Terug
Gepubliceerd op 13/05/2024

2024_GR_00405 - Overheidsopdracht van diensten - permanentie openbare veiligheid binnen en buiten de diensturen - DTWBM/2024/02 - Bestek - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
di 21/05/2024 - 20:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2024_GR_00405 - Overheidsopdracht van diensten - permanentie openbare veiligheid binnen en buiten de diensturen - DTWBM/2024/02 - Bestek - Vaststelling 2024_GR_00405 - Overheidsopdracht van diensten - permanentie openbare veiligheid binnen en buiten de diensturen - DTWBM/2024/02 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De overheidsopdracht voor permanentie door een externe dienstverlener in het kader van openbare veiligheid, loopt af eind dit jaar. Een nieuwe aanbesteding dringt zich op. 

De uit te voeren dienst betreft enerzijds het doen van vaststellingen in het kader van de openbare veiligheid en anderzijds het verlenen van advies aan de burgemeester bij het uitvaardigen van burgemeestersbevelen ter vrijwaring van de openbare veiligheid, dan wel het zelf namens de burgemeester mondeling bevelen van maatregelen ter vrijwaring van de openbare veiligheid. In voorkomend geval, ook het opstarten en opvolgen van ambtshalve werken voor de uitvoering van deze bevelen. Deze dienstverlening dient te gebeuren zowel tijdens de werkuren, buiten de werkuren, alsook tijdens de weekends en feestdagen, met andere woorden gedurende elk mogelijk moment van het jaar. De eigenlijke interventies gebeuren op afroep in de loop van deze periode.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van diensten - permanentie openbare veiligheid binnen en buiten de diensturen - DTWBM/2024/02, opgemaakt.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.
Uitvoeringstermijn: 1 jaar met de mogelijkheid om drie keer met 1 jaar te verlengen.
Gunningscriteria: gemengde opdracht.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst*     Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu 
Budgetplaats     3421400OV 
Categorie*    
Subsidiecode     Niet_Relevant 
2024     151250 
2025     151250 
2026     151250 
2027     151250 
Later      
Totaal     605000 


Indien een raamovereenkomst (opgesplitst per perceel indien meerdere percelen):

  • De geraamde waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 605.000,00 incl. btw
  • De maximale waarde van deze raamovereenkomst bedraagt €605.000,00 incl. btw

Voorgestelde uitgaven

€ 605.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34214 Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid en veiligheid

Besluit

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van diensten - permanentie openbare veiligheid binnen en buiten de diensturen - DTWBM/2024/02.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.

Uitvoeringstermijn: 1 jaar met de mogelijkheid om drie keer met 1 jaar te verlengen.

Gunningscriteria: gemengde opdracht.


Bijlagen

  • Bestek DTWBM202402.pdf