Terug
Gepubliceerd op 03/06/2024

2024_GR_00557 - Jaarlijkse evaluatie beheersovereenkomst 2021-2025 tussen Stad Gent en AGB District09 en de uitvoering ervan (werkingsjaar 2023) - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/06/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke
2024_GR_00557 - Jaarlijkse evaluatie beheersovereenkomst 2021-2025 tussen Stad Gent en AGB District09 en de uitvoering ervan (werkingsjaar 2023) - Goedkeuring 2024_GR_00557 - Jaarlijkse evaluatie beheersovereenkomst 2021-2025 tussen Stad Gent en AGB District09 en de uitvoering ervan (werkingsjaar 2023) - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 234, § 3, tweede lid.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent dient als lokaal bestuur met elk van haar autonome gemeentebedrijven een beheersovereenkomst af te sluiten. De beheersovereenkomst 2021-2025 tussen Stad Gent en AGB District09 werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 15 december 2020.

Het Decreet over het lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 bevat twee evaluatiemechanismen ten aanzien van autonome gemeentebedrijven. Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad om de beheersovereenkomst goed te keuren en te beslissen tot de sluiting ervan, komt het ook toe aan de gemeenteraad om deze te evalueren. 

Vooreerst dient de beheersovereenkomst en de uitvoering ervan jaarlijks te worden geëvalueerd door de gemeenteraad (art. 234, § 3, tweede lid DLB). Ook de beheersovereenkomst 2021-2025 tussen Stad Gent en AGB District09 herneemt deze bepaling.

Daarnaast dient elk autonoom gemeentebedrijf in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad een evaluatieverslag voor te leggen aan de gemeenteraad over de uitvoering van de beheersovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen de drie maanden uitspreekt (art. 227, tweede lid DLB). Ook de beheersovereenkomst 2021-2025 tussen Stad Gent en AGB District09 herneemt deze bepaling.

Ten aanzien van het werkingsjaar 2023 geldt enkel de jaarlijkse evaluatieverplichting door de gemeenteraad, zoals geregeld in art. 234, §3, tweede lid DLB.

De jaarlijkse evaluatie betreft de uitvoering van de beheersovereenkomst as is. Eventuele aandachtspunten bij de inhoud van de beheersovereenkomst kunnen meegenomen worden i.h.k.v. de inhoudelijke evaluatie van de beheersovereenkomst bij de nieuwe legislatuur.

De evaluatie werd voorbereid door beide partners van de beheersovereenkomst.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Raad van Bestuur van AGB District09 keurde op 13 mei 2024 het evaluatieverslag 2023 over de beheersovereenkomst 2021-2025 tussen Stad Gent en AGB District09 en de uitvoering ervan (werkingsjaar 2023) zoals gevoegd in bijlage goed.

Dit evaluatieverslag wordt nu voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad, in uitvoering van artikel 234, § 3, tweede lid van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Activiteit

AC35255 Ondersteunen departement Bedrijfsvoering

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de in bijlage gevoegde jaarlijkse evaluatie van de beheersovereenkomst 2021-2025 tussen Stad Gent en AGB District09 en de uitvoering ervan (werkingsjaar 2023).


Bijlagen

  • Evaluatie 2023 beheersovereenkomst Stad Gent - District09