Terug
Gepubliceerd op 06/05/2024

2024_GR_00430 - Overheidsopdracht van werken - Aanleg wijkpark Nieuw Gent - 1 perceel - GD 06/2024 - Bestek - Vaststelling

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/05/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2024_GR_00430 - Overheidsopdracht van werken - Aanleg wijkpark Nieuw Gent - 1 perceel - GD 06/2024 - Bestek - Vaststelling 2024_GR_00430 - Overheidsopdracht van werken - Aanleg wijkpark Nieuw Gent - 1 perceel - GD 06/2024 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Na de goedkeuring van de ontwerpplannen voor de heraanleg van het wijkpark Nieuw Gent door het college van burgemeester en schepenen op 13 juli 2023, werden de plannen verder uitgewerkt tot een uitvoeringsdossier. Het uitvoeringsdossier kwam tot stand met alle betrokken stedelijke diensten. 

De  omgevingsvergunning  voor de heraanleg van het wijkpark in de wijk 'Nieuw Gent' - met openbaar onderzoek - August Vermeylenstraat, Jadestraat, Kikvorsstraat, Kornalijnstraat, Malachietstraat, Opaalstraat, Rerum-Novarumplein en Saffierstraat en openbaar domein, 9000 Gent werd op 7 december 2023 afgeleverd.

Aansluitend werd het bestek GD 15/2023 "Aanleg wijkpark Nieuw Gent - 2 percelen" gepubliceerd met opening op 20 februari 2024. In het college van burgemeester en schepenen van 28 maart 2024 werd de niet-gunning voor perceel 1 goedgekeurd. Dit omwille van de aanzienlijke overschrijding van de inschrijvingen ten opzichte van de raming. De gunningsprocedure voor perceel 2 is nog lopende.

Intussen werd het aanbestedingsdossier voor perceel 1 herwerkt op technische aspecten met een financiële impact.
Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van werken - Aanleg wijkpark Nieuw Gent - 1 perceel - GD 06/2024, opgemaakt.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.
Uitvoeringstermijn of leveringstermijn: 130 werkdagen.
Gunningscriteria: prijs. 

Voorliggend dossier 'Aanleg wijkpark Nieuw Gent' is een deelproject binnen het stadsvernieuwingsproject 'Nieuw Gent Vernieuwt'. Hieraan is een subsidie van de VMSW gekoppeld (zie rubriek ontvangsten).

Om de werken te kunnen laten starten in oktober/november 2024 (i.f.v. gunstig seizoen voor de werken) en de gunning van perceel 2 (met een geldigheidstermijn van 180 kalenderdagen) samen met de gunning van voorliggend bestek te laten lopen, is het wenselijk de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college, met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Groendienst 
Budgetplaats 401910003  
Categorie*
Subsidiecode VSW.WNG  
2024 728.928,76 
2025 2.186.786,29 
Totaal 2.915.715,05 Voorgestelde uitgaven

€ 2.915.715,05

Overzicht van de inkomsten

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Groendienst 
Budgetplaats 401910003
Categorie*
Subsidiecode VSW.WNG 
2024 434.040,34
20251.302.121,04
Totaal 1.736.161,38 

Verwachte ontvangsten

€ 1.736.161,38

Activiteit

PR40191 Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent

Besluit

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van werken - Aanleg wijkpark Nieuw Gent- 1perceel - GD 06/2024.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.

Uitvoeringstermijn of leveringstermijn:  130 werkdagen

Gunningscriteria: prijs. 


Bijlagen

 • bestek GD06/2024
 • beschrijvende opmeting
 • samenvattende meetstaat
 • inschrijvingsformulier
 • raming
 • veiligheids- en gezondheidsplan
 • technisch verslag grondverzet
 • conformverklaring technisch verslag grondverzet
 • sloopopvolgingsplan
 • conformverklaring sloopopvolgingsplan
 • DETAILS UNIFORME UITVOERING DWBW
 • DETAILS UNIFORME UITVOERING GD
 • Poster werfkeetafsluiting TBBZ.
 • bijlage rond herkennen en certificeren van duurzaam hout
 • boombeschermingsplan
 • signalisatieplan
 • bordenlijst signalisatieplan
 • 01 grondplan bestaande toestand
 • 02 grondplan ontworpen toestand
 • 03 typedetails verharding
 • 04 doorsnedes
 • 05 details borduren
 • 06 details zitbanken en skateprikkels
 • 07 details luifels
 • 08 details stapelmuur
 • 09 details vlonderpaden
 • 10 details sportterrein
 • 11 grondverzetplan
 • 12 boombeschermingszone
 • 13 groeiplaatsverbetering bomen