Terug
Gepubliceerd op 11/06/2024

2024_MV_00342 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Masterplan Edugo site

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/06/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 10/06/2024 - 19:36
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Emilie Peeters; Anton Vandaele; Bram Van Braeckevelt, Schepen; Emmanuelle Mussche; Stefan De Smet; Wim Vandendriessche; Steven  Heyse; Koen Janssens; Lien Van de Velde; Astrid Van Ingelgom; Toon Mertens; Matthias Demol; Sten Guns; Cindy Hellemonds; Els De Keyser; Peter Meirsschaut

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Nikolaas Schuiten; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman; Sherley Blomme; Maarten De Grauw

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2024_MV_00342 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Masterplan Edugo site 2024_MV_00342 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Masterplan Edugo site

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Er werd onlangs een masterplan voorgesteld van de Edugo site in Oostakker met een uitbreiding van de sportinfrastructuur en eventueel ook extra lokalen.

Op die site heb je de voetbalvelden van SKVO, de Edugo arena, de padelclub, de chiro en bevond er zich tot voor enkele jaren ook het Rosaszwembad.

Indiener(s)

Bert Misplon

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

di 04/06/2024 - 21:30

Toelichting

  1. Wat zijn de doelstellingen met deze site?
  2. Wordt er ook gekeken naar samenwerkingsverbanden tussen school en vrijetijdspartners, ook rond naschoolse opvang en activiteiten?

Bespreking

Antwoord

Het inrichtingsplan kwam er op vraag van de scholengroep EDUGO en de Sportdienst, i.s.m. Stedenbouw. Het doel is om te komen tot een optimalisatie van de bestaande en toekomstige infrastructuur op de EDUGO-site.

Tijdens een infomarkt op maandag 3 juli, heeft het ontwerpbureau FELT het inrichtingsplan toegelicht aan buurtbewoners en aan personeel van de scholengroep.

Het inrichtingsplan heeft een dubbel opzet:

  1. Het plan wil een toekomstperspectief bieden aan de scholengroep in functie van hun capaciteitsdossier (d.i. het dossier om bijkomende middelen te vragen aan de Vlaamse overheid voor extra plaatsen in het onderwijs), dit door een aantal bouwvelden te definiëren.
  2. Daarnaast werd onderzocht wat de mogelijkheden zijn tot gedeeld gebruik tussen  EDUGO en de Sportdienst. Zoals je weet is er vandaag een goede samenwerking tussen de Stad, EDUGO en de VZW Topvolley Gent voor het gebruik van de sportarena. Dit is een mooi voorbeeld van gedeeld gebruik, en we willen graag verder bouwen op dit elan. Zo willen we ondermeer inzetten op een bijkomend kunstgrasveld voor SKV Oostakker, outdoor beachvolley velden voor de EDUGO Arena en bijkomende overdekte padelvelden.

Het gaat hier over een inrichtingsplan, specifiek voor de eigen terreinen van de scholengroep. Dit is dus geen masterplan voor een ruimere omgeving. Zo valt bijvoorbeeld de ruimere mobiliteitsorganisatie van de regio buiten scope van dit stedenbouwkundig onderzoek.

Wat uw tweede vraag betreft is het nog vroeg om daar concreet op te antwoorden. Maar het hele opzet van zo’n inrichtingsplan is net om te komen tot een optimale aanwending van de infrastructuur op de site.

Gezien de fluctuerende noden binnen onderwijs op langere termijn, is er nog geen specifiek programma voor het capaciteitsdossier van EDUGO. Een mogelijke optie is een sporthal. Hiervoor werd onderzocht of er ook ruimte voor jeugdwerking kan opgenomen worden, net om de samenwerking met de buurt en de vrijetijdspartners te stimuleren. En de EDUGO Arena blijft sowieso een bovenlokaal karakter behouden, waarbij EDUGO al heel wat samenwerkingen aangaat met buurtpartners.

Dus ik maak mij sterk dat ook bij nieuwe realisaties actief zal gezocht worden naar samenwerkingsverbanden tussen de school, de Stad en alle betrokken vrijetijdspartners.

di 11/06/2024 - 10:19