Terug
Gepubliceerd op 13/05/2024

2024_GR_00466 - Operationeel kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de Wijkdienst van Politiezone Gent - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
di 21/05/2024 - 20:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2024_GR_00466 - Operationeel kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de Wijkdienst van Politiezone Gent - Goedkeuring 2024_GR_00466 - Operationeel kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de Wijkdienst van Politiezone Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), artikel VI.II.15, §1, eerste lid, 1°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 121 en 128;
 • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder deel VI, titel II, hoofdstuk II (de regeling van de mobiliteit);
 • Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
 • Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
 • Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen;
 • Omzendbrief GPI 15quinquies van 6 april 2005 betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;
 • Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 houdende de personeelsformatie van de Politiezone Gent en de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent;
 • Gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2022 houdende wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Gent;
 • Gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2023 houdende wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Gent;
 • Gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2023 houdende de aangepaste personeelsformatie van de Politiezone Gent;
 • Gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2024 houdende de aangepaste personeelsformatie van de Politiezone Gent;
 • Gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2024 houdende de vacantverklaring van 10 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader voor de eerste mobiliteitscyclus van 2024.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2024 werd binnen het operationeel kader van Politiezone Gent 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie (Teamleider Wijkzorgteam) vacant verklaard voor de Wijkdienst (gemeenteraadsbesluit 2024_GR_00085 van 29 januari 2024).

De oproep tot kandidaatstelling voor voornoemde vacature werd door de Directie van het personeel van de Federale Politie gepubliceerd in de mobiliteitscyclus 2024/01 onder het oproepnummer 107629. Deze oproep leverde 2 geschikte kandidaten op waarvan 1 kandidaat werd benoemd en 1 kandidaat, overeenkomstig artikel VI.II.27bis RPPol, in een wervingsreserve werd opgenomen.

Gezien de grote onderbezetting van het middenkader binnen de Wijkdienst en het feit dat de goede werking van de Wijkdienst daardoor in het gedrang dreigt te komen, adviseert de korpschef om de Wijkdienst te versterken en binnen die dienst één (bijkomende) betrekking van hoofdinspecteur van politie (Teamleider Wijkzorgteam) vacant te verklaren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gelet op het voorgaande, wordt goedkeuring gevraagd om nog één betrekking van hoofdinspecteur van politie (Teamleider Wijkzorgteam) bij de Wijkdienst van Politiezone Gent vacant te verklaren. Bij goedkeuring van de vacantverklaring kan deze betrekking dan, naar gelang van het geval, ingevuld worden door de benoeming van de kandidaat uit de wervingsreserve van de mobiliteit 2024/01 of, bij het niet aanvaarden van de betrekking door de betrokken kandidaat, gepubliceerd worden in een volgende mobiliteitscyclus.

Overzicht van de uitgaven

De raming van de brutoloonkost (op jaarbasis) gebeurt op basis van de begrotingstool van het SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie).

aantal en graad
bedrag
1 hoofdinspecteur van politie
€ 94.129,39


Voorgestelde uitgaven

€ 94.129,39

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de vacantverklaring van 1 betrekking in het operationeel kader voor de volgende dienst van Politiezone Gent:

Dienst
Functie
Graad
Wijkdienst
1 Teamleider Wijkzorgteam
Hoofdinspecteur van politie