Terug
Gepubliceerd op 03/06/2024

2024_GR_00513 - Opdrachthoudende vereniging Ivago - algemene vergadering van 26 juni 2024 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/06/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2024_GR_00513 - Opdrachthoudende vereniging Ivago - algemene vergadering van 26 juni 2024 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring 2024_GR_00513 - Opdrachthoudende vereniging Ivago - algemene vergadering van 26 juni 2024 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 ยง 1 en artikel 432, eerste lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, derde lid en artikel 454;
De statuten van Ivago.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De opdrachthoudende vereniging IVAGO heeft op 16 mei 2024 een oproepingsbrief gestuurd met de agenda voor de algemene vergadering die plaatsvindt op woensdag 26 juni 2024 om 17u15 in het Stadhuis te Gent.

De agenda luidt als volgt:

  1. Samenstelling van het bureau;

  2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering;

  3. Kennisname van het verslag van de commissaris;

  4. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat;

  5. Goedkeuring jaarverslag over de werking van IVAGO in 2023;

  6. Kwijting aan de bestuurders, voor hun bestuur, en aan de commissaris, voor zijn controle, tijdens het voorbije boekjaar;

  7. Samenstelling van de raad van bestuur

  8. Ontslag en benoeming permanente deskundigen

  9. Rondvraag

Het verslag van de commissaris was nog niet beschikbaar op het ogenblik van agendering van dit punt, en zal aan het dossier toegevoegd worden zodra Ivago het aan de Stad heeft overgemaakt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent worden vastgesteld.

Niet digitale bijlagen

Het verslag van de commissaris was nog niet beschikbaar op het ogenblik van agendering.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Keurt goed, de dagorde en de punten op de dagorde van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago die plaatsvindt op woensdag 26 juni 2024 om 17u15, met name:

  1. Samenstelling van het bureau;

  2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering;

  3. Kennisname van het verslag van de commissaris;

  4. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat;

  5. Goedkeuring jaarverslag over de werking van IVAGO in 2023;

  6. Kwijting aan de bestuurders, voor hun bestuur, en aan de commissaris, voor zijn controle, tijdens het voorbije boekjaar;

  7. Samenstelling van de raad van bestuur

  8. Ontslag en benoeming permanente deskundigen

  9. Rondvraag

Artikel 2

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago die plaatsvindt op woensdag 26 juni 2024 om 17u15 in het stadhuis te Gent, om:

 • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
 • deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan geven aan Ivago ov, t.a.v. het
directiesecretariaat, Proeftuinstraat 43 te 9000 Gent.


Bijlagen

 • Jaarrekening 2023.pdf
 • Jaarverslag 2023.pdf
 • Uitnodiging.pdf
 • Verslag van de raad van bestuur aan de Jaarvergadering.pdf
 • Volmacht.pdf