Terug
Gepubliceerd op 24/05/2024

2024_MV_00306 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Actievere bewustmaking belastingen

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
di 21/05/2024 - 20:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 21/05/2024 - 20:49
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Stijn De Roo; Anita De Winter; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Jeroen Paeleman; Koen Janssens; Sten Guns; Jens De Pauw; Geert Vergaerde; Sabine Deneef; Ruben De Buck; Tony Verschooten; Tom  Van Damme; Filip Van Tricht

Afwezig

Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Karla Persyn; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Mieke Bouve; Helga Stevens; Nikolaas Schuiten; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Maarten De Grauw

Verontschuldigd

Fourat Ben Chikha

Secretaris

Jeroen Paeleman
2024_MV_00306 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Actievere bewustmaking belastingen 2024_MV_00306 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Actievere bewustmaking belastingen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Belasting- en retributiereglementen vormen een belangrijk onderdeel van hoe we ons als Stad organiseren. Voor heel wat burgers is het echter niet vanzelfsprekend om van alle reglementen op de hoogte te zijn of de gevolgen ervan goed te kunnen inschatten. Hierdoor gebeuren regelmatig fouten, soms met verstrekkende gevolgen.

In haar jaarverslag van 2023 schoof de Ombudsdienst een aanbeveling naar voren om te onderzoeken op welke manier er nog meer kan ingezet worden op een actievere bewustmaking van de op til zijnde (hoge) belastingen die aanslepende verbouwingen tot gevolg kunnen hebben. De financiële gevolgen zijn immers groot: er is sprake van dossiers waarbij de verschuldigde belasting oploopt tot tienduizenden euro's.

In het antwoord van het college van burgemeester en schepenen werd aangegeven dat er altijd ruimte voor verbetering is en dat de diensten graag scherp krijgen waar de communicatie helderder kan.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

di 14/05/2024 - 16:47

Toelichting

Graag had ik van de schepen een antwoord gekregen op volgende vraag:

  1. Hoe gaat de Dienst Belastingen verder aan de slag met de aanbeveling rond de actievere bewustmaking van op til zijnde belastingen die aanslepende verbouwingen tot gevolg kunnen hebben?

Bespreking

Antwoord

De belastingen die tot die uitspraak van de ombudsvrouw aanleiding gaven, zijn de zogenaamde verkrottingsbelastingen. 

In 2023 voerden we een grondige analyse uit op de betrokken belastingreglementen. Deze analyse werd gepresenteerd op de commissie SSW van 7 december. Een van de onderzoeksvragen die beantwoord werd, was of de communicatie en procedure correct en helder is. 

Voor de opname in een inventaris (leegstand, onbewoonbaar verklaard, …) wordt er een kennisgeving gestuurd met daarin heel wat informatie over hoe men een schrapping uit de inventaris kan bekomen. 

Drie maanden voor de belastbare datum wordt er ook een herinneringsbrief gestuurd. De datum waarop de belasting verschuldigd zal zijn wordt hierin duidelijk meegegeven, de berekening van de belasting wordt helder uitgelegd en er wordt gewezen op de mogelijkheid van het aanvragen van een vrijstelling. 

Het toevoegen van de tarieven en de berekeningswijze in de herinneringsbrieven is een voorbeeld van hoe de communicatie in het verleden al bijgestuurd werd naar aanleiding van ontvangen bezwaren over de communicatie. 

Momenteel wordt er bekeken hoe we met een lekenpanel onze communicatie toch nog leesbaarder en begrijpelijker kunnen maken. 

Aanvulling na een bijkomende vraag op de commissie. 

Op de herinneringsbrief, die verzonden wordt door de dienst toezicht wonen, bouwen en milieu, wordt het rechtstreeks telefoonnummer van de betrokken dienst (bv. het meldpunt leegstand) meegegeven. 

wo 22/05/2024 - 10:05