Terug
Gepubliceerd op 03/06/2024

2024_GR_00502 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Gentse Beiaardkring Clocke Roeland vzw voor de algemene jaarwerking 2024 - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/06/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2024_GR_00502 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Gentse Beiaardkring Clocke Roeland vzw voor de algemene jaarwerking 2024 - Goedkeuring 2024_GR_00502 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Gentse Beiaardkring Clocke Roeland vzw voor de algemene jaarwerking 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het collegebesluit van 29 februari 2024 tot goedkeuring van de principiële lijst nominatieve subsidies kunst, cultuur en cultureel erfgoed.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de definitieve toekenning en uitbetaling van een nominatieve subsidie voor algemene jaarwerking 2024 aan: Gentse Beiaardkring Clocke Roeland vzw, Hoogmeers 68 te 9031 Gent - 1.000 euro, die nominatief in de principiële lijst 2024, principieel goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 29 februari 2024, is opgenomen (zie gekoppeld besluit).

Gentse Beiaardkring Clocke Roeland vzw : 1.000 euro

Deze nominatieve subsidie betreft een financiële tussenkomst in de algemene werking van de vzw.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze nominatieve subsidie betreft een vrijwilligerswerking in het circuit van historische en heemkundige kringen en cultureel erfgoed. De ondersteuning van deze werkingen kadert in het Vlaamse Erfgoedbeleid, waarbij vanaf 2021 een nieuwe overeenkomst Vlaamse Erfgoedsubsidie van kracht is. Deze overeenkomst bepaalt dat de ondersteuning van de erfgoedvrijwilligerswerkingen moet gecontinueerd worden, maar het budget hiervoor is niet meer afkomstig uit de Erfgoedovereenkomst met Vlaanderen. In afwachting van een nieuwe regeling voor de ondersteuning van deze organisaties (volgende legislatuur) worden de nominatieve subsidies van vorige jaren in 2024 gecontinueerd.

De uitbetaling van de toelage zal gebeuren na goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE89 2900 0201 4385 van Gentse Beiaardkring Clocke Roeland vzw, Hoogmeers 68 te 9031 Gent. Deze subsidie dient te worden gebruikt voor de algemene jaarwerking.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het Stadsbestuur. Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Bovenvermelde vzw heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent: activiteitenverslag voorbije werkjaar en inhoudelijke vooruitblik inclusief begroting huidige werkjaar. De overgemaakte stukken werden in orde bevonden. Gentse Beiaardkring Clocke Roeland vzw is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand. Voormelde wet geeft de Stad Gent tot slot het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden. Tevens wordt voldaan aan art. 10 van het Decreet betreffende het Cultuurpact d.d. 28 januari 1974.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Cultuurdienst
Budgetplaats 341130002
Categorie* E subs.
Subsidiecode Niet_Relevant
2024 1.000,00 EUR
Totaal 1.000,00 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 1.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de definitieve toekenning en uitbetaling van de nominatieve subsidie van 1.000 euro - die nominatief in de principiële lijst 2024, principieel goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 29 februari 2024, is opgenomen - aan Gentse Beiaardkring Clocke Roeland vzw, Hoogmeers 68 te 9031 Gent voor de algemene jaarwerking 2024.


Bijlagen

  • Dossier Gentse Beiaardkring Clocke Roeland