H&L) een huurovereenkomst worden gesloten volgens nader te bepalen modaliteiten en waarbij de op dat ogenblik geschatte huurwaarde van het goed zal dienen als basis voor de huurvergoeding.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een overeenkomst goed te keuren tot vervroegde minnelijke beëindiging van een deel van de erfpachtovereenkomst d.d. 27 oktober 2005, meer bepaald met betrekking tot het gebouw Materniteit, met vzw H&L en dit met ingang van 1 februari 2024.

In het geval dat de schuld voortvloeiend uit de voorliggende overeenkomst niet onmiddellijk (volledig) bij het verlijden van de akte voldaan wordt, is de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - overeenkomstig artikel 35 van de Hypotheekwet - normaal gezien gebonden om van deze openstaande schuldvordering(en) ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen in zijn registers. Deze inschrijving biedt de Stad een zekerheid omtrent de latere betaling ervan. Achteraf handlichting bekomen van deze inschrijving brengt evenwel kosten met zich mee.
Hoewel er geen schuld is als gevolg van deze vervroegde beëindiging, wordt voorzichtigheidshalve gevraagd om de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van deze specifieke plicht te ontslaan.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst Cultuur 
Budgetplaats 341130000 
Categorie E-subs. 
Subsidiecode XHU.HUU
2024 -95.245,35 
2025 -103.904,02 
2026 -103.904,02 
2027 -103.904,02 
2028-103.904,02 
Later -987.088,19 
Totaal -1.497.949,62 

Voorgestelde uitgaven

€ 1.497.949,62

Overzicht van de inkomsten

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst Vastgoed 
Budgetplaats 347250003 
Categorie E subs 
Subsidiecode XHU.HU 
2024 -95.245,35 
2025 -103.904,02 
Later -1.298.800,25 
Totaal -1.497.949,62 

Verwachte ontvangsten

€ 1.497.949,62

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de overeenkomst tot vervroegde minnelijke beëindiging van de erfpachtovereenkomst d.d. 27 oktober 2005 met vzw H&L met maatschappelijke zetel te te 9000 Gent, Bijlokekaai 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0861.833.716 met ingang van 1 februari 2024 betreffende het stadseigendom Materniteit gelegen op de Bijlokesite te 9000 Gent, Bijlokekaai 1-4.

Artikel 2

Ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ervan enige ambtshalve inschrijving te nemen bij het overschrijven van de akte in zijn registers.