Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

Thu 13/06/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Filip Watteeuw

Kabinet schepen Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het voortgangsrapport Investeringen Woonbeleid 2020 - 2025 in uitvoering van het goedgekeurde richtkader "Nota beheer en verkoop patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent voor de periode 2020-2025".

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een nominatieve subsidie ten belope van 245.250 euro opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 17 december 2019, en overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2023 tot de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, aan Thuispunt Gent bv, Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent, met als doel een deel van de verhoging onroerende voorheffing te compenseren.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een nominatieve subsidie ten belope van 81.750 euro opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 17 december 2019, en overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2023 tot de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, aan Dimensa woonmaatschappij bv, Ravensteinstraat 12 te 9000 Gent, met als doel een deel van de verhoging onroerende voorheffing te compenseren.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor ondersteuning in de realisatiegraad van het sociaal huuraanbod  voor de werkingsjaren 2024-2027 met Thuispunt Gent bv waarbij een subsidie wordt toegekend van 16.779.500 Euro. Deze overeenkomst vervangt de drie voorgaande overeenkomsten met WoninGent, De Gentse Haard en ABC ingevolge de vorming van de woonmaatschappij. Het budget werd reeds eerder vastgelegd. 

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuw 'Subsidiereglement projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt (2024-2025)' goed te keuren met inwerkingtreding op 1 juli 2024.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd addendum nr. 1 bij de bijzondere samenwerkingsovereenkomst Erfpachtrenovatie met verhuur via Sociaal Verhuurkantoor met sogent, Volderstraat 1, 9000 Gent, goed te keuren.

  Omwille van volgende wijzigingen dient de oorspronkelijke BSO immers aangepast te worden:

  - Sinds de goedkeuring van de BSO is het Sociaal Verhuurkantoor Gent, ingekanteld in Thuispunt Gent BV. 

  - Sogent zou via een overheidsopdracht een private partner selecteren, de woningen in erfpacht geven aan deze private partner  en vervolgens zou de private partner de woningen renoveren/slopen en heropbouwen en op lange termijn verhuren aan het  Sociaal Verhuurkantoor. Dit volgt de werkwijze zoals eerder toegepast voor de krottenwoningen. Ondanks het lanceren van de  overheidsopdracht, hebben diverse factoren ervoor gezorgd dat er tot op heden geen private partner werd aangesteld. Daarom is het belangrijk de opdracht te verruimen en het mogelijk te maken voor sogent dat ook op een andere wijze dan het erfpachtmodel de doelstelling kan gerealiseerd worden.

  - Daarnaast is er door de stijging van de bouwkostprijzen nood aan een verhoging van het projectbudget.

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Projectbureau Ruimte
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Stedelijke Vernieuwing

Bevoegdheid OCMW

Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd principiële goedkeuring te verlenen aan de verkoop van de percelen grond met bebouwing in de Nieuwstraat 27 tot en met 41 te Lochristi en dit in twee verkopen waarbij verkoop 1 de kadastrale percelen Lochristi, 1ste afdeling, sectie C, nummers 607/X, 607/V, 607/N, 607/M, 607/Z, 607/W, 607/R en 607/Y (huisnummer 27-37) en verkoop 2 de kadastrale percelen Lochristi, 1ste afdeling, sectie C, nummers 996/H/3, 996/G/3 en 996/Y/2 (huisnummer 39-41) en dit tegen een minimumprijs van 770.000,00 euro voor verkoop 1 en 1.240.000,00 euro voor verkoop 2 of een totaal van 2.010.000,00 euro.


 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de verkoop via openbare procedure van een grond gelegen in de Voordestraat in Lochristi en kadastraal gekend als Lochristi, 1ste afdeling Lochristi, sectie C, nummers 932B en 932E met een totale kadastrale oppervlakte van 8.880 m² tegen een minimumprijs van 1.184.000,00 euro.

 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd principiële goedkeuring te verlenen aan de verkoop via een openbare verkoopprocedure van ontwikkelingsgrond in de Westhoek te Deinze, kadastraal gekend als Deinze, 16de afdeling, sectie C, nummer 162 met een kadastrale oppervlakte van 10.040 m² en dit tegen een minimumprijs van 1.370.000,00 euro.


Bevoegdheid Stad