Terug commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)

Tue 11/06/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Sofie Bracke

Kabinet schepen Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
Projectbureau Ruimte
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Fiets
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het vijfde addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw De Fietsambassade Gent goed te keuren betreffende de omzetting van de loonkost van ter beschikking gestelde personeelsleden naar werkingstoelagen, indexatie van werkingstoelagen, twee besparingsrondes, de bijkomende toelagen voor inpandige en bemande fietsenparkings tijdens de Gentse Feesten en de bijkomende toelagen in het kader van het actieplan vervoersarmoede, namelijk voor de verdere ondersteuning van de fietstaxidienst en de verkoop van tweedehandsfietsen aan kansentarief.

Parkeergebouwen
Dynamische Toegang 3
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen' te wijzigen, met ingang van 1 juli 2024.

  Er wordt een optimalisatie doorgevoerd aan het vergunningenbeleid: vergunninghouders, die een vergunning met bezoekersrechten hebben, kunnen een nummerplaat registreren tot en met de eerstvolgende werkdag na de dag van het binnenrijden van het autovrij gebied.
  Daarnaast wordt de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten geschrapt als bewijsstuk bij de aanvraag van een vergunning als marktkramer en wordt de benaming van het bewijsstuk, dat gebruikt wordt voor de aangifte van adreswijziging, aangepast.
  Verder wordt er een geactualiseerde kaart van het autovrij gebied toegevoegd.

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd goedkeuring te verlenen aan:

  • de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 26 juni 2024 om 14 uur van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw De Fietsambassade Gent.
  • het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA vzw De Fietsambassade Gent die plaatsvindt op 26 juni 2024 om:
   • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te onderteken en in het algemeen, het nodige te doen.
   • deel te nemen aan elke latere algemene vergaderingen met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van EVA vzw De Fietsambassade Gent goed te keuren.

  Een statutenwijziging van EVA vzw De Fietsambassade Gent wordt voorgesteld om in het bestuursorgaan een vertegenwoordiger van de Gentse fietssector op te nemen, als onafhankelijk bestuurder. Tevens wordt voorgesteld om het jaarlijks maximumbedrag van 50.000 naar 75.000 euro op te trekken voor A-leden. Aangezien een statutenwijziging zich daardoor opdrong werden de statuten verder verduidelijkt met bepalingen over de mogelijkheid tot schriftelijke vergaderingen en vergaderingen op afstand. Tevens werd verduidelijkt dat in geval van ontbinding en vereffening in 1 akte geen vereffenaars moeten worden aangesteld.

 • Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 27 juni 2024 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Business Improvement District Gent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen