Terug
Gepubliceerd op 13/02/2024

2024_GR_00174 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Kattenberg 2, middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2024_GR_00174 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Kattenberg 2, middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring 2024_GR_00174 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Kattenberg 2, middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII 'Huur'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 1 januari 2020 coördineert de Dienst Werk van de Stad Gent met Europese middelen de projectwerking ‘Mobiel Arbeidsteam’. In dit project vormt de Stad Gent samen met het OCMW Gent en verschillende vzw’s een partnerschap waarbij samen een laagdrempelige dienstverlening voor werkzoekenden wordt aangeboden.

In zitting van 20 januari 2020 heeft de gemeenteraad hiertoe goedkeuring verleend aan het sluiten van de projectovereenkomst tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement WSE, afdeling ESF en Duurzaam ondernemen en de Stad Gent (hierna genoemd ‘de projectovereenkomst’), alsook aan het sluiten van de partnerovereenkomst tussen de Stad Gent, het OCMW Gent en de vzw’s die in de periode 2020 - 2023 meewerkten aan dit project, met name vzw Groep INTRO, vzw De Sloep, vzw Job & Co (Compaan), vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw JES, vzw JONG, vzw Weerwerk en vzw TOPunt Gent (De Stap) (hierna genoemd ‘de partnerovereenkomst’). Daartoe werd tussen de Stad Gent en deze vzw’s in mei 2020 een overeenkomst afgesloten m.b.t. het gebruik van de ruimte op Kattenberg 2 te Gent. Deze overeenkomst werd tweemaal verlengd en is op 31 december 2023 afgelopen.

Vanaf 1 januari 2024 kent het partnerschap Jobteam een nieuwe samenstelling en een hernieuwde werking, en dit voor de periode 2024 - 2029.

Hiertoe keurt de gemeenteraad in zitting van februari 2024 een nieuwe partnerovereenkomst tussen de Stad Gent, het OCMW Gent en de vzw’s, met name vzw Groep INTRO, vzw Job & Co (Compaan), vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw JES, vzw Voluit, vzw Amal en VDAB goed.

Zowel personeelsleden van de Dienst Werk en Activering van de Stad Gent en het OCMW Gent, als personeel van deze vzw’s (niet van vzw Amal en VDAB), zijn in uitvoering van het project verder samen aan het werk in bouwdeel A van het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Kattenberg 2. Deze locatie is de vaste werkplek van het merendeel van de medewerkers van de Stad Gent en het OCMW Gent. De overige medewerkers van de Stad Gent, het OCMW Gent en de vzw’s gebruiken deze locatie eerder als een co-workingspace.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In overleg met de Dienst Werk en Activering van de Stad Gent wenst de Dienst Vastgoed een nieuwe huurovereenkomst tussen de Stad Gent en deze gewijzigde vzw's af te sluiten.

Deze overeenkomst heeft tot doel het gebruik van de locatie Kattenberg 2 en de daarbij horende faciliteiten voor alle medewerkers van deze vzw’s contractueel vast te leggen.

De geschatte vergoeding voor dit goed bedraagt 9.895,72 euro per jaar. Er wordt 100% huursubsidie toegekend ter waarde van de gederfde huurontvangsten, binnen de bevoegdheid van de Dienst Werk en Activering.

Door middel van dit besluit wordt gevraagd om de toekenning van een nominatieve subsidie ter waarde van de gederfde huurontvangsten goed te keuren voor een bedrag van 9.895,72 euro per jaar aan de gebruikers, vzw Groep INTRO, vzw Job & Co (Compaan), vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw JES en vzw Voluit, voor het gebruik van een deel van het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Kattenberg 2, en de daarbij horende faciliteiten, en dit onder de volgende voorwaarden:

 1. de gebruikers komen de verplichtingen na die zij zijn aangegaan in het kader van de partnerovereenkomst met de Stad Gent voor de projectwerking rond Mobiel Arbeidsteam;
 2. de Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de gebruikers;
 3. de gebruikers dienen de voorwaarden, opgenomen in de huurovereenkomst, na te leven.

Tot slot wordt door middel van dit besluit gevraagd om het sluiten van de huurovereenkomst met de gebruikers, vzw Groep INTRO, vzw Job & Co (Compaan), vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw JES en vzw Voluit, goed te keuren, voor het gebruik van een deel van het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Kattenberg 2, en de daarbij horende faciliteiten, voor de duur van drie jaar van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026, en onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze gebruikers.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Werk en Activering
Budgetplaats 352160000
Categorie* E subs.
Subsidiecode ESF.MAG
2024 9.895,72
2025 9.895,72
2026  9.895,72
Totaal 29.687,16


De jaarlijkse vergoeding bedraagt 9.895,72 euro en wordt jaarlijks geïndexeerd, eerstvolgend op 1 januari 2024. Deze wordt 100 % door de Dienst Werk en Activering gesubsidieerd.

Voorgestelde uitgaven

€ 29.687,16

Overzicht van de inkomsten

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Vastgoed
Budgetplaats 347250003
Categorie* 7020000
Subsidiecode XHU.HUU
2024 9.895,72
2025 9.895,72
2026 9.895,72
Totaal 29.687,16


De jaarlijkse vergoeding bedraagt 9.895,72 euro en wordt jaarlijks geïndexeerd, eerstvolgend op 1 januari 2024. Deze wordt 100 % door de Dienst Werk en Activering gesubsidieerd.

Verwachte ontvangsten

€ 29.687,16

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie ter waarde van de gederfde huurinkomsten voor het bedrag van 9.895,72 euro per jaar en tijdens de duur van de huurovereenkomst van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026 aan de gebruikers, vzw Groep INTRO, vzw Job & Co (Compaan), vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw JES en vzw Voluit, voor het gebruik van een deel van het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Kattenberg 2, en de daarbij horende faciliteiten, en dit onder de volgende voorwaarden:

 1. de gebruikers komen de verplichtingen na die zij zijn aangegaan in het kader van de partnerovereenkomst met de Stad Gent voor de projectwerking rond Mobiel Arbeidsteam;
 2. de Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de gebruikers;
 3. de gebruikers dienen de voorwaarden, opgenomen in de huurovereenkomst, na te leven.

Bijlagen

 • Bijlage: plan gelijkvloers gedeelte Kattenberg 2
 • Bijlage: plan 1ste verdieping gedeelte Kattenberg 2
 • Huurovereenkomst vanaf 01-01-2024