Terug
Gepubliceerd op 15/02/2024

2024_GR_00182 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van gordijnen ten behoeve van verschillende stadsdiensten - SLS/2023/071 - ID5520 - Bestek - Vaststelling

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2024_GR_00182 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van gordijnen ten behoeve van verschillende stadsdiensten - SLS/2023/071 - ID5520 - Bestek - Vaststelling 2024_GR_00182 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van gordijnen ten behoeve van verschillende stadsdiensten - SLS/2023/071 - ID5520 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°;
  • De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2021 houdende goedkeuring overheidsopdrachten - Generieke machtiging aan Stad Gent voor optreden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale voor diverse opdrachten.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 21 juni 2021 de Stad Gent gemachtigd om wat betreft zijn aandeel in diverse opdrachten op te treden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale.

Het OCMW Gent wenst voor haar aandeel in deze opdracht beroep te doen op de Stad Gent welke laatste optreedt als aankoopcentrale. Hierdoor is het OCMW Gent vrijgesteld van de verplichting zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.
Op die manier kan het OCMW Gent binnen de opdracht rechtstreeks bestellingen afnemen bij de gekozen leverancier/dienstverlener.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van gordijnen ten behoeve van verschillende stadsdiensten  - SLS/2023/071 - ID5520, opgemaakt.
Procedure: openbare procedure
Wijze van prijsbepaling: opdracht met gemengde prijsvaststelling
Looptijd: 48 maanden
Gunningscriterium: prijs

Het geraamd aandeel voor het OCMW bedraagt 160.000 euro, inclusief btw.

Er wordt toestemming verleend om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college van burgemeester en schepenen met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad om de continuïteit te garanderen voor de diensten, om te kunnen blijven bestellen. 

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* FM Onderwijs  FM Onderwijs  FM Themagebouwen  OCMW GentPolitiezone Gent
Budgetplaats  
   33000PO
Categorie* I E12502
2024 34.875 34.875 2.250  16.250 5.000
2025 69.750 69.750 4.500  32.500 5.000
2026 69.750 69.750 4.500  32.500 5.000
2027 69.750 69.750 4.500  32.500 4.000
202834.87534.8752.25016.2501.000
Totaal 279.000 279.000 18.000  130.000 20.000


  • De geraamde waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 726.000 incl. btw
  • De maximale waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 1.089.000 excl. btw

Voorgestelde uitgaven

€ 726.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van gordijnen ten behoeve van verschillende stadsdiensten - SLS/2023/071 - ID5520.

Procedure: openbare procedure

Wijze van prijsbepaling: opdracht met gemengde prijsvaststelling 

Looptijd: 48 maanden

Gunningscriterium: prijs 


Bijlagen

  • Bestek
  • Inventaris