Terug
Gepubliceerd op 31/05/2024

Notulen  commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

do 16/05/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Christiaan Van Bignoot; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Filip Watteeuw; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Veli Yüksel; Stephanie D'Hose; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nikolaas Schuiten; Sherley Blomme; Michiel Bonte, Dienst Wonen; Sten Guns, fractie CD&V; Niels  Vandaele, dienst Wonen

Afwezig

Anton Vandaele; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman; Maarten De Grauw

Secretaris

Sherley Blomme

Agendapunten

IR 1.

2024_MV_00291 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Aanbevelingen voor studentenhuisvesting

Datum beslissing: do 16/05/2024 - 21:22
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Caroline Persyn; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Filip Watteeuw; Jeroen Van Lysebettens; Sherley Blomme; Dieter Somers, kabinet Heyse; Michiel Bonte, Dienst Wonen; Sten Guns, fractie CD&V; Hans Mestdagh, Kabinet schepen Watteeuw; Tom Sierens, Kabinet De Bruycker; Caroline Beyers, Dienst Wonen; Stephanie Van Burm, kabinet schepen Souguir; Niels  Vandaele, dienst Wonen; Lore  Van De Putte, Dienst toezicht Wone, Bouwen en Milieu; Laura Baets, Dienst Wonen; Neelke Vernaillen, kabinet schepen Coddens
Afwezig
Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Karla Persyn; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman; Maarten De Grauw
Secretaris
Sherley Blomme
IR 1.

2024_MV_00291 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Aanbevelingen voor studentenhuisvesting

2024_MV_00291 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Aanbevelingen voor studentenhuisvesting

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine en midschalige projecten.

Indiener(s)
Stijn De Roo
Gericht aan
Tine Heyse
Tijdstip van indienen
ma 06/05/2024 - 10:50
Toelichting

Graag had ik van de schepen een antwoord gekregen op volgende vragen:

 1. Op welke manieren is de Stad aan de slag gegaan met de aanbevelingen? Welke trajecten lopen er?
 2. Heeft de Stad signalen of reacties ontvangen vanuit de andere actoren naar wie aanbevelingen werden gericht? Zo ja, welke?
Bespreking
Antwoord

 We proberen beknopt een antwoord te geven over de lopende trajecten.

 • Algemeen geef ik graag mee dat we een actieplan Studentenhuisvesting hebben. Vrij veel van de aanbevelingen sluiten aan bij acties die opgenomen zitten in dit actieplan - uiteraard worden er nog bijkomende accenten gelegd.  
 • Voor sommige aanbevelingen, zoals de aanbeveling over datamonitoring en mapping, liep hierdoor reeds een concreet traject. 
 • Hiervoor werd binnen de schoot van kot@gent, een structurele samenwerking tussen de stad en de HOI, vorm gegeven aan een jaarlijkse bevraging van studenten bij de start van het academiejaar. In september 2023  vond deze bevraging een eerste keer plaats. 
 • Dit brengt me ineens bij uw tweede vraag. De aanbevelingen die werden geformuleerd aan de HOI, werden met de HOI doorgesproken. 
 • Er vindt dan ook op regelmatige basis overleg plaats met de HOI, onder andere binnen de schoot van kot@gent. De aanbevelingen zijn daar met hen doorgesproken.
   

Er waren een aantal generieke aanbevelingen  
Verkort de doorlooptijd 

 • Dit wordt bekeken voor alle grote projecten (inclusief SHV).


 De stad is regisseur en facilitator

 • Deze rol wordt opgenomen. 


Bij aanbevelingen met prioriteit 1
 

Realiseer een ‘student village’

 • Iets waarmee we aan de slag moeten en zijn. De idee om in onze stad een studentendorp te realiseren mét aandacht voor aanvullende functies afgestemd op de noden van de ruimere buurt, is ons dan ook genegen. 
 • De Loop is inderdaad een interessante locatie om te transformeren tot een ‘levendige stationsbuurt met ruimte voor een studentendorp’. 
 • Upgrade Estate beschikt over gronden op de Loop, ze zijn één van de eigenaars. 
 • Deze aanbeveling strookt met hun ambitie om er een grootschalig project te realiseren. 
 • Op dit moment bevinden we ons in de fase van het masterplan, er is input van Upgrade Estate hiervoor ingewonnen. Begin 2025 zal mogelijks gestart kunnen worden met de opmaak van het RUP. Dit zal zijn tijd vragen. 

Breid de toepassing van beheersovereenkomst voor klein- en midschalige projecten 

 • De Vlaamse regering werkte het kaden voor een ‘uniform’ Kotlabel uit. 
 • We hebben hier wat een dubbel gevoel bij. We hadden immers gehoopt om beheersaspecten voor studentenhuisvesting hierin op te kunnen nemen.
 • Het Vlaamse kotlabel laat echter niet toe om extra elementen toe te voegen aan het label, wat wel kan is ‘bovenop’ het label zaken toevoegen (“kotlabel+”).
 • De dienst onderzoekt hoe we dit best kunnen invoeren. We zullen dit waarschijnlijk vrijwillig doen. 

Vervolgens zijn er twee aanbevelingen die te maken hebben met het ABR: 

 • Pas de 30/50 regel aan in het ABR 
 • Er wordt een afwegingskader opgesteld om na te gaan wat voor- en nadelen kunnen zijn van een mogelijke wijziging. 
 • We moeten daarbij goed het evenwicht bewaken tussen studentenhuisvesting en wonen. Bij een eventuele wijziging mogen we zeker niet te laag gaan, dit kan gezinswoningen immers weer in gevaar brengen.
 • Daarbij geef ik graag mee dat het aanpassen van een ABR een hele procedure vraagt: openbaar onderzoek, gecoro, adviezen deputatie en Vlaams gewest, … Dus niet iets dat snel-snel kan.

De Diensten zijn hier dus voorbereidend werk aan het ondernemen, maar in het geval een wijziging wenselijk blijkt, zal dit de nodige tijd vragen.

 • Verhoog het percentage basiskamers in (grootschalige) projecten 
 • Als stad hebben we weinig instrumenten in handen om te wegen op betaalbaarheid, dit is iets wat we wel kunnen opnemen. 
 • Zal ook via ABR dienen te gaan.
 • In de praktijk blijkt het gemiddeld percentage hoger dan 20%. De praktijk is m.a.w. beter dan het minimum percentage, maar dit wil niet zeggen dat we dit niet formeel moeten verhogen.
   

Geef meer aandacht aan studenten met een beperking

 • Gewestelijke verordening geldt tot aan de kamerdeur van studenten. De verordening voorziet dus in de toegankelijkheid van de gemeenschappelijke delen. 
 • In de praktijk is het zo dat in de meeste projecten reeds kamers worden voorzien voor studenten met een beperking. Zo werd vorige week een vergunning toegekend voor een project van 310 units, waar 3 rolstoel toegankelijke kamers worden voorzien. 
 • Maar het gaat uiteraard om meer dan rolstoegankelijkheid. De dienst wonen en de HOI plannen hierover een bevraging om na te gaan welke noden er leven. Bv, SHV die inzet op prikkelarme ruimten. 


 Ontwikkel een ruimtelijke visie

 • De diensten zijn hier mee bezig.
   

Prioriteit 2 

Uitbreiding van aantal hospitakamers

 • Uitbreiding naar 2 kamers wordt binnen de Gentse context bekeken.  Er zijn verschillende zaken die meespelen en waar we rekening mee dient te worden gehouden: brandveiligheid, regelgeving kamerwoningen, bescherming van eengezinswoning, …
 • We zijn daarom vragende partij om deze woonvorm decretaal te laten verankeren.
   

Breng de minimumnormen van het ABR in lijn met Vlaamse codex
 Prioriteit 3

 versterk de controle op illegaal opgedeelde woningen

 • Diensten zijn hier mee bezig.
   

Voor andere actoren 
Financiering van HOI door Vlaanderen

 Ga in overleg met de buurgemeenten over een verdeling van de lasten

 • Uit de nieuwe jaarlijkse bevraging weten we dat 5% van de Gentse studenten op kot zitten in de buurgemeenten. 
 • DW en DSB hebben samengezeten met de gemeente Merelbeke om ervaringen te delen rond SHV (o.a. rond impact op gezinswoningen).
 • On hold tot fusie Merelbeke-Melle rond is.
    

Organiseer een structureel driehoeksoverleg tussen de stad, HOI en sector van ontwikkelaars

 • Er wordt gekeken hoe hier op de korte termijn werk van kan worden gemaakt. 
 • Er zal gestart worden met thematisch overleg (niet structureel).
 • Niet om individuele projecten te bespreken, maar strategische lijnen samen uitzetten.
wo 22/05/2024 - 08:34
IR 2.

2024_MV_00294 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Aanplanting bomen nabij riolering en in voortuinen

Datum beslissing: do 16/05/2024 - 21:22
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Caroline Persyn; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Filip Watteeuw; Jeroen Van Lysebettens; Sherley Blomme; Dieter Somers, kabinet Heyse; Michiel Bonte, Dienst Wonen; Sten Guns, fractie CD&V; Hans Mestdagh, Kabinet schepen Watteeuw; Tom Sierens, Kabinet De Bruycker; Caroline Beyers, Dienst Wonen; Stephanie Van Burm, kabinet schepen Souguir; Niels  Vandaele, dienst Wonen; Lore  Van De Putte, Dienst toezicht Wone, Bouwen en Milieu; Laura Baets, Dienst Wonen; Neelke Vernaillen, kabinet schepen Coddens
Afwezig
Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Karla Persyn; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman; Maarten De Grauw
Secretaris
Sherley Blomme
IR 2.

2024_MV_00294 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Aanplanting bomen nabij riolering en in voortuinen

2024_MV_00294 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Aanplanting bomen nabij riolering en in voortuinen

Motivering

Gekoppelde initiatiefrechten

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering. 

In haar antwoord op mijn mondelinge vraag tijdens de commissie van maart gaf de schepen mee dat de Groendienst de nieuwe bomen dan ook wil aanplanten op een verbeterde standplaats. Er wordt overlegd met andere diensten om na te gaan hoe de aanplant zich kan verhouden tegenover mogelijke andere infrastructuurwerken (2024_MV_00187).

Op 11 april konden we in de pers vernemen dat de Stad ook extra bomen zal aankopen en planten in de voortuinen van de bewoners van de Amand Casier de ter Bekenlaan. Op die manier krijgt de straat een nog groener karakter.

Indiener(s)
Stijn De Roo
Gericht aan
Astrid De Bruycker
Tijdstip van indienen
ma 06/05/2024 - 14:45
Toelichting

Graag had ik van de schepen een antwoord gekregen op volgende vragen:

 1. Hoe verlopen de gesprekken met andere diensten?
 2. Zal het aankopen en planten van bomen in de voortuinen van Gentenaars breder worden uitgerold? Wat zijn de toekomstplannen van de schepen hieromtrent?
 3. Wie staat in voor het onderhoud van de bomen die door de Groendienst worden aangekocht en geplant in de voortuinen van de bewoners? Welke afspraken worden hierrond gemaakt?
Bespreking
Antwoord

Graag had ik van de schepen een antwoord gekregen op volgende vragen:

Hoe verlopen de gesprekken met andere diensten? 

De Groendienst gaat in gesprek met het Mobiliteitsbedrijf en de Wegendienst omtrent mogelijke aanpassingen aan het toekomstig wegprofiel op korte en lange termijn. Er is bereidwilligheid vanuit diverse diensten om hierover constructief en oplossingsgericht na te denken (op vlak van o.m. veiligheid, mobiliteit, vergroening, klimaatrobuust ontwerpen,...) 

Zal het aankopen en planten van bomen in de voortuinen van Gentenaars breder worden uitgerold? Wat zijn de toekomstplannen van de schepen hieromtrent? 

Dit project is een specifieke samenwerking tussen de bewoners van de Amand Casier de ter Bekenlaan en het stadsbestuur om het groene karakter van hun straat te herstellen na het rooien van de straatbomen uit veiligheidsoverwegingen. Dit is pionierswerk, we willen kijken hoe dit loopt. Er zijn momenteel dan ook nog geen concrete plannen om deze methodiek ook al toe te passen op andere locaties, maar het spreekt voor zich dat dit in de toekomst wat mij betreft zeker een optie is. 

Wie staat in voor het onderhoud van de bomen die door de Groendienst worden aangekocht en geplant in de voortuinen van de bewoners? Welke afspraken worden hierrond gemaakt. 

De Groendienst koopt het plantgoed aan en voorziet 1 jaar ‘inboet’: als een boom zijn eerste jaar op de nieuwe plantlocatie niet overleeft, vervangt de Groendienst het gestorven exemplaar. De boom wordt eigendom van de eigenaar van de voortuin. De eigenaar staat in voor watergift en alle toekomstige onderhoud.

vr 17/05/2024 - 11:38
IR 3.

2024_MV_00298 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Sociaal Beheerrecht

Datum beslissing: do 16/05/2024 - 21:22
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Caroline Persyn; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Filip Watteeuw; Jeroen Van Lysebettens; Sherley Blomme; Dieter Somers, kabinet Heyse; Michiel Bonte, Dienst Wonen; Sten Guns, fractie CD&V; Hans Mestdagh, Kabinet schepen Watteeuw; Tom Sierens, Kabinet De Bruycker; Caroline Beyers, Dienst Wonen; Stephanie Van Burm, kabinet schepen Souguir; Niels  Vandaele, dienst Wonen; Lore  Van De Putte, Dienst toezicht Wone, Bouwen en Milieu; Laura Baets, Dienst Wonen; Neelke Vernaillen, kabinet schepen Coddens
Afwezig
Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Karla Persyn; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman; Maarten De Grauw
Secretaris
Sherley Blomme
IR 3.

2024_MV_00298 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Sociaal Beheerrecht

2024_MV_00298 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Sociaal Beheerrecht

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Situering

Ik informeerde al meermaals naar de mogelijkheden tot toepassing van sociaal beheer van leegstaande woningen in Gent. In de beleidsnota wonen wordt immers aangegeven te gaan experimenteren met nieuwe beheervormen. Sociaal beheer valt daar ook onder, en is sedert februari 2023 ook (beter) wettelijk inzetbaar. In het antwoord op mijn eerdere mondelinge vragen hierover (juni ’23, maart ’24) gaf de schepen aan dat er een grondige screening liep van een 200-tal leegstaande panden in Gent. Het resultaat wordt toegelicht op de e.k. commissie SSW. Hieronder herhaal ik alvast mijn vragen hierbij.

Indiener(s)
Sven Taeldeman
Gericht aan
Tine Heyse
Tijdstip van indienen
di 07/05/2024 - 11:16
Toelichting

Vragen

 1. Tot welk resultaat heeft de screening van de 200-tal leegstaande panden in Gent geleid? Hoeveel panden lenen zich tot het inzetten van het sociaal beheersrecht?
 2. Zal de stad effectief kunnen starten met sociaal beheersrecht in deze panden, graag duiding (waarom wel, waarom niet, in hoeveel panden).
 3. Kan er geconcretiseerd worden welke stappen er verder genomen worden?
 4. En wanneer dit tot een eerste sociaal verhuurde woning leidt, en waar?
Bespreking
Antwoord

Het antwoord op deze mondelinge vraag kan je terugvinden in de presentatie, hier toegevoegd in bijlage maar ook terug te vinden in de agenda.

wo 22/05/2024 - 11:08