Terug
Gepubliceerd op 21/02/2024

2024_MV_00114 - Mondelinge vraag van raadslid Yüksel Kalaz: Opvolgvraag heroriëntering personeel

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 20/02/2024 - 21:04
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Els Roegiers; Tom Van Dyck

Afwezig

Stephanie D'Hose; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman; Maarten De Grauw

Secretaris

Tom Van Dyck
2024_MV_00114 - Mondelinge vraag van raadslid Yüksel Kalaz: Opvolgvraag heroriëntering personeel 2024_MV_00114 - Mondelinge vraag van raadslid Yüksel Kalaz: Opvolgvraag heroriëntering personeel

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Na verschillende opeenvolgende budgetrondes besliste het stadsbestuur om te besparen op de personeelsbezetting. Die beslissing heeft tot gevolg dat verschillende jobs zullen uitdoven. Het betrokken personeel kan een heroriënteringsprocedure volgen om aan de slag te blijven binnen de organisatie.
Deze heroriënteringsprocedure zou gefaseerd verlopen. In september 2022, januari 2023, juni 2023 of in juni 2024.
De PVDA-fractie heeft hierover volgende vragen:

Indiener(s)

Yüksel Kalaz

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

di 13/02/2024 - 12:46

Toelichting

Wat is de stand van zaken bij de heroriëntering van het personeel?

- Hoeveel functies zijn er inmiddels uitgedoofd? Hoeveel personeelsleden van de betrokken functies zijn geheroriënteerd binnen de organisatie?
- Welke taken werden uitgedoofd? Hoe is dit verdeeld over de verschillende categorieën (A-B-C-D-E)?
- Hoeveel ontslagen volgden er n.a.v. de heroriëntering? Hoeveel daarvan vrijwillig? Hoeveel door het weigeren van bepaalde functies?
- Zijn er wijzigingen van deze cijfers sinds september 2023?
- Werden er na juni 2023 nog personeelsleden opgenomen in het heroriënteringstraject? Zo ja, hoe verklaart de schepen die toename?

In juni 2024 komt er een mogelijks laatste golf van heroriëntering. Is er momenteel al een inschatting over het aantal te oriënteren plaatsen en betrokken diensten?

Bespreking

Antwoord

Dank voor je vraag en betrokkenheid.  

Ik kan u een overzicht geven van de situatie op 13/9/2023.

Stadsbreed zijn er inmiddels 75,89 VTE uitgedoofd na het afbouwen van taken. Dit is een totaal van open posities die niet worden ingevuld, pensioneringen die niet vervangen worden en interne medewerkers die via een heroriëntering nieuwe taken krijgen. 

Voor de interne verschuivingen zijn er (inmiddels) in totaal 167 collega’s gestart aan een heroriënteringstraject. Dit gebeurde gefaseerd in september 2022, of in januari 2023 of in juni 2023 of nog in juni 2024. 

Niet alle 167 personeelsleden dienen effectief geheroriënteerd te worden: in een aantal situaties stapten er meer collega’s in om - binnen een team waarin taken afgebouwd werden - iedereen dezelfde kansen op heroriëntering te bieden.  

Van de collega’s die instapten in een heroriënteringstraject:

  • hebben 13 medewerkers een nieuwe job via een Interne Dienstaanwijzing in het eigen departement.
  • Hebben 24 medewerkers een nieuwe job in de organisatie via heroriëntering waarbij ze met voorrang konden solliciteren.
  • startten 7 medewerkers in een nieuwe job via interne mobiliteit of bevordering. Ze namen dus deel aan een reguliere selectieprocedure.
  • worden 3 medewerkers uit de eerste golf op het einde van deze maand toegewezen in een openstaande positie op eigen graad en in hun eigen departement.
  • Worden voor 4 medewerkers hun heroriënteringstraject verlengd met max. 6 maanden (voor wie de voorrangsperiode van één jaar eind deze maand zou aflopen). Medex en/of de arbeidsarts zal adviseren welke opties er voor deze medewerkers zijn in de organisatie, rekening-houdend met een functionele gezondheidsbeoordeling of een medisch advies.
  • Opteerden 11 medewerkers voor een vrijwillig ontslag 
  • Wordt het contract van 2 medewerkers gestopt omdat er geen geschikte job gevonden kon worden in onze organisatie. 

Het traject van besparingen en heroriënteringen is vanzelfsprekend niet altijd vanzelfsprekend. Niet voor de getroffen medewerkers en ook niet voor onze organisatie. 

We vonden en vinden het nog steeds belangrijk om medewerkers goed te informeren en te ondersteunen. Op het vakbondsoverleg is dit traject een vast agendapunt, we hebben een open communicatielijn met onze sociale partners. 

De leidinggevende, de collega’s van de interne preventiedienst, de HR Partners, de collega’s van Talent & Ontwikkeling en van Selectie, alsook de interne en externe PAPSY zijn bereikbaar voor deze collega’s. We verwijzen door als en waar nodig, en zorgen voor gepaste ondersteuning en begeleiding. 

Zo biedt onze administratie een zorgzame aanpak aan voor medewerkers die soms door een moeilijke periode gaan. Op die manier bieden we hun een doorstart in een andere functie. Ik bespreek dit, zoals gezegd, frequent met de vakbonden en eveneens met de algemeen directeur die het hoofd is van ons personeel. Zo volgen we dit op en sturen bij waar nodig. 

wo 21/02/2024 - 10:51