Terug
Gepubliceerd op 03/06/2024

2024_GR_00510 - Eredienst - Budgetwijziging 2024 - reeks 2 van het eredienstbestuur Sint-Antonius van Padua - Stadstoelage - Kennisneming

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/06/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2024_GR_00510 - Eredienst - Budgetwijziging 2024 - reeks 2 van het eredienstbestuur Sint-Antonius van Padua - Stadstoelage - Kennisneming 2024_GR_00510 - Eredienst - Budgetwijziging 2024 - reeks 2 van het eredienstbestuur Sint-Antonius van Padua - Stadstoelage - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 48;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
  • Het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Een eredienstbestuur dient een budgetwijziging op te maken als het totaal van de ontvangsten of uitgaven van een hoofdfunctie wijzigt of als er kredieten worden opgenomen op een artikel waarop in het budget nog een kredieten waren opgenomen of wanneer de investeringen wijzigen.

De budgetwijziging 2024 - reeks 2 van het eredienstbestuur Sint-Antonius van Padua werd onderzocht, heeft geen aanleiding gegeven tot het formuleren van opmerkingen en lijkt het financieel belang van de gemeente niet te schaden.

De voorgestelde budgetwijziging overschrijdt de grenzen van het in het goedgekeurde meerjarenplan/in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedrag niet.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

  • De voorgestelde budgetwijziging 2024 - reeks 2 van het eredienstbestuur Sint-Antonius van Padua, waarbij noch een exploitatietoelage noch een investeringstoelage wordt gevraagd, komt in aanmerking voor kennisneming.

Activiteit

AC34690 Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de budgetwijziging 2024 - reeks 2 van het eredienstbestuur Sint-Antonius van Padua waarbij geen beroep wordt gedaan op toelage van de stad.


Bijlagen

  • BW 24 Sint-Antonius van Padua_(reeks 2)_GEEN TOELAGEN