Terug
Gepubliceerd op 13/05/2024

2024_GR_00445 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 1ste kwartaal 2024 - Kennisneming

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
di 21/05/2024 - 20:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2024_GR_00445 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 1ste kwartaal 2024 - Kennisneming 2024_GR_00445 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 1ste kwartaal 2024 - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2018 houdende de hervaststelling dagelijks bestuur.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2018 houdende de hervaststelling dagelijks bestuur.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft in zitting van 22 januari 2018 het begrip dagelijks bestuur hervastgesteld, dit naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016.

Deze hervaststelling stelt het begrip "dagelijks bestuur" als volgt vast:
  • Alle uitgaven waarvan de waarde minder is dan de drempel voorzien in artikel 42, § 1, 1°, a) van de Wet overheidsopdrachten, die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het exploitatie- en investeringsbudget, met uitzondering van subsidies en daden van beschikking van onroerende goederen. Deze verrichtingen worden aangelegenheden van dagelijks bestuur genoemd.
  • Elke herhaling van een overheidsopdracht op grond van artikel 42, § 1, 2° van de Wet inzake overheidsopdrachten, ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht op voorwaarde dat de basisopdracht door de gemeenteraad is vastgesteld. De oorspronkelijke opdracht dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld als de raming van het opdrachtbedrag, dit is de waarde van de oorspronkelijke opdracht, inclusief alle herhalingen, het drempelbedrag van het dagelijks bestuur zou overschrijden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor de categorieën van overheidsopdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur is een kwartaalrapportering aan de gemeenteraad voorzien.

De rapportering over het 1ste kwartaal 2024 is opgenomen in bijlage.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de rapportering over het 1ste kwartaal van 2024 m.b.t. overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Rapport 1ste kwartaal 2024