Terug
Gepubliceerd op 31/05/2024

Notulen  commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

di 21/05/2024 - 20:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Christiaan Van Bignoot; Fourat Ben Chikha; Mieke Bouve; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Helga Stevens; Nikolaas Schuiten; Patricia De Beule; Gabi De Boever; Carl De Decker; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Veli Yüksel; Anton Vandaele; Jeroen Paeleman

Afwezig

Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Maarten De Grauw

Secretaris

Jeroen Paeleman

Agendapunten

IR 1.

2024_MV_00304 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Mobile Station voor aanvraag en uitreiking van identiteitsdocumenten

Datum beslissing: di 21/05/2024 - 20:49
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Stijn De Roo; Anita De Winter; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Jeroen Paeleman; Koen Janssens; Sten Guns; Jens De Pauw; Geert Vergaerde; Sabine Deneef; Ruben De Buck; Tony Verschooten; Tom  Van Damme; Filip Van Tricht
Afwezig
Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Karla Persyn; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Mieke Bouve; Helga Stevens; Nikolaas Schuiten; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Maarten De Grauw
Verontschuldigd
Fourat Ben Chikha
Secretaris
Jeroen Paeleman
IR 1.

2024_MV_00304 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Mobile Station voor aanvraag en uitreiking van identiteitsdocumenten

2024_MV_00304 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Mobile Station voor aanvraag en uitreiking van identiteitsdocumenten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Voor mensen met een beperkte mobiliteit en mensen die voor een langere periode in een ziekenhuis of in een rust- en verzorgingstehuis verblijven is het niet vanzelfsprekend om zich te verplaatsen. Zij kunnen dan ook moeilijkheden ondervinden bij het aanvragen en ophalen van identiteitsdocumenten.

Op 24 april stelde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden het Mobile Station voor. Met een mobiel toestel kunnen stadsmedewerkers op het terrein dezelfde handelingen stellen als aan het loket. Hierdoor kan het aanvragen en uitreiken van identiteitsdocumenten voor personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen vlotter verlopen.

Indiener(s)
Stijn De Roo
Gericht aan
Isabelle Heyndrickx
Tijdstip van indienen
ma 13/05/2024 - 13:38
Toelichting

Graag had ik van de schepen een antwoord gekregen op volgende vragen:

  1. Hoe staat de schepen tegenover het inzetten van het Mobile Station?
  2. Zijn er plannen om in Gent met deze toestellen aan de slag te gaan?
Bespreking
Antwoord

Ik kan u meedelen dat wij in Gent zeer blij zijn met de aankondiging van dit mobiel toestel. In Gent had de dienst Burgerzaken al veel langer de traditie om aan huis te gaan bij mensen met beperkte mobiliteit. Door de komst van o.a. de vingerafdrukken op de identiteitskaarten waren we genoodzaakt om daarmee te stoppen. De toestellen die voorzien waren voor het loket konden immers onmogelijk verplaatst worden. 

Met het nieuwe mobiele toestel kunnen medewerkers nu op het terrein alle handelingen stellen die nodig zijn voor de aanvraag en activatie van identiteitsdocumenten, net als aan het loket. We zijn dus enthousiast om ook in Gent met deze toestellen aan de slag gegaan.  

In een eerste fase wordt bekeken om één toestel aan te kopen om in uitzonderlijke situaties mensen thuis te kunnen helpen.

Om een volledige dienstverlening aan huis te kunnen uitrollen, zullen meerdere toestellen moeten worden aangekocht en zal ook een verhoogde personeelsinzet noodzakelijk zijn. Het zal aan de volgende bestuursploeg zijn om daartoe de noodzakelijke middelen op te nemen in de meerjarenplanning. 

Ik kan uiteraard geen voorafname doen op de volgende legislatuur, maar als het aan mij ligt en als mijn partij na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw deel uitmaakt van het stadsbestuur, dan wordt ook in de volgende zes jaar resoluut verder ingezet op de nabije dienstverlening en zullen we erop toezien dat daartoe de nodige investeringen gebeuren, ook in deze mobiele toestellen.

wo 22/05/2024 - 14:24
IR 2.

2024_MV_00306 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Actievere bewustmaking belastingen

Datum beslissing: di 21/05/2024 - 20:49
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Stijn De Roo; Anita De Winter; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Jeroen Paeleman; Koen Janssens; Sten Guns; Jens De Pauw; Geert Vergaerde; Sabine Deneef; Ruben De Buck; Tony Verschooten; Tom  Van Damme; Filip Van Tricht
Afwezig
Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Karla Persyn; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Mieke Bouve; Helga Stevens; Nikolaas Schuiten; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Maarten De Grauw
Verontschuldigd
Fourat Ben Chikha
Secretaris
Jeroen Paeleman
IR 2.

2024_MV_00306 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Actievere bewustmaking belastingen

2024_MV_00306 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Actievere bewustmaking belastingen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Belasting- en retributiereglementen vormen een belangrijk onderdeel van hoe we ons als Stad organiseren. Voor heel wat burgers is het echter niet vanzelfsprekend om van alle reglementen op de hoogte te zijn of de gevolgen ervan goed te kunnen inschatten. Hierdoor gebeuren regelmatig fouten, soms met verstrekkende gevolgen.

In haar jaarverslag van 2023 schoof de Ombudsdienst een aanbeveling naar voren om te onderzoeken op welke manier er nog meer kan ingezet worden op een actievere bewustmaking van de op til zijnde (hoge) belastingen die aanslepende verbouwingen tot gevolg kunnen hebben. De financiële gevolgen zijn immers groot: er is sprake van dossiers waarbij de verschuldigde belasting oploopt tot tienduizenden euro's.

In het antwoord van het college van burgemeester en schepenen werd aangegeven dat er altijd ruimte voor verbetering is en dat de diensten graag scherp krijgen waar de communicatie helderder kan.

Indiener(s)
Stijn De Roo
Gericht aan
Rudy Coddens
Tijdstip van indienen
di 14/05/2024 - 16:47
Toelichting

Graag had ik van de schepen een antwoord gekregen op volgende vraag:

  1. Hoe gaat de Dienst Belastingen verder aan de slag met de aanbeveling rond de actievere bewustmaking van op til zijnde belastingen die aanslepende verbouwingen tot gevolg kunnen hebben?
Bespreking
Antwoord

De belastingen die tot die uitspraak van de ombudsvrouw aanleiding gaven, zijn de zogenaamde verkrottingsbelastingen. 

In 2023 voerden we een grondige analyse uit op de betrokken belastingreglementen. Deze analyse werd gepresenteerd op de commissie SSW van 7 december. Een van de onderzoeksvragen die beantwoord werd, was of de communicatie en procedure correct en helder is. 

Voor de opname in een inventaris (leegstand, onbewoonbaar verklaard, …) wordt er een kennisgeving gestuurd met daarin heel wat informatie over hoe men een schrapping uit de inventaris kan bekomen. 

Drie maanden voor de belastbare datum wordt er ook een herinneringsbrief gestuurd. De datum waarop de belasting verschuldigd zal zijn wordt hierin duidelijk meegegeven, de berekening van de belasting wordt helder uitgelegd en er wordt gewezen op de mogelijkheid van het aanvragen van een vrijstelling. 

Het toevoegen van de tarieven en de berekeningswijze in de herinneringsbrieven is een voorbeeld van hoe de communicatie in het verleden al bijgestuurd werd naar aanleiding van ontvangen bezwaren over de communicatie. 

Momenteel wordt er bekeken hoe we met een lekenpanel onze communicatie toch nog leesbaarder en begrijpelijker kunnen maken. 

Aanvulling na een bijkomende vraag op de commissie. 

Op de herinneringsbrief, die verzonden wordt door de dienst toezicht wonen, bouwen en milieu, wordt het rechtstreeks telefoonnummer van de betrokken dienst (bv. het meldpunt leegstand) meegegeven. 

wo 22/05/2024 - 10:05
IR 3.

2024_MV_00309 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van Lysebettens: Bodycams in de Gentse Politiezone

Datum beslissing: di 21/05/2024 - 20:49
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Stijn De Roo; Anita De Winter; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Jeroen Paeleman; Koen Janssens; Sten Guns; Jens De Pauw; Geert Vergaerde; Sabine Deneef; Ruben De Buck; Tony Verschooten; Tom  Van Damme; Filip Van Tricht
Afwezig
Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Karla Persyn; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Mieke Bouve; Helga Stevens; Nikolaas Schuiten; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Maarten De Grauw
Verontschuldigd
Fourat Ben Chikha
Secretaris
Jeroen Paeleman
IR 3.

2024_MV_00309 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van Lysebettens: Bodycams in de Gentse Politiezone

2024_MV_00309 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van Lysebettens: Bodycams in de Gentse Politiezone

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De wet van 19 oktober tot wijziging van de wet op het politieambt wijzigt het gebruik van individuele camera's door de politie.

Het betreft onder andere het gebruik van bodycams. Voortaan is voor gebruik hiervan niet langer voorafgaandelijke principiële toestemming van de gemeenteraad nodig. Het inzetten van de bodycams door politieagenten is dus aan minder voorwaarden gebonden dan voorheen.

We begrijpen dat ook de wijze van gebruik van de bodycam door de wetswijziging gewijzigd werd.

Indiener(s)
Jeroen Van Lysebettens
Gericht aan
Mathias De Clercq
Tijdstip van indienen
di 14/05/2024 - 18:37
Toelichting
  1. Heeft deze wetswijziging implicaties voor het gebruik van de bodycam door onze Gentse flikken? Welke? 
  2. Hebben we interne regels of een handelingskader voor het gebruik van de bodycam, gezien het gebruik eenvoudiger gemaakt is
Bespreking
Antwoord

De recente wetswijziging met betrekking tot het gebruik van bodycams brengt veranderingen met zich mee, die van invloed zijn op hoe deze technologie wordt ingezet binnen zowel bestuurlijke als gerechtelijke politietaken. 

Eerst een aantal inhoudelijke wijzigingen. 

Ten eerste, de gevallen voor inzet van de bodycam zijn nationaal vastgelegd en nu verankerd in de wet op politieambt, en niet langer in lokale besluitvorming. De bodycams worden in de wijziging als een afzonderlijke categorie gedefinieerd, zijnde de “individuele camera’s”.  

Ten tweede zijn in de wet de inzetmodaliteiten opgenomen voor zowel opdrachten van bestuurlijke als gerechtelijke politie tijdens de duur en op de plaats van hun interventie. 

Het inzetten van de bodycam valt uiteen in 2 soorten beslissingen:

- het dragen van de bodycam (politieopdracht waarbij de bodycam op het politie-uniform moet worden bevestigd);  

- en het activeren of effectief gebruiken van de bodycam (actieve handeling waardoor de opname effectief start).  

Naast de inhoudelijke wijzigingen zijn er nog een aantal technische aanpassingen die binnen onze software aangepast zijn in overeenstemming met de wetgeving: 

  • Verplichte PRE-recording functie op alle toestellen, waarbij opnames van 30 seconden inclusief audio worden gemaakt.
  • Aanpassing van de bewaartermijnen, met een minimumbewaartermijn van 30 dagen vanaf de opname en een maximumtermijn van 365 dagen. Voor specifieke toepassingen zoals gerechtelijke procedures, tuchtzaken of pedagogische doeleinden, gelden specifieke bewaartermijnen. 

Deze veranderingen beogen ook het gebruik van bodycams te uniformiseren, maar duiden ook het belang van het waarborgen van de privacy en het respecteren van wettelijke richtlijnen bij het verzamelen en bewaren van videomateriaal. 

Door deze aanpassingen zijn politiediensten beter uitgerust om hun taken uit te voeren terwijl ze tegelijkertijd rekening houden met de rechten en behoeften van alle betrokkenen. 

Deze volledige aanpassing vereist een aantal maatregelen voor ons korps waaronder technische aanpassingen zoals daarjuist meegegeven, een sensibiliseringscampagne die vanaf begin juni wordt gelanceerd, informatiesessies via ons e-learning platform voor het gehele korps en een communicatiecampagne in samenwerking met onze dienst communicatie gericht op onze prioritaire gebruikers. 

Deze maatregelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen binnen ons korps op de hoogte zijn van de nieuwe richtlijnen en om het juiste gebruik van bodycams te bevorderen in overeenstemming met de geldende wetgeving en beste praktijken. 

Verder werd er naar aanleiding van de wetswijziging  een gemeenschappelijke omzendbrief GPI104 opgesteld waarin dwingende richtlijnen zijn opgenomen voor het gebruik van bodycams binnen alle Belgische politiediensten.  

Alle operationele personeelsleden van PZ Gent en aspiranten kunnen op vrijwillige basis een bodycam gebruiken in de toegestane gevallen. Onder andere in de richtlijnen opgenomen:

* De bodycam kan niet gebruikt worden in de fouilleerruimten en bij een Salduz verhoor. 

* Er dient extra aandacht te worden besteed aan minderjarigen en kwetsbare personen zoals vastgelegd in de kindreflex. Er moet extra gewaakt worden wat de meerwaarde is van het filmen en wat een mogelijke negatieve impact van het filmen zou kunnen zijn op de minderjarige.

* Wanneer men een opname start, is het in principe verplicht de interventie integraal te filmen zodat men kan beschikken over opnames die de volledige interventie omvatten. Dit verkleint de kans op latere betwistingen.

* De politieambtenaar beslist zelf om de bodycam te dragen én te activeren, volgens eigen inschatting rekening houdend met het LOPS-principe (legaliteit-opportuniteit-proportionaliteit en subsidiariteit). Daarnaast kan ook een rechtstreeks betrokken persoon vragen om de bodycam te activeren, men dient dan de bodycam effectief in te schakelen voor zover dit de uitvoering van de opdracht niet in het gedrang brengt; als men deze vraag weigert zal men motiveren waarom men dit niet doet en hiervan melding maken in het PV of de fiche.

U hoort het collega, de wetgever heeft de rechten van alle partijen meegenomen in de federale wetswijziging. Bovendien werden zoals al gezegd de dwingende richtlijnen voor het gebruik van bodycams binnen alle Belgische politiediensten in een gemeenschappelijke omzendbrief GPI104 opgenomen. We kunnen dus vaststellen dat de nieuwe federale richtlijnen heel dicht aanleunen bij het lokaal handelingskader dat al werd gehanteerd, maar dus nu wordt vervangen.

vr 24/05/2024 - 10:16
IR 4.

2024_MV_00310 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Herhaalde kraakproblematiek Wondelgem

Datum beslissing: di 21/05/2024 - 20:49
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Stijn De Roo; Anita De Winter; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Jeroen Paeleman; Koen Janssens; Sten Guns; Jens De Pauw; Geert Vergaerde; Sabine Deneef; Ruben De Buck; Tony Verschooten; Tom  Van Damme; Filip Van Tricht
Afwezig
Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Karla Persyn; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Mieke Bouve; Helga Stevens; Nikolaas Schuiten; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Maarten De Grauw
Verontschuldigd
Fourat Ben Chikha
Secretaris
Jeroen Paeleman
IR 4.

2024_MV_00310 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Herhaalde kraakproblematiek Wondelgem

2024_MV_00310 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Herhaalde kraakproblematiek Wondelgem

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In de krant van 25 april konden we lezen dat er opnieuw krakers zijn in de Watersnepstraat te Wondelgem. Deze wijk had vorig jaar ook al te kampen met krakende roma’s. Het gekraakte pand stond nog maar twee weken leeg. De buurt vreest dat dit de eerste tekenen zijn van de terugkeer van de overlast die ze vorig jaar moesten ondergaan.

Indiener(s)
Anneleen Van Bossuyt
Gericht aan
Mathias De Clercq
Tijdstip van indienen
di 14/05/2024 - 19:52
Toelichting

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

  1. Zijn de stadsdiensten op de hoogte van deze problematiek? Gaat het voorlopig enkel over dit ene pand of zijn er al meerdere panden gekraakt?
  2. Welke maatregelen worden er genomen om overlast voor de buurt te beperken? Vorig jaar had men onder andere te lijden onder lawaaihinder, diefstal en autoraces.
Bespreking
Antwoord

De korpsleiding meldt mij dat de problematiek met de krakers in de Watersnepstraat gekend is.  

Op 25 april is er een interventieploeg ter plaatse geweest in de Watersnepstraat 18 waarbij 2 personen werden geïdentificeerd.  

De Wijkdienst Wondelgem werd in kennis gesteld en deed aansluitend een plaatscontrole op 27 april, waarbij 5 personen werden geïdentificeerd.  

Onmiddellijk werd de huisvestingsmaatschappij in kennis gesteld door de buurtinspecteur. De huisvestingsmaatschappij heeft de burgerlijke procedure tot uithuiszetting opgestart.  

De politie verwacht binnenkort de vraag van de Gerechtsdeurwaarder om hem/haar bij te staan bij de ontruiming van het pand. 

Ook de buurtstewards en het straathoekwerk zijn op de hoogte. Zij geven aan dat er op dit moment geen signalen zijn van lawaaihinder of klachten over diefstal en autoraces. 

Ondertussen volgen de buurtstewards, de straathoekwerkers en de politie de toestand nauwgezet op in functie van de verdere beeldvorming.  

Zoals u ziet, spelen we zeer kort op de bal en nemen we onmiddellijk actie bij vaststellen van kraken.

vr 24/05/2024 - 10:18
IR 5.

2024_MV_00311 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Wederom actie Tyre Extinguishers

Datum beslissing: di 21/05/2024 - 20:49
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Stijn De Roo; Anita De Winter; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Jeroen Paeleman; Koen Janssens; Sten Guns; Jens De Pauw; Geert Vergaerde; Sabine Deneef; Ruben De Buck; Tony Verschooten; Tom  Van Damme; Filip Van Tricht
Afwezig
Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Karla Persyn; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Mieke Bouve; Helga Stevens; Nikolaas Schuiten; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Maarten De Grauw
Verontschuldigd
Fourat Ben Chikha
Secretaris
Jeroen Paeleman
IR 5.

2024_MV_00311 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Wederom actie Tyre Extinguishers

2024_MV_00311 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Wederom actie Tyre Extinguishers

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Eind april sloegen de vandalen van Tyre Extinguishers nog maar eens toe in onze stad, ditmaal aan de Coupure en rond Ekkergem. Dit soort acties vinden jammer genoeg al ruim een jaar lang plaats in Gent, voorlopig, behoudens vergissing, zonder dat er daders gevat zijn.

Indiener(s)
Anneleen Van Bossuyt
Gericht aan
Mathias De Clercq
Tijdstip van indienen
di 14/05/2024 - 19:53
Toelichting

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

Hoe verloopt het onderzoek? Welke maatregelen worden er genomen om paal en perk te stellen aan dit vandalisme? 

Bespreking
Antwoord

We hebben het hier op eerdere commissies al over gehad. Ik herhaal dat ik dergelijke daden echt als vandalisme beschouw. Het zijn acties die zich niet alleen in Gent afspelen, maar ook in steden als Brussel en Antwerpen, en in heel wat andere Europese steden. Ik betreur dit, ik blijf dit ten stelligste veroordelen.  

Er zijn genoeg andere manieren om een bepaalde mening te uiten, zonder hierbij individuele burgers te viseren en lastig te vallen. 

Wat de feiten in Gent betreft, verneem ik van de korpsleiding dat op basis van de resultaten van het politioneel buurtonderzoek en de analyse van de beschikbare camerabeelden van vorige acties, er nog geen daders konden worden geïdentificeerd. De politie gaat wel steeds ter plaatse en stelt de nodige processen-verbaal op. 

Zoals ik de vorige keer heb meegegeven betreft het proces-verbaal dat door de Gentse politie wordt opgemaakt een gemengde inbreuk op basis van artikel 521 van het wetboek van strafvordering en op basis van het politiereglement op de openbare rust en veiligheid. 

Ik heb op de vorige commissie ook meegegeven dat het aan het parket is om te beoordelen om dit al dan niet verder te vervolgen. 

Het openbaar ministerie heeft recent aangegeven dat het om geen strafbare feiten gaat in de zin van art 559, 1° en 521, lid 3 van het Strafwetboek. Bijgevolg kunnen volgens het openbaar ministerie de strafwet en de bestaande artikelen uit het politiereglement niet toegepast worden.  

Ik betreur dit, maar nu dit duidelijk is, heb ik direct aan onze Juridische Dienst gevraagd hoe we hierop kunnen anticiperen, want ik vind het belangrijk om hier toch tegen te kunnen optreden. Ik leg me hier niet bij neer. 

Er is nagegaan of de huidige bepalingen van de GAS-codex een antwoord kunnen bieden om dergelijk vandalisme te beboeten, maar dit was niet het geval. 

Daarom zal er een nieuw artikel in de GAS-codex worden ingevoerd, dat de inbreuk nauwkeuriger omschrijft.  

Meer bepaald volgende passage zal toegevoegd worden:

“Het is verboden om de banden van andermans voertuig te laten leeglopen zonder diens toestemming”.  

Deze wijziging ga ik bij hoogdringendheid ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad van mei. 

Om te besluiten. Nadat we in kennis zijn gesteld van het standpunt van het openbaar ministerie dat de desbetreffende bepalingen uit de Strafwet en politiereglement niet kunnen toegepast worden, hebben we zelf verschillende pistes onderzocht. Daarbij is de conclusie naar voren geschoven om in de GAS-codex een expliciete passage toe te voegen dat het verboden is om de banden van andermans voertuig te laten leeglopen zonder diens toestemming. 

Op die manier maken we dat dergelijke inbreuken toch effectief zullen kunnen worden aangepakt. 

Want laat mij duidelijk zijn van andermans goederen blijf je. Denk maar eens aan een situatie dat iemand dringend, professioneel en medisch, weg moet en merkt dat de band plat is gezet. Of de bestuurder merkt het niet op en vertrekt met een lege band, dat is levensgevaarlijk. 

Voor de politie blijft dit ook een aandachtspunt in de komende weken en maanden. Onze interventieploegen, overlast- en tweedelijnsploegen worden gesensibiliseerd om tijdens de patrouilles de nodige aandacht aan dit drieste fenomeen te besteden. Er is door de korpsleiding gevraagd om tijdens controles uit te kijken naar affiches of pamfletten die bij  vorige acties van Tyre Extinguishers werden gebruikt.  

Door de inzet van de politiediensten en met de voorgestelde wijziging van de GAS-codex doen we het nodige om dergelijke vormen van vandalisme, die absoluut niet oké zijn, weldegelijk aan te pakken.

vr 24/05/2024 - 10:20