Terug
Gepubliceerd op 13/05/2024

2024_GR_00447 - Kenniscentrum Vlaamse Steden - Afrekening en jaarverslag 2023, begroting en jaarplan 2024 - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
di 21/05/2024 - 20:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2024_GR_00447 - Kenniscentrum Vlaamse Steden - Afrekening en jaarverslag 2023, begroting en jaarplan 2024 - Goedkeuring 2024_GR_00447 - Kenniscentrum Vlaamse Steden - Afrekening en jaarverslag 2023, begroting en jaarplan 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (B.S. 31.10.2001).
  • De beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2006 tot medeoprichting van en toetreding tot de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) werd als Interlokale Vereniging (ILV) opgericht door de 13 centrumsteden en de vzw Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). Via het KCVS willen de centrumsteden de aanwezige kennis inzake stedelijke ontwikkelingen verzamelen, ontsluiten en gebruiken om het eigen beleid en dat van de centrale overheden te inspireren.

De gemeenteraad keurde op 18 december 2006 de oprichting van en de toetreding tot de ILV Kenniscentrum Vlaamse Steden via samenwerkingsovereenkomst goed.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In punt 6 van de samenwerkingsovereenkomst werd het volgende opgenomen:

“Het Beheerscomité legt uiterlijk negentig kalenderdagen na het afsluiten van de boekhouding de inventaris en jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad van iedere Centrumstad en de Raad van Bestuur van de vzw VVSG. Naar aanleiding daarvan brengt het lid van het Beheerscomité van de respectievelijke Centrumstad verslag uit bij de gemeenteraad met betrekking tot de evaluatie van het gevoerde beleid van het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Meer in het bijzonder wordt verslag uitgebracht over:

de mate van realisatie van doelstellingen;

de financiële repercussies, de financiële controle;

de jaarrekening en de bestemming van het resultaat.”

Conform hiermee worden de in bijlage gevoegde documenten voorgelegd:

• Afrekening 2023 KCVS

• Jaarverslag 2023 KCVS

•  Jaarplan en begroting 2024 KCVS.

Activiteit

AC35255 Ondersteunen departement Bedrijfsvoering

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de afrekening 2023 van het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed de begroting 2024 van het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3

Neemt akte van het jaarverslag 2023 en het jaarplan 2024 van het Kenniscentrum Vlaamse Steden zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen