Terug
Gepubliceerd op 13/02/2024

2024_GR_00146 - Aanwijzing als gemeentelijke omgevingsambtenaar - Geactualiseerde lijst - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2024_GR_00146 - Aanwijzing als gemeentelijke omgevingsambtenaar - Geactualiseerde lijst - Goedkeuring 2024_GR_00146 - Aanwijzing als gemeentelijke omgevingsambtenaar - Geactualiseerde lijst - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 9, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 9, § 1 en artikel 394/1;

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikels 143 en artikel 146.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Binnen het Decreet betreffende de omgevingsvergunning, het zgn. 'Omgevingsvergunningsdecreet' (25 april 2014 en latere wijzigingen), is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

Het 'Omgevingsvergunningsdecreet' bepaalt dat iedere gemeente bij gemeenteraadsbeslissing één of meerdere gemeentelijke omgevingsambtenaar/-ambtenaren aanstelt. Ze zorgt ervoor dat zij gezamenlijk voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu in zich verenigen.

 

Het uitvoeringsbesluit bepaalt de verdere voorwaarden en kwaliteitseisen om te kunnen worden aangesteld. Dit is een combinatie van diplomavereisten en relevante beroepservaring.

Bij eerdere gemeenteraadsbeslissingen (2017_GR_00112, 2018_GR_00934, 2020_GRMW_00979,  2021_GR_00267 en 2023_GR_00047) werden binnen de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, de Dienst Milieu en Klimaat en de Dienst Economie de nodige gemeentelijke omgevingsambtenaren aangesteld. 

 

De groep van omgevingsambtenaren binnen de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning staat in voor de verwerking van alle omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen, de bijhorende meldingen, de omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden en alle bijhorende decretaal voorziene opdrachten. Ook het stedenbouwkundige luik van de samengevoegde aanvragen nemen zij op zich.

De groep van omgevingsambtenaren binnen de Dienst Milieu en Klimaat staat in voor de verwerking van alle omgevingsvergunningen voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, de bijhorende meldingen en alle bijhorende decretaal voorziene opdrachten. Ook het milieuluik van de samengevoegde aanvragen nemen zij op zich.

De groep van omgevingsambtenaren binnen de Dienst Economie staat in voor de verwerking van alle omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten. Ook het kleinhandelsluik van de samengevoegde aanvragen nemen zij op zich.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Sinds laatstgenoemd gemeenteraadsbesluit zijn binnen de betrokken diensten nieuwe collega's in dienst getreden en/of hebben collega's de organisatie verlaten. Voorliggend besluit voorziet in de aanstelling van deze nieuwe collega's als gemeentelijke omgevingsambtenaar en de schrapping van de medewerkers die niet meer in dienst zijn. 

De als gemeentelijke omgevingsambtenaar aan te wijzen personeelsleden worden vermeld op de bijgevoegde lijst; de lijst bestaat uit 3 delen, nl. één met omgevingsambtenaren die beschikken over de nodige kennis op het vlak van ruimtelijke ordening, één met omgevingsambtenaren die beschikken over de nodige kennis op het vlak van milieu en één met omgevingsambtenaren die beschikken over de nodige kennis op het vlak van kleinhandelsactiviteiten. Zo beschikt de Stad over een groep van omgevingsambtenaren die samen aan de decretale vereisten ter zake voldoen.

De nieuwe aanstellingen gaan in principe in onmiddellijk na de beslissing.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Artikel 1

Wijst de personeelsleden, vermeld op bijgevoegde lijst, aan als gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Artikel 2

Vervangt hiermee de bij gemeenteraad van 30 januari 2023 (2023_GR_00047) goedgekeurde lijst van gemeentelijke omgevingsambtenaren.