Terug
Gepubliceerd op 06/05/2024

2024_GR_00410 - Tondelier - Bijakte nr. 8 aan de PPS-overeenkomst Herontwikkeling Gasmetersite Tondelier: afnamegarantie sociale woningen - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/05/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2024_GR_00410 - Tondelier - Bijakte nr. 8 aan de PPS-overeenkomst Herontwikkeling Gasmetersite Tondelier: afnamegarantie sociale woningen - Goedkeuring 2024_GR_00410 - Tondelier - Bijakte nr. 8 aan de PPS-overeenkomst Herontwikkeling Gasmetersite Tondelier: afnamegarantie sociale woningen - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
 • PPS-overeenkomst tussen de Stad Gent, Tondelier Development NV, Aclagro NV, Breevast BV en Koramic Real Estate NV dd. 26 maart 2012, artikel 21.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 26 maart 2012 hebben Partijen de publiek-private samenwerkingsovereenkomst Herontwikkeling Gasmetersite “Tondelier”, hierna genoemd “de PPS-Overeenkomst”, ondertekend tussen Stad Gent en Tondelier Development NV (de Vennootschap). 

In artikel 21 van de PPS-Overeenkomst is bepaald dat minstens twintig (20) % van de woningen binnen het totale woonaanbod een Sociale Woning moet zijn en minstens vijftien (15) % van de Sociale Woningen grondgebonden moet zijn. Ook de verkavelingsvergunning dd. 13 februari 2014 verwijst naar deze Sociale Woningen. 

Het Grondwettelijk Hof heeft op 7 november 2013 een aantal bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid vernietigd. In het arrest nr. 145/2013 vernietigde het Grondwettelijk Hof de regeling inzake de sociale lasten (artikel 4.1.16 t.e.m. artikel 4.1.26). Bij beschikking van 18 december 2013 heeft het Grondwettelijk Hof de vernietiging uitgebreid tot een aantal andere bepalingen die onlosmakelijk verbonden zijn met de sociale lastenregeling.

De concrete gevolgen van deze vernietiging voor de Vennootschap zijn onder meer dat de Vennootschap niet langer over een afnamegarantie beschikt voor deze Sociale Woningen.

De Vennootschap heeft op 3 december 2013 gemeld dat dit een geval van Overmacht uitmaakt, zoals omschreven in artikel 122 van de PPS-Overeenkomst.

In overeenstemming met artikel 122.3 van de Overeenkomst, hebben Partijen in gemeen overleg beslist om de PPS-Overeenkomst te herzien op een wijze die maximaal aansluit bij de geest van het Ontwikkelingsplan en de geest van de Overeenkomst. 

Op 7 juli 2015 werd hierop bijakte nr. 2 aan de PPS-overeenkomst afgesloten tussen Partijen waarbij Stad Gent voorzag in afnamegarantie voor de sociale woningen van fase 1 en ook de intentie meegaf om deze afnamegarantie ook te waarborgen voor de overige fases van Overeenkomst. 

Op 27 mei 2021 werd vervolgens bijakte nr. 4 aan de PPS-overeenkomst afgesloten tussen Partijen waarbij de Stad Gent ook voorzag in dezelfde afnamegarantie voor Sociale Woningen van fase 2 zijnde kavelloten met nummers 82, 104, 116, 118, 119, 121 en 123. 

Op 10 februari 2022 werd vervolgens door het college van burgemeester en schepenen goedkeuring gegeven aan de berekeningswijze voor het maximale bedrag waaraan de 9 sociale wooneenheden gelegen op kavellot 82, horende bij bouwfase 2, het gebouw Armand genoemd met inbegrip van 4 ondergrondse autostaanplaatsen en bijhorende uitgeruste grond binnen het project Tondelier. Deze bijkomende besluitvorming volgend uit bijakte 4 was nodig opdat De Vennootschap een meer gunstige financiering voor de bouw van deze 9 sociale wooneenheden op lot 82 zou kunnen bekomen.

Stad Gent gaf zowel in bijakte nr. 1 en bijakte nr. 4 de intentie mee om deze afnamegarantie ook te waarborgen voor de overige fases van de Overeenkomst.

Er werden in de vorige fases reeds 31 sociale wooneenheden gerealiseerd en verkocht, 6 wooneenheden zijn in aanbouw. Ook in de volgende fases zullen dus nog een 70-tal sociale woningen worden gerealiseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Vennootschap bereidt momenteel de realisatie voor van 48 sociale woningen met bijhorende huidige vooropgestelde planning:

  • Appartementsgebouw Emilie gelegen in de Elsstraat op kavellot 103 met 17 sociale appartementen waarvoor de omgevingsvergunning OMV_2022168613 werd verleend op  1 juni 2023 en de bouw dit jaar zal starten;
  • 4 Sociale rijwoningen gelegen op kavelloten 22, 24 , 25, en 27 langsheen de Elsstraat waarvoor de omgevingsvergunning OMV_2022162503K werd verleend op 16 maart 2023 en de bouw dit jaar zal starten;
  • Appartementsgebouw met 17 appartementen gelegen op de hoek van Het Koen Blieckplein en Elsstraat, kavellot 21 waarvoor de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2023168487 werd ingediend en de bouw zal starten in de loop van 2025;
  • Appartementsgebouw met 10 appartementen gelegen in de Elsstraat kavellot 29 waarvoor de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2023009952 werd ingediend en de bouwfase voorzien is de periode 2025 - 2027;

Daarnaast dienen nog volgende sociale woningen te worden ontworpen en gerealiseerd volgens huidige vooropgestelde planning:

 • Appartementsgebouw met 13 appartementen gelegen langsheen het Koen Blieckpad op kavellot 8. De start van deze  bouwfase is voorzien in 2027;
 • 7 Sociale rijwoningen gelegen op kavelloten 33 en 35 langsheen de Tondelierlaan, kavelloten 40, 44 en 49 langsheen et Gilbert Temmermanpad, kavelloten 65 en 73 langsheen het Buitenwallepad waarbij de bouwfase is voorzien vanaf 2028.

Tot op heden bestaat er nog steeds geen wettelijke garantie wat betreft de afname van sociale woningen. Voor de financiering van de bouw van deze sociale woningen geeft Stad Gent daarom opnieuw een afnamegarantie. Indien de woningen niet worden aangekocht door Thuispunt Gent of door de VMSW, verbindt de Stad er zich toe om deze sociale woningen aan te kopen van De Vennootschap.

Activiteit

PR40132 Tondelier - Algemene Coördinatie

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijakte nr. 8 aan de publiek-private samenwerkingsovereenkomst Herontwikkeling Gasmetersite "Tondelier", zoals gevoegd in bijlage.