Terug
Gepubliceerd op 03/06/2024

2024_GR_00498 - District09 AGB - Aanpassing meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetwijziging 2024 - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/06/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke
2024_GR_00498 - District09 AGB - Aanpassing meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetwijziging 2024 - Goedkeuring 2024_GR_00498 - District09 AGB - Aanpassing meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetwijziging 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 242.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
  • Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het meerjarenplan verwoordt het beleid dat District09 wil voeren om de vooropgestelde missie en doelstellingen voor deze legislatuur te bereiken, zoals bepaald in haar statuten. Het betreft een integraal plan opgebouwd volgens de bepalingen vervat in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus.

Conform artikel 242 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 dient de raad van bestuur het meerjarenplan vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 bij budgetronde budgetwijziging 2024 werd voorgelegd aan de raad van bestuur van 13 mei 2024.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van de raad van bestuur van District09 wordt toegevoegd aan dit besluit.

Na vaststelling dient het meerjarenplan in een digitaal bestand te worden bezorgd aan de Vlaamse Regering, conform artikel 250 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er is een toelichting bij het meerjarenplan 2021-2025, budgetronde Budgetwijziging 2024. Deze toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen die in dat document zijn opgenomen en die relevant zijn voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. 

Activiteit

AC35510 Beheren van financiƫle processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

Besluit

Artikel 1

Keurt de aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025 bij budgetronde BW2024 van het AGB District09, zoals opgenomen in bijlage, goed. 


Bijlagen

  • 20240513_District09-AMJP 2021-2025 BW24.pdf
  • 20240513_Besluit RVB_AMJP 2021-2025 BW2024.pdf