Terug
Gepubliceerd op 24/05/2024

2024_MV_00311 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Wederom actie Tyre Extinguishers

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
di 21/05/2024 - 20:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 21/05/2024 - 20:49
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Stijn De Roo; Anita De Winter; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Jeroen Paeleman; Koen Janssens; Sten Guns; Jens De Pauw; Geert Vergaerde; Sabine Deneef; Ruben De Buck; Tony Verschooten; Tom  Van Damme; Filip Van Tricht

Afwezig

Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Karla Persyn; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Mieke Bouve; Helga Stevens; Nikolaas Schuiten; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Maarten De Grauw

Verontschuldigd

Fourat Ben Chikha

Secretaris

Jeroen Paeleman
2024_MV_00311 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Wederom actie Tyre Extinguishers 2024_MV_00311 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Wederom actie Tyre Extinguishers

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Eind april sloegen de vandalen van Tyre Extinguishers nog maar eens toe in onze stad, ditmaal aan de Coupure en rond Ekkergem. Dit soort acties vinden jammer genoeg al ruim een jaar lang plaats in Gent, voorlopig, behoudens vergissing, zonder dat er daders gevat zijn.

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

di 14/05/2024 - 19:53

Toelichting

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

Hoe verloopt het onderzoek? Welke maatregelen worden er genomen om paal en perk te stellen aan dit vandalisme? 

Bespreking

Antwoord

We hebben het hier op eerdere commissies al over gehad. Ik herhaal dat ik dergelijke daden echt als vandalisme beschouw. Het zijn acties die zich niet alleen in Gent afspelen, maar ook in steden als Brussel en Antwerpen, en in heel wat andere Europese steden. Ik betreur dit, ik blijf dit ten stelligste veroordelen.  

Er zijn genoeg andere manieren om een bepaalde mening te uiten, zonder hierbij individuele burgers te viseren en lastig te vallen. 

Wat de feiten in Gent betreft, verneem ik van de korpsleiding dat op basis van de resultaten van het politioneel buurtonderzoek en de analyse van de beschikbare camerabeelden van vorige acties, er nog geen daders konden worden geïdentificeerd. De politie gaat wel steeds ter plaatse en stelt de nodige processen-verbaal op. 

Zoals ik de vorige keer heb meegegeven betreft het proces-verbaal dat door de Gentse politie wordt opgemaakt een gemengde inbreuk op basis van artikel 521 van het wetboek van strafvordering en op basis van het politiereglement op de openbare rust en veiligheid. 

Ik heb op de vorige commissie ook meegegeven dat het aan het parket is om te beoordelen om dit al dan niet verder te vervolgen. 

Het openbaar ministerie heeft recent aangegeven dat het om geen strafbare feiten gaat in de zin van art 559, 1° en 521, lid 3 van het Strafwetboek. Bijgevolg kunnen volgens het openbaar ministerie de strafwet en de bestaande artikelen uit het politiereglement niet toegepast worden.  

Ik betreur dit, maar nu dit duidelijk is, heb ik direct aan onze Juridische Dienst gevraagd hoe we hierop kunnen anticiperen, want ik vind het belangrijk om hier toch tegen te kunnen optreden. Ik leg me hier niet bij neer. 

Er is nagegaan of de huidige bepalingen van de GAS-codex een antwoord kunnen bieden om dergelijk vandalisme te beboeten, maar dit was niet het geval. 

Daarom zal er een nieuw artikel in de GAS-codex worden ingevoerd, dat de inbreuk nauwkeuriger omschrijft.  

Meer bepaald volgende passage zal toegevoegd worden:

“Het is verboden om de banden van andermans voertuig te laten leeglopen zonder diens toestemming”.  

Deze wijziging ga ik bij hoogdringendheid ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad van mei. 

Om te besluiten. Nadat we in kennis zijn gesteld van het standpunt van het openbaar ministerie dat de desbetreffende bepalingen uit de Strafwet en politiereglement niet kunnen toegepast worden, hebben we zelf verschillende pistes onderzocht. Daarbij is de conclusie naar voren geschoven om in de GAS-codex een expliciete passage toe te voegen dat het verboden is om de banden van andermans voertuig te laten leeglopen zonder diens toestemming. 

Op die manier maken we dat dergelijke inbreuken toch effectief zullen kunnen worden aangepakt. 

Want laat mij duidelijk zijn van andermans goederen blijf je. Denk maar eens aan een situatie dat iemand dringend, professioneel en medisch, weg moet en merkt dat de band plat is gezet. Of de bestuurder merkt het niet op en vertrekt met een lege band, dat is levensgevaarlijk. 

Voor de politie blijft dit ook een aandachtspunt in de komende weken en maanden. Onze interventieploegen, overlast- en tweedelijnsploegen worden gesensibiliseerd om tijdens de patrouilles de nodige aandacht aan dit drieste fenomeen te besteden. Er is door de korpsleiding gevraagd om tijdens controles uit te kijken naar affiches of pamfletten die bij  vorige acties van Tyre Extinguishers werden gebruikt.  

Door de inzet van de politiediensten en met de voorgestelde wijziging van de GAS-codex doen we het nodige om dergelijke vormen van vandalisme, die absoluut niet oké zijn, weldegelijk aan te pakken.

vr 24/05/2024 - 10:20