Terug
Gepubliceerd op 13/05/2024

2024_RMW_00050 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 1ste kwartaal 2024 - Kennisneming

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
di 21/05/2024 - 20:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2024_RMW_00050 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 1ste kwartaal 2024 - Kennisneming 2024_RMW_00050 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 1ste kwartaal 2024 - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2020 houdende vaststelling dagelijks bestuur.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2020 houdende vaststelling dagelijks bestuur.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 7 februari 2018 het begrip dagelijks bestuur aangevuld, dit naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016.

Deze aanvulling stelt het begrip "dagelijks bestuur" als volgt vast:
  • Alle overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan de waarde minder is dan de drempel voorzien in artikel 42, § 1, 1°, a) van de Wet overheidsopdrachten (nu € 144.000), die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het exploitatie- en investeringsbudget. Deze verrichtingen worden aangelegenheden van dagelijks bestuur genoemd.
  • Elke herhaling van een overheidsopdracht op grond van artikel 42, § 1, 2° van de Wet inzake overheidsopdrachten, ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht op voorwaarde dat de basisopdracht door de OCMW-raad is vastgesteld. De oorspronkelijke opdracht dient door de OCMW-raad te worden vastgesteld als de raming van het opdrachtbedrag, dit is de waarde van de oorspronkelijke opdracht, inclusief alle herhalingen, het drempelbedrag van het dagelijks bestuur zou overschrijden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor de categorieën van overheidsopdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur is een kwartaalrapportering aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorzien.

De rapportering over het 1ste kwartaal 2024 is opgenomen in bijlage.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de rapportering over het 1ste kwartaal van 2024 m.b.t. overheidsopdrachten dagelijks bestuur, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Rapport 1ste kwartaal 2024