Terug
Gepubliceerd op 13/05/2024

2024_GR_00459 - Principiële vaststelling van de naam 'Oeverzwaluwpad' voor het fiets- en wandelpad tussen de ‘Langenaarstraat’ en de ‘Drieselstraat’ binnen de groenpool ‘Wonderwoud’ te Oostakker - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
di 21/05/2024 - 20:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2024_GR_00459 - Principiële vaststelling van de naam 'Oeverzwaluwpad' voor het fiets- en wandelpad tussen de ‘Langenaarstraat’ en de ‘Drieselstraat’ binnen de groenpool ‘Wonderwoud’ te Oostakker - Vaststelling 2024_GR_00459 - Principiële vaststelling van de naam 'Oeverzwaluwpad' voor het fiets- en wandelpad tussen de ‘Langenaarstraat’ en de ‘Drieselstraat’ binnen de groenpool ‘Wonderwoud’ te Oostakker - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van de omgevingsvergunning project ‘Wonderwoud’ werd als voorwaarde door de brandweer opgelegd dat de hoofdpaden, voor een efficiënte werking van de hulp- en veiligheidsdiensten, namen moeten krijgen. Gezien het grensoverschrijdende karakter van de groenpool op de grens Oostakker - Lochristi gebeurde dit in overleg met de gemeente Lochristi.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen.

Voor de benoeming van de fiets- en wandelpaden binnen het project 'Wonderwoud' te Oostakker en Lochristi werd de procedure plaatsnaamgeving met burgerparticipatie d.m.v. stemming toegepast.

De bevraging werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente Lochristi, via het participatieplatform van de Stad Gent. Aangezien in een latere fase en verdere aanleg nog meerdere voorziene wegen en paden doorheen de groenpool een naam dienen te krijgen werd in samenspraak met de gemeente Lochristi beslist om binnen het thema ‘vogelsoorten’ te zoeken om zo een onderlinge samenhang binnen de hele groenpool te creëren in de plaatsnaamgeving.

Er werd bijgevolg geopteerd om geen gebruik te maken van de toponiemen aangebracht door Archief Gent.

Deelnemers konden kiezen uit een aantal namen die verwijzen naar vogelsoorten die in de groenpool (zullen) voorkomen. Rekening houdend met de adviezen van de stadsecoloog, konden de burgers stemmen op volgende suggesties: Fuutpad, Visdiefpad, Brilduikerpad, Bergeendpad, Rietgorspad, Wintertalingpad, Oeverloperpad, Smientpad, Slobeendpad, Kleine Plevierpad en Dodaarspad.

Deze naamsuggesties werden getest op gelijkluidendheid en kunnen als bruikbaar worden beschouwd.

Betreffende suggesties werden op 25 januari 2024 voor pré-advies teruggekoppeld met de Cultuurraad met de vraag eventueel bijkomende naamsuggesties aan te brengen. In het antwoord van de Cultuurraad op 26 januari 2024 werden als bijkomende suggesties 'Oeverzwaluwpad' en 'Scholeksterpad' voorgesteld. 'Scholeksterpad' kon niet als bruikbaar worden beschouwd door gelijkluidendheid. 

Van 1 maart 2024 tot 25 maart 2024 heeft de Dienst Beleidsparticipatie in samenwerking met Groendienst Gent en de gemeente Lochristi een online stemming georganiseerd, waarbij er in totaal 413 personen hebben gestemd.

Bij deze stemming behaalde 'Fuutpad' 15,7 %, 'Oeverzwaluwpad' 15,1 %, 'Visdiefpad' 13,6 %, 'Brilduikerpad' 12,2 %, 'Bergeendpad' 10 %, 'Rietgorspad' 7,5 %, 'Wintertalingpad' 5,3 %, 'Oeverloperpad' 5,2 %, 'Smientpad' 5 %, 'Slobeendpad' 3,9 %, 'Kleine Plevierpad' 3,5 % en 'Dodaarspad' 2,9 % van de stemmen. 

De meeste voorkeursstemmen gingen naar ‘Fuutpad’ en 'Oeverzwaluwpad'.

Als de bevolking mag participeren in de keuze van een plaatsnaam is het niet meer dan logisch en democratisch dat de keuze van de bevolking wordt gerespecteerd. 

Lochristi en Stad Gent besloten onderling dat Lochristi de naam 'Fuutpad' kiest.

Daarom wordt voor het fiets- en wandelpad tussen de ‘Langenaarstraat’ en de ingang ‘Drieselstraat’ binnen de groenpool 'Wonderwoud' te Oostakker de naam 'Oeverzwaluwpad' voorgesteld.

Over deze plaatsnaamgeving zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Artikel 1

Stelt de naam 'Oeverzwaluwpad' principieel vast voor het fiets- en wandelpad tussen de ‘Langenaarstraat’ en de ‘Drieselstraat’ binnen de groenpool ‘Wonderwoud’ te Oostakker, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegde plannen.