Terug
Gepubliceerd op 13/02/2024

2024_GR_00144 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van sluitplannen, sloten, sleutels, cilinders en kluizen, inclusief projectondersteuning en interventies (2 percelen) - SLS/2023/080 - ID5558 - Bestek - Vaststelling

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2024_GR_00144 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van sluitplannen, sloten, sleutels, cilinders en kluizen, inclusief projectondersteuning en interventies (2 percelen) - SLS/2023/080 - ID5558 - Bestek - Vaststelling 2024_GR_00144 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van sluitplannen, sloten, sleutels, cilinders en kluizen, inclusief projectondersteuning en interventies (2 percelen) - SLS/2023/080 - ID5558 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°;
 • De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2021 houdende goedkeuring overheidsopdrachten - Generieke machtiging aan Stad Gent voor optreden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale voor diverse opdrachten.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 21 juni 2021 de Stad Gent gemachtigd om wat betreft zijn aandeel in diverse opdrachten op te treden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale.

Het OCMW Gent wenst voor haar aandeel in deze opdracht beroep te doen op de Stad Gent welke laatste optreedt als aankoopcentrale. Hierdoor is het OCMW Gent vrijgesteld van de verplichting zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.
Op die manier kan het OCMW Gent binnen de opdracht rechtstreeks bestellingen afnemen bij de gekozen leverancier/dienstverlener.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 18 maart 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning van de opdracht "Raamovereenkomst sleutels, sloten, cilinders en brandkasten (2 percelen) goed met volgende doelwaardes: 417.018,16 euro voor stad Gent en 32.500,00 voor OCMW Gent. Deze doelwaardes werden in december 2022 verhoogd met 300.000,00 euro voor stad Gent en 19.500,00 euro voor OCMW Gent, op voorwaarde dat een nieuwe opdracht zou opgestart worden tegen midden 2024.  

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van sluitplannen, sloten, sleutels, cilinders en kluizen, inclusief projectondersteuning en interventies (2 percelen) - SLS/2023/080 - ID5558, opgemaakt.
- perceel 1: Sluitplannen
- perceel 2: Sloten, sleutels, cilinders, kluizen, projectondersteuning en interventies

Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: prijslijst.
Looptijd: 48 maanden.
Gunningscriteria:
- perceel 1: prijs 70 punten - kwaliteit van de dienstverlening 30 punten
- perceel 2: prijs 55 punten - kwaliteit en uitgebreidheid van de cataloog op maat 5 punten - kwaliteit van de dienstverlening 40 punten

Duurzaamheid:
- Transport: Voor deze opdracht geldt dat alle leveringen, ook die buiten de LEZ, moeten voldoen aan de op het moment
van levering geldende regels om vrije toegang te krijgen tot de LEZ.
 - Verpakkingen: De producten moeten zoveel mogelijk geleverd worden in duurzame, milieuvriendelijke verpakkingen.

Historisch verbruik: op jaarbasis wordt deze opdracht op 447.800,00 euro inclusief btw geraamd. De vastgestelde raming is gebaseerd op de afnames van de afgelopen jaren en bespreking met de interne klanten.

De opstart van de procedure van bekendmaking onmiddellijk na de goedkeuring van het dossier door het college van burgemeester en schepenen, met opening van de offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad, is nodig om de continuïteit van de leveringen niet in het gedrang te brengen. Ook de verhoogde doelwaardes worden immers sneller bereikt dan geraamd enerzijds omdat er meer interventies werden gedaan dan voorzien en anderzijds omdat er meer ingezet wordt op nieuwe sluitplannen. Problemen bij de continuïteit van de leveringen kunnen de werking van diensten van de Stad Gent en het OCMW Gent belemmeren of zelfs verhinderen.

Het geraamd aandeel voor het OCMW bedraagt 363.000,00 euro, inclusief btw.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* FM Onderwijs FM Themagebouwen politie GentOCMW Gentandere entiteiten
Budgetplaats xxxxxxxx  xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Categorie* E EEE
2024 € 171.416,67 € 44.166,67 € 8.333,33€ 60.500,00
€ 14.116,67
2025 € 257.125,00 € 66.250,00 € 12.500,00€ 90.750,00
€ 21.175,00
2026 € 257.125,00 € 66.250,00 € 12.500,00€ 90.750,00
€ 21.175,00
2027€ 257.125,00 € 66.250,00€ 12.500,00€ 90.750,00
€ 21.175,00
2028€ 85.708,33
€22.083,33
€ 4.166,67€ 30.250,00
€ 7.058,33
Totaal  € 1.028.500,00 € 265.000,00€ 50.000,00€ 363.000,00
€ 84.700,00


De geraamde waarde van deze raamovereenkomst bedraagt:
- voor perceel 1: € 630.000,00 incl. btw;
- voor perceel 2: € 1.161.200,00 incl. btw.

De maximale waarde van deze raamovereenkomst bedraagt:
- voor perceel 1: € 945.000,00 incl. btw;
- voor perceel 2: € 1.741.800,00 incl. btw.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.791.200,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van sluitplannen, sloten, sleutels, cilinders en kluizen, inclusief projectondersteuning en interventies (2 percelen) - SLS/2023/080 - ID5558:

 • perceel 1: Sluitplannen
 • perceel 2: Sloten, sleutels, cilinders, kluizen, projectondersteuning en interventies

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: prijslijst.

Looptijd: 48 maanden.

Gunningscriteria:
- perceel 1: prijs 70 punten - kwaliteit van de dienstverlening 30 punten;
- perceel 2: prijs 55 punten - kwaliteit en uitgebreidheid van de cataloog op maat 5 punten - kwaliteit van de dienstverlening 40 punten.


Bijlagen

 • Bestek
 • Bijlage A Offerteformulier
 • Bijlage B Inventaris Perceel_1
 • Bijlage B Inventaris Perceel_2
 • Bijlage C Document voor de beoordeling van de selectiecriteria
 • Bijlage D Document voor de beoordeling van gunningscriterium 2 voor perceel 1
 • Bijlage E Document voor de beoordeling van gunningscriterium 3 voor perceel 2
 • Bijlage F Formulier aanvraag beoordelingskorf
 • Bijlage G Middelenverbintenis
 • Bijlage H Checklist - wat bij de offerte te voegen