Terug
Gepubliceerd op 03/06/2024

2024_GR_00489 - Subsidieovereenkomst voor de restauratie en renovatie van het Feestlokaal Vooruit voor de periode 2024-2025 - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/06/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2024_GR_00489 - Subsidieovereenkomst voor de restauratie en renovatie van het Feestlokaal Vooruit voor de periode 2024-2025 - Goedkeuring 2024_GR_00489 - Subsidieovereenkomst voor de restauratie en renovatie van het Feestlokaal Vooruit voor de periode 2024-2025 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Kunstencentrum VIERNULVIER is een erkende Vlaamse kunstinstelling die de laatste decennia uitgroeide tot een toonaangevend cultuurhuis op nationaal en internationaal vlak. Sinds 1982 ontwikkelt Kunstencentrum VIERNULVIER haar activiteiten in de gebouwen van het Feestlokaal van Vooruit, te situeren tussen het oude stadscentrum en het hart van de studentenbuurt, midden in het kunstenkwartier. Naast het organiseren van artistieke evenementen heeft VIERNULVIER ook in haar statuten ingeschreven om het 'Feestlokaal van Vooruit' te restaureren en verder uit te bouwen tot een volwaardige, eigentijdse en duurzame culturele infrastructuur.

Op 28 juli 1983 werd het “Feestlokaal van Vooruit” beschermd als monument en maakt het officieel deel uit van een beschermd stadsgezicht “Feestlokaal Vooruit met omgeving”. In de daaropvolgende jaren werden dringende instandhoudingswerken uitgevoerd. Vanaf 1991 worden ingrijpende restauratiewerken gefaseerd uitgevoerd. Deze jarenlange restauratie werd in 2000 bekroond met de eretitel ‘Monument van het jaar’.

Ondertussen nam de eerste restauratiefase reeds meer dan 30 jaar geleden een aanvang en dringen zich nieuwe restauratiewerken op die uitvoerig zijn opgenomen in het Beheersplan (goedgekeurd door de Vlaamse Overheid dd. 9 december 2016) en het aanvullend addendum hierop (goedgekeurd dd. 5 oktober 2017). Om de kunstinstelling te kunnen blijven exploiteren als cultuurhuis in Gent zijn hedendaagse en duurzame ingrepen vereist met aandacht en zorg voor de erfgoedwaarden en -elementen van het onroerend goed. In het Beheersplan is de beheervisie voor de volgende 20 jaar vastgelegd. Gezien de grootte en graad van afwerking zijn er aanzienlijke budgetten nodig voor de restauratie- en aanpassingswerken en dit op relatief korte termijn om het monument te vrijwaren voor verder verval.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij Besluit van 8 december 2017 van de Vlaamse Regering is een zogenaamde 'Meerjarenpremieovereenkomst' met vzw VIERNULVIER goedgekeurd in het kader van  het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014. Daarbij wordt de restauratiecampagne opgedeeld in 5 premiedossiers, verspreid over de jaren 2020 tot en met 2035. De fasering van de werkzaamheden werd bepaald en vastgelegd in de Meerjarenpremieovereenkomst.

De totaal geraamde investeringskost voor de hele restauratie- en renovatiecampagne bedraagt 15.929.796,34 euro. Voor de werken in de periode 2024-2025 gaat het over een geraamd bedrag van 8.195.000 euro, waarvan de financiering als volgt wordt vooropgesteld:

- Vlaanderen, Agentschap Onroerend Erfgoed:  2.991.000 euro

- Vlaanderen, Departement Cultuur, Jeugd en Media: 887.000 euro

- VIERNULVIER: 2.333.000 euro

- Stad Gent: 1.984.000 euro

In het kader van de aanpassing van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025 werd door de gemeenteraad reeds in december 2023 deze investeringssubsidie van 1.984.000 euro voorzien voor vzw Viernulvier voor de restauratie en renovatie van het Feestlokaal van Vooruit in de periode 2024-2025. Om deze beslissing te operationaliseren wordt nu een overeenkomst met vzw Viernulvier ter goedkeuring voorgelegd, voor de toekenning van een bijkomende investeringssubsidie van 1.984.000 euro. De overeenkomst gaat in op 1 juli 2024 en eindigt 20 jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst, zijnde op 30 juni 2044.

 In de subsidieovereenkomst worden onder andere de voorwaarden opgenomen zoals vermeld in het 'Richtlijnenkader investeringssubsidies' dat daartoe door het college van burgemeester en schepenen werd goedgekeurd. 

Het ontwerp van subsidieovereenkomst wordt voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Cultuurdienst
Budgetplaats 341100000
Categorie* I subs.
Subsidiecode Niet_Relevant
2024 400.000 EUR
20251.584.000 EUR
Totaal 1.984.000 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 1.984.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34110 Optimaliseren culturele infrastructuur

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor de restauratie en renovatie van het Feestlokaal van Vooruit voor de periode 2024-2025 met vzw VIERNULVIER, Sint-Pietersnieuwstraat 23 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage, waarbij de overeenkomst ingaat op 1 juli 2024.

Bijlagen