Terug
Gepubliceerd op 13/05/2024

2024_GR_00406 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van allerhande werken aan en in gebouwen ter vrijwaring van de openbare orde en/of gezondheid - DTWBM/2024/01 - Bestek - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
di 21/05/2024 - 20:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2024_GR_00406 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van allerhande werken aan en in gebouwen ter vrijwaring van de openbare orde en/of gezondheid - DTWBM/2024/01 - Bestek - Vaststelling 2024_GR_00406 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van allerhande werken aan en in gebouwen ter vrijwaring van de openbare orde en/of gezondheid - DTWBM/2024/01 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Een overheidsopdracht voor het uitvoeren van allerhande werken aan en in gebouwen ter vrijwaring van de openbare orde en openbare gezondheid dringt zich op.

De uit te voeren werken betreffen: het op afroep uitvoeren van allerlei aanpassings-, afbraak- en verbeteringswerken, opruimingswerken, schoonmaakwerken en ongediertebestrijding aan en in diverse gebouwen gelegen op het grondgebied van de stad Gent en dit ter vrijwaring van de openbare veiligheid en/of gezondheid.

Meer specifiek zal de aanbestedende overheid een beroep doen op de aannemer in het kader van ambtshalve uitvoering van burgemeestersbevelen die door de desbetreffende eigenaars niet nageleefd worden.

Als de gevaarlijke situatie niet zeer acuut is, wordt eerst een schriftelijk burgemeestersbevel uitgevaardigd aan de eigenaar. Wanneer deze verzuimt de opgelegde werken uit te voeren, kunnen deze werken via een deelopdracht besteld worden bij de aannemer van onderhavige opdracht.

Als het een acuut en dreigend gevaar betreft, wordt een mondeling burgemeestersbevel uitgevaardigd en kan onmiddellijk een deelopdracht besteld worden bij de aannemer van onderhavige opdracht voor de onmiddellijke uitvoering van de veiligheidswerken of werken ter vrijwaring van de openbare gezondheid. Daarom moet de beschikbaarheid van de aannemer van onderhavige opdracht 24 u op 24 u en 7 dagen op 7 dagen gegarandeerd zijn.

Deze opdracht bestaat dus uit verschillende deelopdrachten op afroep, gespreid over de looptijd van de opdracht.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van werken - raamovereenkomst voor het uitvoeren van allerhande werken aan en in gebouwen ter vrijwaring van de openbare orde en/of gezondheid - DTWBM/2024/01, opgemaakt.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.
Uitvoeringstermijn: 1 jaar met de mogelijkheid om drie keer met 1 jaar te verlengen.
Gunningscriteria:De Dienst Toezicht wenst voor de zomer van start te gaan met deze opdracht. Door ‘vervroegde publicatie’ kunnen de offertes reeds ingediend worden en kunnen deze na de vaststelling door de gemeenteraad onmiddellijk worden geopend. Op deze manier zal de opdracht kunnen gegund worden voor de zomer.Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst*     Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu 
Budgetplaats     3421400AW 
Categorie*    
Subsidiecode     Niet_Relevant 
2024     242000 
2025     242000 
2026     242000 
2027     242000 
Totaal     968000 


Indien een raamovereenkomst (opgesplitst per perceel indien meerdere percelen):

  • De geraamde waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 968000 incl. btw
  • De maximale waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 968000 incl. btw

Voorgestelde uitgaven

€ 968.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34214 Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid en veiligheid

Besluit

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van werken - raamovereenkomst voor het uitvoeren van allerhande werken aan en in gebouwen ter vrijwaring van de openbare orde en/of gezondheid - DTWBM/2024/01.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.

Uitvoeringstermijn: 1 jaar met de mogelijkheid om drie keer met 1 jaar te verlengen.

Gunningscriteria:


Bijlagen

  • bestek DTWBM202401