Terug
Gepubliceerd op 13/05/2024

2024_GR_00458 - Rekeningen van de Politie - dienstjaar 2023 - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
di 21/05/2024 - 20:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2024_GR_00458 - Rekeningen van de Politie - dienstjaar 2023 - Vaststelling 2024_GR_00458 - Rekeningen van de Politie - dienstjaar 2023 - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, artikel 34.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, artikel 34.
  • Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie, artikelen 16, 17, 67, 68, 69 en 70.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen en de bijzondere rekenplichtige, onder het gezag van dit college, zijn belast met het houden van de boekhouding van de Politiezone. Jaarlijks maakt de bijzondere rekenplichtige de jaarrekening op bestaande uit de begrotingsrekening, de balans en resultatenrekening en de toelichting.

De bijzondere rekenplichtige heeft de boekhouding van het dienstjaar 2023 afgesloten en de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening met toelichting van de Politie opgemaakt.

De lijst van de naar het volgend dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen, zowel voor de gewone als voor de buitengewone dienst, en de lijst van de nog te innen vastgestelde invorderingsrechten werd door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld in zitting van 8 mei 2024.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening met de toelichting werden opgemaakt overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de Lokale Politie.

Het college van burgemeester en schepenen legt de vaststelling van deze rekeningen 2023, gevoegd in bijlagen, voor aan de gemeenteraad.

Dit besluit wordt verstuurd naar de provinciegouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen (Dienst Fed. Directie Politionele Veiligheid), de minister van Binnenlandse Zaken en de Federale Politie, Directie van de Relaties met de Lokale Politie.

Activiteit

AC35237 Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum

Besluit

Artikel 1

Stelt de begrotingsrekening 2023 van de Politiezone Gent vast als volgt:

Netto vastgestelde rechten (gewone dienst)

168.184.598,05

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

147.049.187,92

Begrotingsresultaat (gewone dienst)

21.135.410,13

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

3.320.861,39 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)

24.456.271,52

 

 

Netto vastgestelde rechten (buitengewone dienst)

537.768,51

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

27.878.088,55

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)

-27.340.320,04

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

6.232.110,01

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)

-21.108.210,03

Artikel 2

Stelt de balans en resultatenrekening 2023 van de Politiezone Gent vast als volgt:

Balans per 31 december 2023

Vaste activa

42.828.861,83

Vlottende activa

12.921.716,94

Totaal van de activa

55.750.578,77

Eigen vermogen

42.091.769,85

Voorzieningen

0,00

Schulden

13.658.808,92

Totaal van de  passiva

55.750.578,77


Resultatenrekening over het dienstjaar 2023

Exploitatieresultaat

+7.924.765,44

Uitzonderlijk resultaat

-9.656.705,77

Resultaat van het dienstjaar

-1.731.940,33


Bijlagen

  • 20231231_PU_Begrotingsrekening POLI 2023.pdf
  • 20231231_PU Verslag+toelichting POLI 2023.pdf